1944 – 1989

OKRES POLSKI LUDOWEJ (1944-1989)

1944

 • 6 VIII Do opuszczonego przez Niemców Mielca weszły oddziały radzieckie i część oddziału AK „Hejnał”. Na balkonie budynku magistratu (kamienica Łojczyków) zawieszono flagi: Polski, ZSRR, Anglii, Francji i USA, a na ulicy T. Kościuszki obok magistratu zorganizowano skromną uroczystość z okazji zdobycia miasta i przejęcia w nim władzy. Głównym punktem ceremonii było przemówienie radzieckiego pułkownika.
 • 6 VIII Samorzutnie powrócono do wszystkich przedwojennych polskich nazw ulic i placów.
 • 7 VIII Do Mielca przybyła reszta oddziału „Hejnał” i na podstawie uzgodnień z dowództwem radzieckim zajęła się zabezpieczeniem ładu i porządku publicznego w mieście i w fabryce samolotów. Ochronę opustoszałej fabryki samolotów powierzono oddziałowi Jana Mazura „Stalowego”.
 • 7 VIII Powstał komitet organizacyjny Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej (PPR).
 • VIII Oddział AK pod dowództwem por. Mariana Manowskiego „Żuka” przekształcono w kompanię wartowniczą.
 • 24 VIII Utworzono Starostwo Powiatowe w Mielcu. Starostą został Jerzy Lubos (PPS).
 • 24 VIII Powstał Tymczasowy Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej (PPR).
 • 24 VIII Wznowił działalność Bank Spółdzielczy.
 • 24 VIII Rozpoczęto wydawanie kartek żywnościowych dla ludności.
 • 26 VIII Utworzono Zarząd Powiatowy Stronnictwa Ludowego.
 • 28 VIII W związku z licznymi przejawami wrogości radzieckich władz bezpieczeństwa wobec AK ogłoszono ponowną konspirację oddziałów AK. Zreorganizowano oddziały i służby pomocnicze oraz zmieniono pseudonimy i kryptonimy.
 • 28 VIII Powołano Powiatową Radę Narodową w Mielcu.
 • 28 VIII Naczelny dyrektor PZL w Mielcu-Cyrance M. Szeluchin wydał Rozkaz nr 1, w którym wezwał dotychczasowych pracowników PZL do podjęcia pracy od 5 IX 1944 r. i ustalił podstawowe zasady funkcjonowania fabryki.
 • 29 VIII Utworzono Powiatowy Inspektorat Szkolny, który rozpoczął organizowanie sieci szkolnej.
 • 29 VIII Po zakończeniu remontu otwarto pierwszy sklep Spółdzielni „Konsum”.
 • VIII Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) wydzierżawił Związkowi Radzieckiemu m.in. PZL Mielec.
 • VIII Wznowiła działalność mielecka organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS).
 • VIII We wschodniej części rynku urządzono niewielki cmentarz żołnierzy radzieckich poległych w walkach o Mielec.
 • IX Rozpoczęto rok szkolny 1944/1945. Powstały dwie nowe szkoły podstawowe. Na terenie Starego Mielca rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska jako sukcesorka dwóch przedwojennych szkół powszechnych żeńskich. Jej siedzibą był budynek gminny przy ul. T. Kościuszki 7. Na terenie Osiedla Fabrycznego PZL uruchomiono Szkołę Powszechną TPD. Nauka odbywała się w kilku pomieszczeniach zastępczych na terenie osiedla.
 • 13 IX Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (siostry felicjanki) zorganizowało przedszkole (dla około 120 dzieci) w blokach na osiedlu fabrycznym.
 • 14 IX Utworzono Miejską Radę Narodową w Mielcu. Pierwszym przewodniczącym został Antoni Droba (PPS).
 • 15 IX Na skutek niemieckiego ostrzału artyleryjskiego, prowadzonego spod Radomyśla Wielkiego, spłonął m.in. budynek szkoły „pod zegarem” przy ul. T. Kościuszki.
 • 20 IX Utworzono Powiatową Komendę Milicji Obywatelskiej i Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
 • IX Siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa uruchomiły ochronkę przy ul. Piusa XI (później ul. K. Marksa i Lwowska).
 • IX Rozpoczęły działalność zespoły artystyczne, m.in. chór „Melodia”, zespół teatralny „Maska” i orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu.
 • IX Na podstawie reformy rolnej PKWN i parcelacji majątków – odebrano majątek rzochowsko-rzemieński Włodzimierzowi i Antoniemu Szaszkiewiczom, a także majątki mieleckie Oborskim i Nowakom.
 • IX Na terenie Mielca i powiatu mieleckiego zorganizowano pierwsze kursy czytania i pisania dla dorosłych.
 • 7 X Utworzono Powiatową Radę Narodową w Mielcu. Pierwszym przewodniczącym został Władysław Starzyk (Stronnictwo Ludowe – SL).
 • 7 X Na podstawie Manifestu Lipcowego PKWN i dekretu powołano Milicję Obywatelską. W Mielcu zorganizowano Komendę Powiatową MO. Jej pierwszą siedzibą był budynek nr 11 przy ul. T. Kościuszki.
 • 15 X Odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji reformy rolnej. Pełnomocnikiem na powiat mielecki został Edward Szymczuch (PPR), a zastępcami – Józef Sidorowicz (PPS) i ks. Feliks Podgórniak (SL). W powiecie mieleckim poddano parcelacji 21 majątków o obszarze 5610 ha.
 • 24 X Wybrano Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej.
 • 11 XI Z okazji Święta Niepodległości w świetlicy PZL na Osiedlu Fabrycznym i w sali TG „Sokół” przy ul. S. Sękowskiego odbyły się uroczystości patriotyczne, a w części artystycznej wystąpił m.in. chór „Melodia”.
 • 13 XI W czasie niemieckiego ostrzału artyleryjskiego jeden z pocisków uderzył w bursę gimnazjalną przy ul. Warszawskiej. Zginęło kilka osób, a kilkanaście zostało rannych. Po tej tragedii przeniesiono pracujące tam gimnazjum do budynków na Osiedlu Fabrycznym i przy ul. T. Kościuszki.
 • XI Przy PZL WP 2 powstało koło Związku Walki Młodych – komunistycznej organizacji młodzieżowej.
 • 12 XII Na mocy dekretu PKWN lasy prywatne (m.in. Oborskich i Tarnowskich w okolicy Mielca) zostały przekazane na Skarb Państwa i powierzone nadleśnictwom Babule, Smoczka i Kolbuszowa.
 • 24 XII Ukazała się „Mielecka Jednodniówka Świąteczna” – pierwsza powojenna mielecka gazeta. Jej redaktorem był Tadeusz Ostrowski.
 • 25 XII Zespół teatralny TUR wystawił wodewil „Królowa Przedmieścia” w reżyserii prof. Edwarda Krymskiego.
 • 31 XII Mielecki artysta malarz Stanisław Solarski otworzył kawiarnię artystyczno-literacką przy ul. B. Pierackiego (później ul. Obrońców Pokoju).
 • XII Mimo niemieckiego ostrzału artyleryjskiego, groźnego zwłaszcza dla starej części Mielca, w budynku ochronki przy ul. Piusa XI grupa teatralna wielokrotnie wystawiła „Jasełka” napisane i reżyserowane przez prof. Jadwigę Jawor. Przedstawienia gromadziły tłumy publiczności.

Ponadto w 1944 r.:

 • Powstała konspiracyjna komórka organizacji WiN (Wolność i Niezawisłość) mającej na celu zorganizowanie ugrupowania społeczno-politycznego walczącego o wolność i suwerenność Polski oraz podstawowe prawa obywateli.
 • Powstało Koło Stronnictwa Demokratycznego.
 • Powstały koła Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OMTUR).
 • W Ośrodku Zdrowia przy ul. Tarnobrzeskiej (później ul. H. Sienkiewicza) zorganizowano szpitalny Oddział Wewnętrzny w Mielcu.
 • Rozpoczęły funkcjonowanie Państwowy Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (później PZU) i Urząd Wodno-Melioracyjny.
 • Utworzono koło Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza.
 • Powstały Gromadzkie Rady Narodowe w Cyrance, Rzochowie i Wojsławiu.

1945

 • 12 I Wojska radzieckie rozpoczęły ofensywę i wyzwoliły spod okupacji hitlerowskiej m.in. cały powiat mielecki.
 • 18 I Komendant Podokręgu Rzeszowskiego AK płk Kazimierz Putek (ps. „Zworny”), działając pod naciskiem, wydał rozkaz o ujawnianiu się członków AK i oddaniu broni. Część oddziałów z Obwodu Mieleckiego AK wykonała rozkaz, ale reszta pozostała w konspiracji.
 • 22 I Powstało Koło Powiatowe Stronnictwa Demokratycznego.
 • 31 I Inspektorem Inspektoratu AK Mielec został Stanisław Chomicz (ps. „Wisznia”, „Malina”) i wydał rozkaz o nieujawnianiu się żołnierzy AK i dotrzymaniu wierności rządowi londyńskiemu.
 • I Wznowiła działalność Księgarnia Spółdzielcza „Ogniwo” przy ul. Kościelnej.
 • 15 III W budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przy ul. S. Sękowskiego wznowiło działalność kino „Sokół”.
 • III Na Osiedlu Fabrycznym w bloku nr 111 (później ul. J. Czarneckiego 1) siostry felicjanki zorganizowały kaplicę i przedszkole.
 • III Uruchomiono składowisko odpadów komunalnych na terenach b. cegielni M. Ascheima.
 • 15 IV Liga Morska zorganizowała manifestację społeczeństwa z okazji „Powrotu Polski do Morza”.
 • Wiosna Reaktywowano działalność sportową klubu „Kruki-Gryfy Mieleckie” pod nazwą „Gryf”.
 • 1 V Zorganizowano pierwszy powojenny pochód pierwszomajowy w Mielcu.
 • 3 V Odbyły się uroczystości z okazji 154. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
 • 31 V W święto Bożego Ciała po raz pierwszy po wojnie odbyła się uroczysta procesja ulicami Starego Mielca.
 • 18 VI Rozpoczął działalność Zarząd Miejski jako ciało kolegialne. Na jego czele stanął burmistrz Antoni Droba (PPS).
 • VI Powołano Wydział Powiatowy jako organ wykonawczy PRN.
 • 22 VI Wznowił działalność klub sportowy „PZL” pod nową nazwą – Robotniczy Klub Sportowy PZL Zryw. Utworzono sekcje piłki nożnej, boksu i tenisa stołowego.
 • 28 VI Przewodniczącym MRN został Jan Chruściel (PPS), na stanowisku burmistrza pozostał Antoni Droba (PPS).
 • 22 VII Władze radzieckie przekazały Zakład 007 w Mielcu polskiemu kierownictwu z inż. Zdzisławem Wineckim – dyrektorem naczelnym. Równocześnie zmieniono nazwę na „Państwowe Zakłady Lotnicze – Zakład nr 1 w Mielcu”.
 • 5 VIII Z okazji otwarcia parku miejskiego przy ul. J. Kilińskiego odbył się festyn z występami zespołów harcerskich i strażackich.
 • 1 IX Powiat mielecki wyłączono z województwa krakowskiego i włączono do nowo utworzonego województwa rzeszowskiego.
 • 1 IX Rozpoczęła działalność Szkoła Przemysłowa Zakładów Lotniczych.
 • IX Kino „Sokół” upaństwowiono i nadano mu nazwę „Odra”.
 • 3 X Starostą powiatowym został Kazimierz Karłowicz (PPR).
 • 21 X Założono Spółdzielnię Kobiecą Wyrobów Dzianych (później Spółdzielnia Pracy „Odzież”).
 • 15 XI Pilot Piotr F. Kondratienko wykonał pierwszy lot na samolocie szkolno-łącznikowym PZL-S-1 – pierwszym po wojnie samolocie polskim wyprodukowanym przez PZL Zakład nr 1 w Mielcu.
 • XI Powstała mielecka komórka organizacji podziemnej „Wolność i Niezawisłość” (WiN), która podjęła działalność propagandową i informacyjno-wywiadowczą. Kierownikiem komórki został Leon Wanatowicz.
 • 24 XII W nowo wybudowanym tymczasowym kościele prowizorycznym Matki Bożej Nieustającej Pomocy na zboczu Góry Cyranowskiej odprawiono pierwszą Mszę św. – „pasterkę”.
 • XII Na podstawie Zarządzenia Ministra Administracji Publicznej z 30 XI reaktywowano Ochotnicze Straże Pożarne.

Ponadto w 1945 r.:

 • Rozpoczęły działalność Bank Spółdzielczy i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska.
 • Prowizorycznie naprawiono most na rzece Wisłoce.
 • W budynku szpitalnym na Osiedlu Fabrycznym uruchomiono Szpital Powiatowy z oddziałami: chirurgicznym (45 łóżek), ginekologicznym (5), wewnętrznym (25) i zakaźnym (25).
 • W bloku nr 14 na Osiedlu Fabrycznym PZL zorganizowano ambulatorium PCK, które przekształciło się później w Pogotowie Ratunkowe.
 • W dwóch pawilonach przy ul. H. Sienkiewicza (po Oddziale Zakaźnym) rozpoczął działalność Powiatowy Ośrodek Zdrowia.
 • Zorganizowano lecznicę dla zwierząt, a jej pierwszą siedzibą był barak przy ul. Zacisze.
 • W PZL Zakład nr 1 rozpoczęto produkcję aluminiowego sprzętu gospodarstwa domowego.
 • Powstały pierwsze koła: Związku Inwalidów Wojennych, Związku Uczestników Walki Zbrojnej, Ligi Kobiet, Ligi Morskiej i Towarzystwa Przyjaźni Polsko–Radzieckiej.
 • Siedzibę Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej (MO) przeniesiono do budynku przy ul. Legionów.

1946

 • 1 I Rozpoczął działalność Urząd Stanu Cywilnego.
 • 6 I Odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru powiatowej organizacji PPS.
 • 25 I Utworzył się Zarząd Powiatowy Stronnictwa Pracy.
 • I Konspiracyjny zastęp harcerski „Rysiów” (wierny rządowi londyńskiemu) przyjął kryptonim „SP” („Stalowi Polacy”).
 • 26 II Rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 69 powołano komisję do oszacowania strat polskiego przemysłu obronnego w czasie II wojny światowej. M.in. straty WP nr 2 PZL w Mielcu oszacowano na 39 099 000 zł (wg wartości złotego z 1939 r.).
 • 2 IV Utworzono Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”. Pierwszą jej siedzibą była kamienica nr 15 przy Rynku.
 • 9 V Z okazji 1. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na pomniku Wolności (J. Kilińskiego).
 • VI Powołano Powiatową Radę Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego, której staraniem około 700 rodzin z powiatu mieleckiego wyjechało na Ziemie Odzyskane.
 • 30 VI Mieszkańcy Mielca uczestniczyli w referendum ludowym na temat zniesienia senatu, poparcia nowego ustroju gospodarczego i zachodnich granic Polski, opowiadając się w większości za wariantem „3 x tak”. Opozycja zakwestionowała prawdziwość wyników wyborów.
 • 7 VIII Utworzono Aeroklub Mielecki. Jego pierwszym prezesem został pilot Mirosław Komisarczyk, a pierwszą siedzibą
 • – blok nr 15 (dziś – ul. A. Asnyka 2).
 • VIII Decyzją Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Rzeszowie zawieszono działalność Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) w Mielcu.
 • VIII Rozpoczęło działalność PSL „Nowe Wyzwolenie”.
 • 1 IX Rozpoczęło działalność Gimnazjum Przemysłowe PZL.
 • IX Mieleckie Koło Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowało oddział przedszkolny w budynku byłego Kasyna Powiatowego przy ul. I. Daszyńskiego (dziś A. Mickiewicza). Był to początek działalności pierwszego świeckiego przedszkola w Mielcu.
 • 6 IX Do Mielca przybył ks. Henryk Arczewski z misją utworzenia nowej parafii rzymskokatolickiej na terenie Osiedla Fabrycznego PZL.
 • 1 X Utworzono Nadleśnictwo Państwowe Wojsław, któremu powierzono m.in. lasy na wschód od Mielca i Nadleśnictwo Mielec, które objęło administracją lasy na zachód od rzeki Wisłoki.
 • 5 X Na Osiedlu Fabrycznym PZL odbyła się uroczystość poświęcenia prowizorycznego kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wybudowanego na zboczu Góry Cyranowskiej w latach 1945-1946. Aktu poświęcenia dokonał biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej Jan Stepa.
 • 31 X Zmarł Jan Paweł Leyko (l. 76) – mistrz krawiecki, długoletni członek władz miejskich, komisarz wojenny w latach 20., prezes OSP, burmistrz Mielca w latach 1930-1934.
 • XI–XII Funkcjonariusze organów bezpieczeństwa aresztowali członków mieleckiej komórki WiN.
 • 31 XII Ludność Mielca liczyła 9747, a ludność całego powiatu – 75740.

Ponadto w 1946 r.:

 • Przeprowadzono remont i modernizację budynku stacji PKP.
 • W PZL Zakład nr 1 rozpoczęto produkcję pierwszych w Polsce po II wojnie światowej autobusów na podwoziach GMC z demobilu na potrzeby komunikacji krajowej (w latach 1946-1950 wyprodukowano 100 pojazdów), części do traktorów Ursus C 45, części do motocykli SHL oraz wag stołowych i dziesiętnych.
 • W PZL Zakład nr 1 rozpoczęto remonty samolotów różnego przeznaczenia, m.in. Douglas DC-3, Klemm Kl-35 oraz Lisunow Li-2P – Li-2T.
 • Władze państwowe zakazały obchodów Święta Niepodległości – 11 XI.
 • Odwołano Kazimierza Karłowicza z funkcji starosty mieleckiego. Nowym starostą został mianowany Józef Bik.
 • Siedzibę Komendy Powiatowej MO przeniesiono do budynku nr 12 przy ul. T. Kościuszki.
 • Powołano Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej (ORMO).
 • Powstały: Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska (SOP), Oddział Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi (O/RPOZR) i Ośrodek Kształcenia Zawodowego (OKZ).
 • Powstały pierwsze w powiecie mieleckim Ludowe Zespoły Sportowe (LZS), m.in. w Cyrance i Smoczce.

1947

 • 15 III Miejska Rada Narodowa zmieniła nazwy ulic: Józefa Piłsudskiego na Ignacego Daszyńskiego i Wacława Oborskiego na Bolesława Limanowskiego.
 • 30 V Miejska Rada Narodowa zmieniła nazwę placu Rynek na plac gen. K. Świerczewskiego.
 • IV W PZL Zakład nr 1 rozpoczęto produkcję samolotów LWD Szpak 4T – pierwszej powojennej konstrukcji polskiej wytwarzanej seryjnie.
 • 8 V Powstała parafia rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Osiedlu Fabrycznym PZL, a jej pierwszym proboszczem mianowano ks. Henryka Arczewskiego.
 • V W PZL Zakład nr 1 rozpoczęto produkcję nadwozi autobusów do montażu z podwoziami amerykańskich samochodów ciężarowych Studebaker.
 • V Obfite i długotrwałe deszcze spowodowały wylew rzeki Wisłoki. Uszkodzone zostały mielecki most (zerwane dwa przęsła) i wał przeciwpowodziowy w Podleszanach, a rolnictwo poniosło znaczne straty.
 • 1 VI W sali Powiatowej Rady Narodowej („Sali Królewskiej”) odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Komitetowi Powiatowemu Polskiej Partii Robotniczej.
 • 23-29 VI Powiatowy Zarząd Ligi Morskiej zorganizował „Dni Morza”. Na program złożyły się: Msza św., pochód nad Wisłokę, rzucanie wianków i butelek do Wisłoki, akademia i koncerty.
 • 1 IX Rok szkolny 1947/1948 zainaugurowały nowe mieleckie szkoły ponadpodstawowe -Liceum Pedagogiczne i Gimnazjum Przemysłowe PZL.
 • 29 IX MRN postanowiła zwolnić z dniem 31 XII 1947 r. całą milicję miejską wraz z komendantem i od 1 I 1948 r. zatrudnić nowych 3 strażników.
 • 5 X W Mielcu zorganizowano pierwsze po wojnie pokazy lotnicze. Uczestniczyły w nich samoloty z wielu polskich aeroklubów. M.in. latano na szybowcach, które startowały z Góry Cyranowskiej przy pomocy lin gumowych.
 • 25-26 X Ekshumowano zwłoki mieleckich zakładników (m.in. żołnierzy AK), rozstrzelanych przez Niemców w Charzewicach, przewieziono je do Mielca i złożono do mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym przy ul. H. Sienkiewicza.
 • 8 XI Utworzono Ochotniczą Straż Pożarną w Smoczce.
 • 28 XI Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o wprowadzeniu z dniem 1 X 1948 r. płatnego pogotowia Straży Pożarnej w Mielcu.

Ponadto w 1947 r.:

 • Z inicjatywy inspektora szkolnego Józefa Rzegockiego założono bibliotekę dla nauczycieli i innych pracowników oświatowych. Był to początek biblioteki pedagogicznej.
 • Założono Pracownicze Ogródki Działkowe „Metalowiec”.
 • Po ogłoszeniu amnestii zdekonspirowało się około 1500 osób w powiecie mieleckim.
 • Założono fabryczną orkiestrę dętą (później Zakładowa Orkiestra Dęta WSK).

1948

 • 5 I Pilot Ludwik Lech wykonał pierwszy lot samolotem LWD Szpak-4T wyprodukowanym w PZL Zakład nr 1.
 • 30 I Przy leśniczówce w Paterakach zginął Wojciech Lis – dowódca oddziału partyzanckiego działającego na terenie ziemi mieleckiej w okresie okupacji hitlerowskiej i pierwszych latach powojennych.
 • 28 II MRN podjęła uchwałę o udostępnieniu 0,5 ha błonia miejskiego na urządzenie cmentarza wojennego „przy drodze do Kolbuszowej”. W rezultacie tej decyzji powstał cmentarz żołnierzy radzieckich, na który przeniesiono zwłoki 2291 oficerów i żołnierzy poległych w czasie walk o ziemię mielecką od 4 VIII 1944 r. do I 1945 r. i pochowanych tymczasowo na kilkunastu prowizorycznych cmentarzach na terenie powiatu mieleckiego i cmentarzu na mieleckim rynku.
 • 20 III Na terenie Starego Mielca otwarto ogólnodostępną bibliotekę, co było początkiem działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • 29 IV Antoni Droba zrezygnował z funkcji burmistrza i radnego.
 • 1 V W pochodzie pierwszomajowym po raz pierwszy wzięła udział zakładowa orkiestra dęta PZL.
 • V Wyprodukowany w PZL Zakład nr 1 samolot LWD Szpak 4T wystawiono na pierwszych powojennych Międzynarodowych Targach Poznańskich.
 • 11 VI Przewodniczącym MRN został Zdzisław Grabowski (PPS), a burmistrzem – Stanisław Bittner.
 • VI W następstwie dużych opadów atmosferycznych nastąpił wylew Wisłoki i jej dopływów, powodując duże szkody w rolnictwie.
 • 4 VII Z opóźnieniem, które spowodowała wojna, obchodzono 50-lecie OSP w Rzochowie.
 • VII W PZL Zakład nr 1 rozpoczęto montaż samochodów gaśniczych Bedford OLBZ GM8 N70 i produkcję sanitarek własnej konstrukcji na podwoziach amerykańskich samochodów sanitarnych Dodge 3/4 z demobilu.
 • VII Powstała organizacja powiatowa Związku Młodzieży Polskiej.
 • 1 VIII Po raz drugi odbyły się pokazy lotnicze z udziałem wielu samolotów z całego kraju. Aeroklubowi Mieleckiemu przekazano do użytku wyremontowany hangar.
 • 15 VIII Z inicjatywy mieleckich rzemieślników powstała Budowlana Spółdzielnia Pracy „Pion”.
 • IX Odbudowano budynek szkolny „pod zegarem” i wprowadzono do niego szkołę męską.
 • 3 IX Odbył się pierwszy lot samolotu szkolnego CSS-10A, wykonanego w PZL Mielec w latach 1947-1948. Pilotem był Ludwik Lech.
 • 1 X Wprowadzono płatne Pogotowie Straży Pożarnej, co było początkiem zawodowej straży pożarnej.
 • 16 X Zdzisław Grabowski zrezygnował z funkcji przewodniczącego MRN, a na przewodniczącego został wybrany Jan Tadeusz Sobusiak.
 • 14 XI Spółdzielnie: „Konsum”, „PZL”, „Kolejarz i Drogowiec” i „Robotnik” połączyły się w Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Mielcu.
 • 4 XII Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego nakazał siostrom felicjankom opuszczenie Mielca.
 • 5-6 XII Po wyjeździe sióstr felicjanek kaplicę na Osiedlu Fabrycznym zlikwidowano, a przedszkole uspołeczniono.
 • 18 XII Odbył się pierwszy oblot samolotu szkolnego CSS-13 (Po-2, lic. ZSRR) wyprodukowanego w PZL Zakład nr 1. Załogę stanowili Ludwik Lech i Kazimierz Tyrlik.
 • XII W PZL wykonano prototypy autobusów na podwoziach amerykańskiego GMC Buldog i angielskiego Leyland LOPS 3/1.

Ponadto w 1948 r.:

 • Powstały: Przedsiębiorstwo Handlowe „Konsumy”, Powszechna Spółdzielnia Spożywców i Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.
 • Oddano do użytku stację benzynową przy ul. S. Żeromskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Leśną.
 • Na terenie Smoczki, w obiektach zbudowanych w czasie okupacji hitlerowskiej, zorganizowano Dom Dziecka.

1949

 • 10 I Utworzono Spółdzielnię Pomocniczą Szewców i Cholewkarzy.
 • 20 I MRN przekazała Dom Robotniczy na własność Związkowi Zawodowemu Pracowników i Robotników Budowlanych.
 • 1 II W bloku nr 15 na terenie Osiedla Fabrycznego PZL rozpoczął działalność Klub Fabryczny Związku Zawodowego Metalowców.
 • 11 II Zmarł Apolinary Frank (l. 79) – lekarz, działacz społeczny, burmistrz Mielca w latach 1939-1941.
 • 13 III Odbyła się I Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).
 • 25 III lub 24 IV Odbył się pierwszy lot samolotu szkolnego CSS-10C, wykonanego w PZL Mielec w latach 1947-1949. Pilotowała go załoga Ludwik Lech i Roman Lewandowski.
 • 8 IV MRN zmieniła nazwy ulic: Legionów na 1 Maja, W. Potockiego na L. Waryńskiego, 3 Maja na 15 Grudnia.
 • 1 V Władze państwowe zabroniły działalności Związkowi Harcerstwa Polskiego.
 • 31 V MRN przyjęła na własność Gminy Miejskiej Mielec cały majątek ruchomy i nieruchomy byłego TG „Sokół”.
 • Wiosna Oddano do użytku stadion w południowo-wschodniej części osiedla fabrycznego.
 • Wiosna Na łąkach cyranowskich za Górą Cyranowską rozpoczęto budowę Miasteczka Młodego Robotnika – osiedla parterowych baraków mieszkalnych i gospodarczych.
 • 12 VII Odbył się oblot samolotu szkolno-treningowego „Junak-2”, wyprodukowanego w PZL Zakład nr 1 w Mielcu.
 • 20 VIII Stanisław Bittner zrezygnował z funkcji burmistrza.
 • VIII Zmieniono nazwę RKS PZL „Zryw” na Związkowy Klub Sportowy „Stal”
 • 2 IX Odbył się pierwszy lot samolotu CSS-13 (Po-2, lic. ZSRR), produkowanego przez WSK Mielec w latach 1949-1951.
 • Pilotami byli Ludwik Lech i Roman Lewandowski.
 • 30 IX MRN podjęła uchwałę o przeniesieniu z Rynku Zbożowego na ul. Szeroką i przyległy plac sprzedaży nabiału i jarzyn w małych ilościach.
 • XI Uruchomiono „pomoc doraźną” PCK (później pogotowie ratunkowe) dysponującą dwiema karetkami.
 • XI Powstał Tymczasowy Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Mielcu.
 • 20 XII Z okazji 70. rocznicy urodzin Generalissimusa Stalina MRN postanowiła „wysłać adres hołdowniczy”.

Ponadto w 1949 r.:

 • Powstało 21. Przedstawicielstwo Wojskowe w Mielcu.
 • W PZL Zakład nr 1 rozpoczęto montaż seryjnych samolotów CSS-13 (Po-2, lic. ZSRR) zwanych „kukuruźnikami” oraz produkcję samolotu szkolnego „Junak”.
 • Powstała Spółdzielnia Mleczarska.
 • Spółdzielnia Pracy Piaskarzy „Dostawa” w Rzochowie rozpoczęła eksploatację żwiru rzecznego w korycie rzeki Wisłoki i żółtego piasku bitumicznego w Rzochowie.
 • Konspiracyjna drużyna harcerska „Stalowi Polacy” zmieniła kryptonim na WiS („Wolność i Sprawiedliwość”).
 • Powstało przedsiębiorstwo Polskie Zakłady Zbożowe w Mielcu.

1950

 • 1 I Na podstawie nowej organizacji sądownictwa w Polsce zniesiono Sąd Grodzki, a powołano Sąd Powiatowy w Mielcu.
 • 1 II Utworzono Oddział Narodowego Banku Polskiego w Mielcu. Siedzibą został budynek bankowy przy ul. Obrońców Pokoju.
 • 10 II MRN utworzyła Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Mielcu.
 • III MRN zmieniła nazwę ulicy Piusa XI na K. Marksa.
 • 20 III Wprowadzono reformę administracji państwowej. Zniesiono Urząd Starosty Powiatowego, Zarząd Miejski i stanowisko burmistrza, a wprowadzono prezydia rad narodowych. Pierwszym przewodniczącym Prezydium PRN w Mielcu został Stanisław Nesterski (ZSL), a przewodniczącym Prezydium MRN – Mieczysław Gebel.
 • 1 IV Uruchomiono Państwowy Zakład Leczniczy dla Zwierząt w Mielcu przy ul. Konfederackiej.
 • 8 IV W niewiadomych okolicznościach w więzieniu w rzeszowskim zamku zmarł Zdzisław Grabowski (l. 32), b. przewodniczący MRN w Mielcu, prezes PSS w Mielcu, aresztowany przez funkcjonariuszy UB w czasie pełnienia obowiązków służbowych.
 • 16 VI Na podstawie Ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski zostały rozwiązane, a rozpoczęło działalność Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.
 • VI Nad Mielcem i okolicznymi gminami przeszła burza gradowa, powodując olbrzymie szkody.
 • VI Zakończyło działalność Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Kupieckie.
 • 9 VIII Uchwałą MRN odstąpiono bezpłatnie PZPR teren przy ul. S. Staszica o powierzchni ok. 10 000 m2 na budowę Domu Partii.
 • 1 IX Rozpoczęły działalność nowe szkoły – Państwowe Gimnazjum Przemysłowe i Zasadnicza Szkoła Mechaniczna.
 • 28 IX WSK Mielec przekazała odbiorcy rumuńskiemu 6 samolotów CSS-13 (Po-2, lic. ZSRR). Były to prawdopodobnie pierwsze polskie samoloty sprzedane po II wojnie światowej za granicę.
 • XII Oddano do użytku budynek szkolny w północnej części Osiedla Fabrycznego PZL. Umieszczono w nim osiedlową szkołę podstawową.
 • 31 XII Ilość mieszkańców Mielca wynosiła 10 817, a powiatu mieleckiego – 73 005.

Ponadto w 1950 r.:

 • Zawieszono działalność Związku Inwalidów Wojennych.
 • Odbył się I Powiatowy Zjazd Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.
 • Powstało pierwsze mieleckie koło Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
 • W PZL Zakład nr 1 rozpoczęto produkcję szybowców szkolnych Salamandra.
 • Utworzone w Warszawie Przedsiębiorstwo Państwowe Dom Książki przejęło odebraną E. Dębickiemu księgarnię przy al. J. Stalina (później A. Mickiewicza) i uruchomiło nową księgarnię przy ul. A. Kędziora na Osiedlu Fabrycznym WSK.
 • Powstały: Przedsiębiorstwo Upowszechniania Książki i Prasy „Ruch”, Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych, Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – Kierownictwo Odcinka w Mielcu, Miejski Handel Detaliczny – Artykuły Przemysłowe i Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego Hurtownia Mielec.
 • Rozpoczęto tzw. „bitwę o handel”, w ramach której władze państwowe odbierały prywatnym właścicielom placówki handlowe i przekazywały je handlowi uspołecznionemu.
 • Na ulicach Mielca pojawiły się pierwsze taksówki osobowe.

1951

 • 18 I Utworzono Mieleckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych.
 • 11 III W czasie Walnego Zebrania Spółdzielni Pomocniczej Szewców i Cholewkarzy zmieniono jej nazwę na Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Wielobranżowa „Pokój”.
 • 30 VI Powstał Cech Rzemiosł Różnych i przejął majątek po Oddziale Okręgowego Związku Cechów w Tarnobrzegu.
 • VII – VIII Szkołę Podstawową nr 1 (męską) przeniesiono do budynku szkolnego byłej Fundacji Barona M. Hirscha, a Szkołę Podstawową nr 2 (żeńską) przeniesiono do budynku przy ul. T. Kościuszki 4.
 • 1 IX Po przeniesieniu z gmachu gimnazjalnego przy ul. J. Kilińskiego Liceum Ogólnokształcące nr 26 rozpoczęło działalność w budynku szkolnym „pod zegarem“ przy ul. T. Kościuszki. Do gmachu gimnazjalnego przeniesiono Liceum Pedagogiczne.
 • 1 IX W gmachu gimnazjalnym rozpoczęła działalność Szkoła Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym.
 • 1 IX Rozpoczął działalność Młodzieżowy Dom Kultury („Dom Harcerza”) przy al. J. Stalina (później A. Mickiewicza) 13.
 • 7 IX Mieczysław Miłosz i Mieczysław Zieliński dokonali oblotu samolotu szkolno-treningowego LWD/CSS Junak-2, wyprodukowanego w WSK.
 • 2 XI W więzieniu we Wronkach zmarł Leon Wanatowicz, skazany na dożywocie za działalność podziemną w mieleckiej komórce WiN.
 • 3 XI W czasie przypadkowej rewizji i szamotaniny z milicjantem w Warszawie zginął Roman Stachiewicz, członek mieleckiej konspiracyjnej organizacji WiS. Znalezione przy nim dokumenty zdekonspirowały organizację i w krótkim czasie aresztowano pozostałych 13 jej członków.
 • 7 XI Wydano pierwszy numer „Głosu Załogi” – gazety WSK Mielec.
 • 18 XI Przewodniczącym Prezydium PRN został Kazimierz Rajchert.

Ponadto w 1951 r.:

 • Po otrzymaniu wysokich dotacji państwowych rozpoczęto intensywną rozbudowę Osiedla Fabrycznego WSK.
 • Oddano do użytku Dom Partii przy ul. Ludwika Waryńskiego z przeznaczeniem na siedzibę Komitetu Powiatowego PZPR.
 • W WSK rozpoczęto produkcję samolotów Lim-1 (MiG-15, lic. ZSRR).
 • W pracowniach „Miastoprojektu” w Warszawie opracowano „Ogólny plan zagospodarowania miasta Mielca”, co stanowiło podstawę do planowej rozbudowy Mielca.
 • Oddano do użytku stację benzynową przy skrzyżowaniu ulic H. Sienkiewicza i F. Dzierżyńskiego.
 • Przewodniczącym Prezydium MRN został Władysław Majewski.
 • Odbył się oblot szybowca przejściowego IS-A Salamandra 49 wykonanego w WSK.
 • W podmieleckich lasach 68. Batalion Saperów 9 KA rozpoczął rozminowywanie i oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Działania te prowadzono do 1956 r.

1952

 • III W Krakowie odbył się pokazowy proces 6 członków konspiracyjnej organizacji WiS, która powstała w Mielcu. Wszyscy zostali skazani na długoletnie więzienie. Wkrótce potem odbył się proces kolejnych 7 członków mieleckiej konspiracyjnej organizacji WiS i także wszyscy zostali skazani na kilkuletnie więzienie.
 • 17 VII Pilot Zygmunt Ostrowski wykonał oblot odrzutowego samolotu myśliwskiego Lim-1 (MiG-15, lic. ZSRR), wykonanego w WSK z części dostarczonych przez ZSRR.
 • 1 IX Rok szkolny 1952/1953 zainaugurowało Technikum Mechaniczne MPM, powstałe z przekształcenia Gimnazjum Przemysłowego PZL.
 • 12 XII Powstała Spółdzielnia Pracy Usług Różnych, skupiająca zakłady fryzjerskie i pojedyncze zakłady innych branż.

Ponadto w 1952 r.:

 • MRN zmieniła nazwy ulic: I. Daszyńskiego na al. J. Stalina, S. Sękowskiego na F. Dzierżyńskiego, Pierackiego na Obrońców Pokoju i A. Kędziora na 22 Lipca.
 • Powstał Powiatowy Komitet Frontu Narodowego.
 • Stację Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS) ulokowano na ulicy Szerokiej.
 • Na terenie Miasteczka Młodego Robotnika, przy drodze do WSK Mielec, zbudowano parterowe kino „Tęcza”.
 • Utworzono Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych.

1953

 • 8 I Odbył się oblot odrzutowego samolotu myśliwskiego Lim-1 (MiG-15, lic. ZSRR), wyprodukowanego z części wykonanych w WSK. Pilotem był Zygmunt Ostrowski.
 • 21 I MRN przemianowała ul. Kolejową na H. Sawickiej, J. Zamoyskiego na W. Moździerza i Sandomierską na L. Waryńskiego.
 • 7 III W związku ze śmiercią Józefa Stalina (5 III) odbyła się nadzwyczajna sesja MRN dla uczczenia pamięci radzieckiego przywódcy.
 • 11 IV Utworzono Aeroklub Robotniczy II Ligi Lotniczej przy WSK Mielec
 • 9 V Odwołano Władysława Majewskiego z funkcji przewodniczącego PMRN, a powołano na tę funkcję Stanisława Ciacha.
 • 13 V Tadeusz Gołębiewski wykonał pierwszy w Mielcu skok spadochronowy.
 • 9 VI Uchwałą MRN w Mielcu utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
 • VI Dyrektorem naczelnym WSK Mielec został Mieczysław Gronek.
 • VII Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego oddała do użytku wielofunkcyjny Zakładowy Dom Kultury, a w nim m.in. kino „Metalowiec”.
 • 1 IX W nowo oddanym do użytku budynku szkolnym rozpoczęła naukę klasa VIII w 11-letniej Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD, co było początkiem Liceum Ogólnokształcącego nr 27 (później II LO).
 • 16 IX Przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej został Władysław Gazdowicz.
 • 7 XI Przed Domem Partii odsłonięto pomnik Wdzięczności wykonany przez Antoniego Gucwę.
 • 8 XII Rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Medyczna Ośrodek Szkolenia Pielęgniarek PCK z siedzibą przy ul. L. Waryńskiego (później ul. Sandomierska).

Ponadto w 1953 r.:

 • Powstały: Spółdzielnia Powiatowa Usług Wielobranżowych, Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej – Placówka Terenowa, Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego, Oddział Powszechnej Kasy Oszczędności i Baza Magazynowo-Transportowa PZGS w Mielcu oraz Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wojsławiu.
 • Zakończono budowę nowego wodociągu miejskiego z ujęciem wody „Mewuska” na Wisłoce. Wylew Wisłoki i błędy w budowie nie pozwoliły na uruchomienie ujęcia i po naprawie przeznaczono je na ujęcie awaryjne.
 • Oddano do użytku stadion sportowy FKS „Stal” w zachodniej części Osiedla Fabrycznego WSK.
 • Rozpoczęło działalność Przedszkole nr 2 WSK Mielec (od 1957 r. przy ul. M. Konopnickiej).

1954

 • 1 I Rozpoczęło funkcjonowanie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
 • 18 III Powstała Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Branży Skórzanej.
 • III Oddano do eksploatacji piekarnię mechaniczną PSS „Społem” przy ul. Wolności.
 • Wiosna Oddano do użytku pozostałą część stadionu sportowego ZKS „Stal”: 2 trybuny ziemne, bieżnię okólną, urządzenia lekkoatletyczne, 2 boiska piłkarskie treningowe, boiska do siatkówki, boisko do koszykówki i 2 korty tenisowe.
 • 11 VII Pilot Leszek Stręk wykonał pierwszy lot odrzutowego samolotu myśliwskiego Lim-2 (MiG-15bis, lic. ZSRR), wyprodukowanego przez WSK z części dostarczonych przez radzieckiego licencjodawcę.
 • 21 VII Uroczyście oddano do użytku wodociąg miejski i budynek administracyjny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Wolności.
 • 14 VIII Powstała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
 • 1 IX Rozpoczęło działalność Przedszkole nr 3 WSK Mielec (od 1957 r. przy ul. I. Łukasiewicza).
 • 22 IX Pilot Zygmunt Korab wykonał oblot odrzutowego samolotu myśliwskiego Lim-2 (MiG 15bis, lic. ZSRR), wyprodukowanego z części wykonanych w WSK.
 • 25 IX Ukazała się ustawa o reformie podziału administracyjnego, na mocy której powiat mielecki podzielono na 2 miasta (Mielec i Radomyśl Wielki) i 40 gromad, w tym Cyrankę i Wojsław.
 • 25 X W WSK Mielec przebywał z wizytą wicepremier Julian Tokarski.
 • 12 XII W Kolbuszowej wystąpił z pierwszym koncertem Zespół Pieśni i Tańca ZDK WSK w Mielcu pod kierunkiem Janusza Mejzy. W jego skład wchodziły działające już wcześniej zespoły: zespół taneczny, chór i orkiestra symfoniczna. ZPiT przyjął później nazwę „Rzeszowiacy”.
 • 17 XII Przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej został Mieczysław Marszałek.

Ponadto w 1954 r.:

 • Powstały: MZPT „Dom Mody”, Podokręg Uprawy Tytoniu – Inspektorat w Mielcu i Spółdzielnia Konfekcyjna im. M. Fornalskiej.
 • W WSK Mielec rozpoczęto produkcję domowych szafek chłodniczych (lodówek) ALD-80. Produkowano je do 1966 r.
 • Rozpoczęto budowę nowego drewnianego mostu na rzece Wisłoce i ukończono ją w 1956 r.
 • Zlikwidowano Gromadzką Radę Narodową w Rzochowie, a Rzochów włączono w granice Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzemieniu.

1955

 • V Zespół Pieśni i Tańca ZDK zdobył wyróżnienie w finale Centralnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych we Wrocławiu.
 • 31 VII – 14 VIII ZPiT ZDK uczestniczył w Światowym Festiwalu Młodzieży w Warszawie, koncertując na estradach plenerowych.
 • 1 IX Rozpoczęła działalność mielecka Filia Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących, później samodzielne Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących.
 • 20 XI W barażowym meczu piłki nożnej o wejście do II ligi, rozegranym w Lublinie, „Stal” Mielec pokonała „Bzurę” Chodaków 3 : 1 i awansowała do II ligi.
 • XII – I 1956 Szkołę Podstawową nr 1 (męską) przeniesiono do budynku przy ul. J. Kilińskiego 37.
 • 31 XII Mielec liczył około 19.000 mieszkańców.

Ponadto w 1955 r.:

 • Rozpoczęły działalność: Przedsiębiorstwo Jajczarsko-Drobiarskie i Ośrodek Doskonalenia Zawodowego.
 • W WSK rozpoczęto produkcję samolotów Lim-5 (MiG-17F, lic. ZSRR).

1956

 • 1 VII PSS „Społem” otworzyła przy ul. A. Mickiewicza („Kazanówka”) bar „Powszechny” – pierwszą tego typu placówkę w Mielcu.
 • 10 VII Pilot Andrzej Abłamowicz w czasie lotu nad lotniskiem w Mielcu na myśliwskim samolocie odrzutowym MiG-17F wyprodukowanym w WSK Mielec – jako pierwszy Polak osiągnął prędkość naddźwiękową (Ma>1), wywołując po raz pierwszy w Mielcu niesamowity efekt „gromu dźwiękowego”.
 • 16 IX Pilot Michał Skowroński wykonał oblot odrzutowego samolotu myśliwsko-szturmowego Lim-5 (MiG 17F, lic. ZSRR), wyprodukowanego w WSK z części przekazanych przez radzieckiego licencjodawcę.
 • 22 IX Zawodnik Aeroklubu Stefan Furmaniak jako pierwszy w Aeroklubie i Mielcu ustanowił rekord Polski w nocnym skoku z opóźnionym otwarciem spadochronu – 2760 m wolnego spadania.
 • 7 XI Członek Aeroklubu Stefan Furmaniak został wyróżniony tytułem Mistrza Sportu. Było to pierwsze tego typu odznaczenie dla mielczanina.
 • 6 XII Grupa działaczy młodzieżowych założyła na terenie WSK Mielec Rewolucyjny Związek Młodzieży.
 • 16 XII Pilot Leszek Stręk wykonał oblot odrzutowego samolotu myśliwsko-szturmowego Lim-5 (Mig 17F, lic. ZSRR) wyprodukowanego z części wykonanych w WSK.
 • XII Po Zjeździe Działaczy Harcerskich w Łodzi, gdzie reaktywowano ZHP, w Mielcu przystąpiono do tworzenia ZHP.
 • XII MRN zmieniła nazwy ulic. Aleja Józefa Stalina otrzymała nazwę A. Mickiewicza, a dotychczasowa A. Mickiewicza – Poprzeczna.
 • 28 XII 1956 Pilotujący samolot TS 8 Bies (produkcji WSK Mielec) Andrzej Abłamowicz ustanowił rekord świata wysokości w klasie C-1c – 7084 m.

Ponadto w 1956 r.:

 • Zniesiono Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.
 • Rozwiązano Związek Młodzieży Polskiej.
 • Reaktywowano działalność Związku Inwalidów Wojennych.
 • Zatwierdzono „Plan zagospodarowania osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego”.
 • Pilot Andrzej Abłamowicz ustanowił na samolocie TS-8 Bies wyprodukowanym w WSK Mielec rekord świata w wysokości lotu (7 084,5 m) w kl. C-1e, grupa I.
 • ZP PCK uruchomił dwuletnią Zasadniczą Szkołę Asystentek Pielęgniarskich w Mielcu.
 • W czasie Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce w Zabrzu zawodniczka „Stali” Mielec Lidia Zajdel zdobyła srebrny medal w biegu na 200 m (25,7 sek.). Był to pierwszy w historii Mielca medal Mistrzostw Polski w kategorii seniorów.

1957

 • 3-31 I Po utworzeniu Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) powstały pierwsze koła tej organizacji w Mielcu.
 • 10 I Rozwiązano Związek Młodzieży Polskiej (ZMP).
 • 27 II W sali posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej (Sala Królewska) odbyła się uroczysta sesja z okazji 500-lecia powstania miasta Mielca. Po sesji zebrani przeszli pod pomnik Wolności, gdzie odbył się „Apel poległych” i złożono wieńce. Zagrano „Marsza żałobnego” F. Chopina i „Marsz partyzantów”. Zmieniono herb Mielca. Zrezygnowano z Gryfa, a przywrócono herb z czasów przedrozbiorowych.
 • III W czasie Mistrzostw Polski w Boksie zawodnik „Stali” Mielec Tadeusz Nowakowski wywalczył tytuł mistrza Polski w wadze półśredniej.
 • 4 IV Powstał Tymczasowy Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej.
 • 16 IV Zmarł ks. Michał Nawalny (l. 75) – długoletni proboszcz parafii św. Mateusza, dziekan dekanatu mieleckiego.
 • 7 V Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr XVI/85/57 utworzono Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych do bieżącego administrowania budynkami państwowymi w Mielcu.
 • 14 V Pilot Andrzej Abłamowicz na samolocie TS 8 Bies (produkcji WSK Mielec) ustanowił rekord świata odległości w obwodzie zamkniętym w klasie C-1d grupie I – 2884,5 km.
 • 25 V – 2 VI W XII Mistrzostwach Europy w Boksie w Pradze reprezentujący Polskę Tadeusz Nowakowski (Stal Mielec) w wadze półśredniej przegrał z Mihaiem Stoianem (Rumunia) i odpadł z turnieju.
 • 30 V Pilot Ludwik Natkaniec na samolocie TS 8 Bies (produkcji WSK Mielec) ustanowił rekord świata prędkości w obwodzie zamkniętym długości 2000 km w klasie C-1c w grupie I – 320,362 km/h.
 • 26 VI Po przejęciu od WSK Mielec osiedla fabrycznego Miejska Rada Narodowa nadała ulicom osiedlowym nazwy i patronów: A. Asnyka, E. Biernackiego, W. Bogusławskiego, F. Chopina, J. Czarneckiego, 22 Lipca, A. Fredry, J. Kochanowskiego, ks. H. Kołłątaja, M. Konopnickiej, J.I. Kraszewskiego, J. Kusocińskiego, I. Łukasiewicza, gen. W. Sikorskiego, ks. P. Skargi, M. Skłodowskiej-Curie, L. Solskiego, L. Staffa, K. Tetmajera, S. Wyspiańskiego, G. Zapolskiej, S. Żeromskiego. Nadała także nową numerację nieruchomościom położonym przy tych ulicach.
 • 25 VII W WSK rozpoczęto seryjną produkcję mikrosamochodów „Mikrus” MR-300.
 • 14 VIII Administratorem parafii św. Mateusza, a następnie (3 II 1958) jej proboszczem i dziekanem dekanatu mieleckiego mianowany został ks. Wojciech Madej – wicekanclerz Kurii Diecezjalnej i prefekt Małego Seminarium w Tarnowie.
 • 1 IX Rozpoczęły działalność nowe szkoły – Szkoła Podstawowa nr 3 w nowo wybudowanym budynku przy ul. S. Żeromskiego, i 3-letnia Szkoła Handlowa przy ul. J. Kilińskiego oraz Ognisko Muzyczne w budynku Żłobka nr 5 przy ul. M. Konopnickiej.
 • 1-8 IX Odbyły się uroczystości z okazji 500-lecia nadania Mielcowi praw miejskich.
 • 12 IX Pilot Tadeusz Gołębiewski wykonał oblot samolotu holowniczego PZL S-4 Kania 2, wyprodukowanego w WSK.
 • 15 IX W czasie Wielkich Pokazów Lotniczych w Mielcu słynny wówczas balon „Syrena” wyrwał się obsłudze i odleciał bez załogi w przestrzeń powietrzną.
 • 24 IX W Sali Królewskiej odbyła się nadzwyczajna sesja MRN. Z funkcji przewodniczącego zrezygnował Jan Wirth, a nowym przewodniczącym został wybrany Jan Sieprawski.
 • 11 X Zawodnik Aeroklubu Stefan Furmaniak ustanowił rekord świata w nocnym skoku z natychmiastowym otwarciem spadochronu – 4100 m. Było to pierwsze w historii Mielca osiągnięcie tej rangi.
 • 27 X Przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej został Rudolf Junikiewicz.
 • X Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych przejął od Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 162 budynki mieszkalne i lokale użyteczności publicznej na terenie całego miasta, w tym całe byłe osiedle WSK i Miasteczko Młodego Robotnika.
 • 8 XII Zmarł Franciszek Kazana (l. 70) – uczestnik I wojny światowej, przemysłowiec, działacz społeczny, burmistrz Mielca w latach 1934-1939.

Ponadto w 1957 r.:

 • Powstały: Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny, Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska i Stacja Obsługi Radiotechnicznej.
 • Siedzibę Komendy Powiatowej MO przeniesiono z budynku przy ul. T. Kościuszki 12 do budynku nr 40 na Osiedlu Fabrycznym WSK (później ul. S. Wyspiańskiego 8).
 • Oddano do użytku przystanek PKP w Wojsławiu.
 • Założono Klub Brydża Sportowego „Owiewka”. Jego pierwsza siedziba była willa przy ul. F. Chopina 18.
 • W WSK powstał prototyp samolotu S-4 Kania -2 do holowania szybowców.
 • WSK rozpoczęła seryjną produkcję samolotu szkolno-treningowego TS-8 Bies oraz uruchomiła produkcję samolotu Lim-5P (MiG-17 PF, lic. ZSRR).
 • Pilot Andrzej Abłamowicz ustanowił na samolocie TS-8 Bies wyprodukowanym w WSK Mielec rekord świata w odległości lotu w obwodzie zamkniętym (25 km) w kl. C-1d, grupa I.
 • Staraniem działaczy przywrócono staromiejskiemu klubowi sportowemu nazwę „Gryf” oraz dodano „Miejski Klub Sportowy”.
 • Oddano do użytku miejską oczyszczalnię ścieków przy ul. J. Kilińskiego.
 • Rozpoczęto budowę elektrociepłowni przy WSK.
 • Powstało powiatowe ogniwo Szkolnego Związku Sportowego.

1958

 • 20 III Pilot Sławomir Makaruk wykonał pierwszy lot na szybowcu Pliszka (PZL M-3) zbudowanym w WSK Mielec.
 • 31 III Powstało pierwsze w Mielcu koło Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy WSK Mielec.
 • III W czasie Mistrzostw Polski w Boksie zawodnik FKS „Stal” Adam Romaniszyn wywalczył tytuł mistrza Polski w wadze muszej.
 • 27 IV Na placu Bolesława Bieruta (Centralnym) odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru Szczepowi ZHP Mielec-Osiedle.
 • V Na zaproszenie premiera Józefa Cyrankiewicza w Warszawie przed gmachem Urzędu Rady Ministrów WSK Mielec zaprezentowała 2 samochody małolitrażowe MR-300 „Mikrus”. Ku zaskoczeniu wszystkich (także ochrony) J. Cyrankiewicz i wicepremier Piotr Jaroszewicz wyjechali „Mikrusem” na ulice Warszawy i wrócili po godzinie, chwaląc nowy wyrób mieleckiej WSK.
 • 26 VI Pilot Tadeusz Gołębiewski wykonał oblot prototypu samolotu szkolno-treningowego PZL M-2, wyprodukowanego w WSK.
 • VII W rejonie ul. Rzecznej oddano do użytku wiszącą kładkę nad rzeką Wisłoką.
 • 19-24 VIII W Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce w Sztokholmie w sztafecie polskiej 4×400 m (6. miejsce) biegł zawodnik „Stali” Mielec Jacek Jakubowski.
 • 23 VIII Odbył się pierwszy lot samolotu szkolnego TS-8 „Bies” wykonanego w WSK Mielec. Pilotem był Tadeusz Gołębiewski.
 • 1 IX W budynku przy ul. A. Mickiewicza 17 utworzono pierwszy oddział Szkoły Specjalnej.
 • 3 IX W sądzie w Rzeszowie zarejestrowano Mielecką Spółdzielnię Mieszkaniową (MSM).
 • 10 IX? Pilot Tadeusz Gołębiewski wykonał oblot pierwszego prototypu samolotu holowniczego PZL S-4 Kania 3, wyprodukowanego w WSK.
 • 18 XI Pilot Zygmunt Korab wykonał oblot odrzutowego samolotu myśliwsko-przechwytującego Lim-5P (MiG-17PF, lic. ZSRR).
 • XII Utworzono Państwowy Zakład Wychowawczy w Smoczce i umieszczono go w pawilonach zbudowanych w latach 1942-1943 dla wojska niemieckiego.

Ponadto w 1958 r.:

 • Wykonano w czynie społecznym elektryfikację Rzochowa.
 • Powstały: Zakłady Wylęgu Drobiu, Przedsiębiorstwo Kopalnictwa Naftowego w Mielcu – Zakład Eksploatacji Partynia, Miejski Handel Detaliczny – Artykuły Spożywcze, Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa i pierwsze koło Ligi Ochrony Przyrody.
 • W WSK rozpoczęto produkcję An-2 – samolotu wielozadaniowego konstrukcji radzieckiej.
 • W WSK skonstruowano i wykonano prototyp samolotu M-2 – pierwszego w Polsce całkowicie metalowego samolotu sportowego.

1959

 • 1 I Utworzono Powiatowy Zakład Weterynaryjny w Mielcu.
 • 20 III Pilot Sławomir Makaruk dokonał oblotu szybowca treningowego PZL M-3 Pliszka wyprodukowanego w WSK.
 • 30-31 V W czasie trójmeczu lekkoatletycznego Kraków-Kielce-Rzeszów w Rzeszowie sztafeta klubowa „Stali” Mielec w składzie: Witold Baran, Jacek Jakubowski, Janusz Peterkowski i Zbigniew Żółkiewicz ustanowiła rekord Polski w sztafecie olimpijskiej (800 m + 400 m + 200 m + 100 m) rezultatem 3.15,0.
 • V W rozgrywkach II ligi siatkówki mężczyzn sezonu 1958/1959 zespół FKS „Stal” Mielec wywalczył I miejsce i awans do I ligi (ekstraklasy). Był to pierwszy w historii województwa rzeszowskiego awans drużyny do najwyższej krajowej klasy rozgrywkowej.
 • V Powstał Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Mielec.
 • VI Pilot Zbigniew Słonowski wykonał oblot odrzutowego samolotu myśliwsko-szturmowego Lim-5CM, wyprodukowanego w WSK.
 • 24 IX Zmarł Marcin Sadowski (l. 74) – projektant i budowniczy wielu obiektów w Mielcu.
 • 18 X Zespół skoczków Aeroklubu w składzie: Stefan Furmaniak, Henryk Hyla, Władysław Ryś i Franciszek Bujacz ustanowił rekord Polski w grupowym skoku dziennym z natychmiastowym otwarciem spadochronów – 5350 m.

Ponadto w 1959 r.:

 • Rozpoczęto gazyfikację Mielca.
 • Mielczanin dr Józef Karol Piszczek został wybrany na rektora Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje.
 • Dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłego Wacława Gąssowskiego – znakomitego lekkoatlety i trenera – działacze FKS „Stal” Mielec zorganizowali na stadionie „Stali” I Memoriał im. Wacława Gąssowskiego i podjęli się organizować kolejne edycje tej imprezy w następnych latach.
 • WSK wyprodukowała wagoniki do kolejki linowej w Zakopanem.
 • W WSK wyprodukowano prototyp pierwszego polskiego szybowca konstrukcji metalowej M-3 Pliszka. Jego twórcami byli mieleccy konstruktorzy.
 • W Krakowie zmarł Bronisław Greiss (l. 75) – długoletni kierownik Szkoły Powszechnej w Rzochowie, wielce zasłużony dla rozwoju Rzochowa, poseł na Sejm RP w latach 1922-1927, organizator tajnego nauczania w czasie okupacji hitlerowskiej.

1960

 • 2 I Przed południem wybuchł pożar w magazynach PZGS przy ul. Wolności. W gaszeniu pożaru brało udział 6 jednostek Zawodowych Straży Pożarnych oraz kilkanaście OSP.
 • 1 III Szkoła filialna Państwowego Ośrodka Wychowawczego w Smoczce, funkcjonująca w budynku przy ul. A. Mickiewicza (b. fundacji barona Hirscha), stała się odrębną placówką szkolnictwa specjalnego.
 • 5 III Pilot Zbigniew Winnicki wykonał oblot szybowca szkolnego PZL M-3 Pliszka 60, wyprodukowanego w WSK.
 • 29 III Na budynku Sądu Powiatowego odsłonięto tablicę upamiętniającą wyzwolenie stu kilkudziesięciu więźniów z rąk gestapo przez wydzieloną grupę oddziału „Jędrusiów” i mieleckich żołnierzy AK w 1943 r. (Treść tablicy zmieniano dwukrotnie.)
 • 1 IV Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej został Antoni Wróbel.
 • 14 V Pilot Aeroklubu Mieleckiego Paweł Dzida przeleciał szybowcem 555 km i wypełniając ten warunek, jako pierwszy w historii Mielca zdobył Złotą Odznakę Szybowcową z trzema diamentami.
 • 27 V Miejska Rada Narodowa nadała nowym ulicom nazwy: Franciszka Hynka, Kazimierza Wielkiego, Marcelego Nowotki, Lucjana Szenwalda, Władysława Łokietka, Kredytowa, Lotnicza, Sosnowa, Piastowska, Jagiellońska, Żabia, Szpitalna, Andrzeja Kędziora, Kazimierza Pułaskiego, Sportowa, Juliusza Kossaka, Parkowa, Zielona, Piaskowa i Wiejska.
 • 2 VI Zespół skoczków Aeroklubu Mieleckiego w składzie: Stefan Furmaniak, Franciszek Bujacz i Władysław Ryś ustanowił rekord Polski w grupowym skoku na celność lądowania z natychmiastowym otwarciem spadochronów z wysokości 1500 m – 80,06 m.
 • 1 VII W rezultacie zmian w podziale administracyjnym powiatu mieleckiego zlikwidowano 13 gromad. Wśród pozostawionych były Gromadzkie Rady Narodowe w Cyrance i Wojsławiu.
 • VII Intensywne opady deszczu spowodowały wylew rzeki Wisłoki i znaczne szkody materialne.
 • 18-25 VII Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” odbył tournee po województwie koszalińskim.
 • 1 IX Rozpoczęły działalność nowe szkoły ponadpodstawowe: Liceum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Handlowa i Zasadnicza Szkoła Ogólnokształcąca.
 • 1 X Utworzono Punkt Konsultacyjny Politechniki Krakowskiej.
 • 23 X Pilot Tadeusz Gołębiewski wykonał oblot samolotu An-2 (lic. ZSRR) w wersji transportowej, wyprodukowanego w WSK z części dostarczonych przez ZSRR.
 • 23 X W decydującym o awansie do ekstraklasy meczu II ligi piłki nożnej „Stal” Mielec pokonała „Piasta” Gliwice 3:0 i po raz pierwszy w historii piłki nożnej w woj. rzeszowskim awansowała do grona najlepszych drużyn w kraju.
 • 30 XI Odbył się oblot odrzutowego samolotu myśliwsko-szturmowego Lim-5M wyprodukowanego w WSK.
 • 6 XII Zmarł ks. Karol Dobrzański (l. 76) – długoletni proboszcz parafii w Rzochowie.
 • 8 XII Pilot Zbigniew Słonowski wykonał oblot samolotu An-2T, wykonanego w całości w WSK.
 • 31 XII Mielec liczył 24 422 mieszkańców.

Ponadto w 1960 r.:

 • Mielec posiadał 9 tras autobusowych o charakterze lokalnym i międzymiastowym, w tym połączenie z Rzeszowem, Krakowem, Buskiem, Stalową Wolą, Krosnem i Ostrowcem Świętokrzyskim.
 • WSK wizytował minister obrony narodowej gen. Marian Spychalski.
 • Zatwierdzono „Plan zagospodarowania osiedla jednorodzinnego w rejonie ul. Obrońców Westerplatte”, po czym rozpoczęto zabudowę tego terenu.
 • W związku z odkryciem złoża ropy naftowej w rejonie miejscowości Partynia i Podborze, w Mielcu utworzono Zakład Kopalnictwa Naftowego, przemianowany później na Przedsiębiorstwo Kopalnictwa Naftowego.
 • W WSK uruchomiono pierwszą w historii Mielca Stację Maszyn Analityczno-Liczących „Aritma”.
 • Przy placu gen. Karola Świerczewskiego PSS „Społem” uruchomiła pierwszy w Mielcu samoobsługowy sklep spożywczy.
 • Na Targach Poznańskich eksponowano z powodzeniem mikrosamochód Mikrus produkowany w WSK Mielec.
 • Wysłany na wystawę osiągnięć 15-lecia PRL w Moskwie mielecki mikrosamochód Mikrus z nieznanych przyczyn nie został dopuszczony do ekspozycji, a wkrótce potem WSK Mielec otrzymała decyzję Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego o natychmiastowym zakończeniu produkcji Mikrusa.
 • W WSK zakończono produkcję samochodu małolitrażowego MR-300 „Mikrus”.
 • W I plebiscycie „Nowin Rzeszowskich” i krakowskiego „Tempa” na najpopularniejszego sportowca województwa rzeszowskiego w 1960 r. zwyciężył Ryszard Mysiak – bramkarz pierwszoligowej „Stali” Mielec.

1961

 • 1 I Utworzono Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
 • 10 I Miejska Komunikacja Samochodowa (MKS) uruchomiła pierwszą linię: Rynek-Osiedle-WSK.
 • 3 III Proboszczem parafii rzochowskiej został ks. Tomasz Rzepka.
 • 19 III Drużyna FKS „Stal” Mielec rozegrała na swoim stadionie pierwszy w swojej historii mecz w ekstraklasie piłki nożnej, remisując 1:1 z drużyną ŁKS Łódź.
 • 11 IV Na zaproszenie proboszcza parafii w Rzochowie do tej miejscowości przybyły Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus.
 • IV Odbył się oblot samolotu An-2R (lic. ZSRR, wersja rolnicza), wyprodukowanego w WSK Mielec.
 • IV Odbył się oblot odrzutowego samolotu myśliwsko-szturmowego Lim-6, wyprodukowanego w mieleckiej WSK.
 • 13 V Pilot Zbigniew Winnicki wykonał oblot szybowca treningowo-akrobacyjnego PZL M-3A Pliszka bis, wyprodukowanego w WSK Mielec.
 • 1 VIII Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa oddała do użytku pierwszą własną inwestycję – blok mieszkalny przy ul. L. Solskiego 6.
 • 1 IX Rozpoczęło działalność Technikum Ekonomiczne.
 • 1 IX W budynku przy ul. E. Biernackiego jedenastoletnią Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci rozdzielono na Szkołę Podstawową nr 5 i Liceum Ogólnokształcące nr 27 (później II LO).
 • 7 IX Pilot Tadeusz Gołębiewski wykonał oblot prototypu samolotu szkolno-treningowego M-4 Tarpan, wyprodukowanego w WSK.
 • 29 IX Zmarł Jan Haładej (l. 97) – inżynier meliorant, kierownik wielu prac melioracyjnych, radny, kierownik tymczasowego Zarządu Miejskiego w latach 1929-1930, inspirator wielu przedsięwzięć gospodarczych i społecznych, jeden z najbardziej zasłużonych dla rozwoju Mielca w okresie międzywojennym.
 • 8-15 X Zorganizowano pierwszy „Miesiąc Ziemi Mieleckiej” i pierwsze „Dni Mielca”.
 • 10 X Zawodnik Aeroklubu Władysław Ryś na spadochronie ST-5 ustanowił nowy rekord Polski w skoku nocnym z natychmiastowym otwarciem spadochronu na celność lądowania z wysokości 600 m – 11,3 m. Dotychczasowy rekord wynosił 25 m.
 • 13 X W wypadku samolotu Junak-2, pilotowanym przez Stefana Furmaniaka, zginęła Maria Ryzak – szef propagandy Aeroklubu Mieleckiego, a pilot doznał poważnych obrażeń ciała i nie powrócił do wyczynowego sportu.
 • 25 XI – 5 XII Siatkarska drużyna mężczyzn „Stali” Mielec odbyła pierwsze zagraniczne tournee po Francji i pokonała: USCB Bethune 3 : 1, reprezentację Okręgu Nord 3 : 0, Thivanceles 3 : 0, reprezentację FSGT (krajowa reprezentacja Związków Zawodowych) w Paryżu 3 : 1 oraz USMA Paryż 3 : 0.


Ponadto w 1961 r.:

 • Powstał Zakład Zieleni Miejskiej.
 • WSK Mielec rozpoczęła eksport samolotów An-2 (lic. ZSRR) do ZSRR.
 • W WSK Mielec rozpoczęto produkcję domowych szafek chłodniczych sprężarkowych SLD-100.
 • Mielecka WSK uruchomiła produkcję samolotu szkolno-treningowego TS-11 Iskra.
 • W WSK Mielec rozpoczęto produkcję elementów hydrauliki siłowej.
 • Nazwę MKS „Gryf” zmieniono na Górniczy Klub Sportowy (GKS) „Gryf” Mielec. Stało się to po objęciu patronatem finansowym „Gryfa” przez Przedsiębiorstwo Kopalnictwa Naftowego w Mielcu.
 • Ukazał się pierwszy przewodnik turystyczny po powiecie mieleckim „Mielec i okolice”.
 • Drużyna tenisa stołowego FKS „Stal” awansowała do I ligi.
 • Upaństwowiono ochronkę przy ul. K. Marksa i utworzono tam przedszkole.


1962

 • 1 I W ramach kolejnej reorganizacji podziału administracyjnego powiatu mieleckiego zlikwidowano kolejnych 13 gromad. Tym samym pozostało 19 gromad, a wśród nich Cyranka i Wojsław.
 • 1 I W obiekcie ochronki (odebranym siostrom Józefitkom) przy ul. K. Marksa rozpoczęło działalność Państwowe Przedszkole nr 2.
 • 15-18 VI Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” wyjechał po raz pierwszy za granicę i występował na VIII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni i Tańca w Świdniku (CSRS).
 • 17 VI W rozgrywkach ekstraklasy piłki nożnej sezonu 1962 drużyna FKS „Stal” zajęła 7. – ostatnie miejsce w grupie B i została zdegradowana do II ligi.
 • 29 VI Mielczanin Stanisław Ratusiński, reprezentujący Aeroklub Ziemi Lubuskiej, ustanowił szybowcowy rekord świata w przelocie docelowo-powrotnym z pasażerem 543,5 km (Przylep – Lublinek – Przylep) na „Bocianie” SP 2033.
 • VI Po gwałtownych deszczach wylała rzeka Wisłoka, powodując straty w rolnictwie.
 • VII W WSK przebywał z wizytą przewodniczący Rady Państwa PRL gen. Aleksander Zawadzki.
 • 29 VIII Pilot Zbigniew Słonowski wykonał oblot samolotu An-2M (wersja wodna) wyprodukowanego w WSK.
 • 1 IX Rozpoczęło działalność Liceum Medyczne Pielęgniarstwa.
 • 2 IX Oddano do użytku obiekty Szkoły Podstawowej nr 6 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, wybudowanej w ramach akcji „1000 Szkół na 1000-lecie”, a nazajutrz odbyła się oficjalna inauguracja roku szkolnego 1962/1963.
 • 12-19 IX W lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Belgradzie reprezentantka Polski Zyta Mojek („Stal” Mielec) w rzucie dyskiem zajęła XII miejsce.
 • IX Odbył się oblot samolotu An-2TD (lic. ZSRR, wersja transportowo-desantowa) wyprodukowanego w WSK.
 • X Odbył się oblot odrzutowego samolotu myśliwsko-szturmowego Lim-6bis, wyprodukowanego w WSK. Pilotował go Zbigniew Słonowski.
 • X W Punkcie Konsultacyjnym Politechniki Krakowskiej w Mielcu rozpoczęto kształcenie w zakresie studiów I stopnia (inżynierskich).
 • 9 XI Nowo wybudowana elektrociepłownia WSK przy ul. Ludowego Wojska Polskiego rozpoczęła dostarczanie energii cieplnej do pozostałych obiektów WSK.
 • 15 XII Odbył się oblot samolotu An-2TP (lic. ZSRR, wersja transportowo-pasażerska) wyprodukowanego przez WSK.

Ponadto w 1962r.:

 • Rozpoczęto budowę osiedla domów jednorodzinnych obok Parku Oborskich i osiedla domów wielorodzinnych (bloków) w rejonie północnej części ulicy L. Staffa.
 • Po przejściu Mieczysława Gronka do Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i Silnikowego w Warszawie – dyrektorem WSK Mielec został Witold Rycerski.
 • W WSK rozpoczęto produkcję samochodów – chłodni Żubr.
 • Utworzono Inspektorat Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych – Okręg VI Mielec, którego zadaniem jest państwowy nadzór lotniczy nad eksploatacją statków powietrznych i produkcją lotniczą.
 • Powołano Powiatowy Inspektorat Statystyczny.
 • MRN nadała nazwy nowym ulicom w rejonie Parku Oborskich: Stanisława Konarskiego, Teofila Lenartowicza, Tadeusza Reymonta, Bogumiła Lindego, Emilii Plater oraz Cicha.
 • Spółdzielnia Pracy Piaskarzy „Dostawa” w Rzochowie została przejęta przez Spółdzielnię Pracy „Żwirobeton” w Dębicy.
 • Do Mielca powróciły siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (felicjanki) i podjęły pracę w parafii św. Mateusza.
 • Utworzono Ligę Obrony Kraju, która przejęła tradycje Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza.
 • Stację PKS przeniesiono z ul. Szerokiej na ul. B. Głowackiego.

1963

 • 1 I Powstało Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane. W jego skład weszły dotychczas działające Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Mielcu, Oddział Kierownictwa Przedsiębiorstwa Terenowego w Rzeszowie i Kierownictwo Grupy Robót Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego. Pierwszym dyrektorem MPB został Józef Mączka.
 • I Na terenie południowo-wschodniej Polski wystąpiły fale śnieżyc i mrozu (-300 C i niżej). W Mielcu odwołano zajęcia szkolne.
 • 25 II Zmarł Władysław Żurawski (l. 75) – nauczyciel, wybitny artysta plastyk, autor m.in. wielu grafik o tematyce mieleckiej.
 • V W ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy w czytelni ZDK WSK odbyły się spotkania literackie z Jarosławem Iwaszkiewiczem i Mieczysławem Jastrunem.
 • 1 VI Zmarł Jan Podolski s. Adama (l. 79) – mistrz ciesielski, sportowiec, uczestnik I wojny światowej, obrońca Lwowa, długoletni komendant OSP, Honorowy Naczelnik OSP w Mielcu.
 • 1-6 VII Mielecki pilot Stanisław Wasil reprezentował Polskę na Międzynarodowych Zawodach Samolotowych w Akrobacji Samolotowej w Moskwie i zajął X miejsce w stawce 30 zawodników.
 • 14-17 IX W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” koncertował Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
 • IX Z inicjatywy ks. Adama Nowaka i Jana Kołacza utworzono Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych.
 • 22-23 X W czasie wyjazdowego posiedzenia Zarządu Związku Zawodowego Metalowców w Mielcu nadano ZPiT „Rzeszowiacy” tytuł Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca ZZ Metalowców.
 • 7 XI Zbigniew Słonowski i Tadeusz Prożych wykonali oblot odrzutowego samolotu szkolno-treningowego PZL TS-11 Iskra bis, wyprodukowanego w WSK.
 • 9 XI Z udziałem przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Włodzimierza Reczka uroczyście otwarto pierwszą część hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” – boisko do gier zespołowych i dwie trybuny.

Ponadto w 1963 r.:

 • Powstały: Oddział Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej, Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu oraz Inspektorat Rejonowy Centrali Nasiennej.
 • Oddano do użytku: Bazę Magazynowo-Przetwórczą Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych, budynek biurowy Banku Spółdzielczego przy ul. K. Marksa (później ul. Lwowska), pierwsze bloki mieszkalne MSM przy ul. J. Kusocińskiego i ul. L. Staffa.
 • Miejska Rada Narodowa nadała nowym ulicom nazwy: Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Żółkiewskiego, Mała i Połaniecka.
 • WSK Mielec zdobyła I miejsce w krajowym współzawodnictwie pracy i otrzymała sztandar przechodni Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych.
 • Rozpoczął działalność Zarząd Powiatowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
 • W ramach MPGK utworzono Zakład Pogrzebowy.


1964

 • 1 I Połączono Powiatową Spółdzielnię Usług Wielobranżowych ze Spółdzielnią Pracy Usług Przemysłowych i przyjęto nazwę pierwszej spółdzielni.
 • I Na skutek dużych opadów śniegu sparaliżowana została komunikacja w powiecie mieleckim. Ogłoszono przerwę w zajęciach szkolnych.
 • noc 10/11 II Na stadionie FKS „Stal” spłonął doszczętnie magazyn ze sprzętem sportowym i gospodarczym.
 • 31 V W wypadku lotniczym w czasie lotu instruktorskiego na samolocie „Junak-2” w rejonie wsi Rogoźno koło Staszowa zginął kierownik Aeroklubu Mieleckiego – Tadeusz Kulpa.
 • 5 VI Rozpoczęło działalność Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej (TMZM).
 • 18-24 VII Z okazji 20-lecia PRL zorganizowano liczne uroczystości i imprezy, m.in. akademię z częścią artystyczną w wykonaniu węgierskiego zespołu pieśni i tańca, uroczystą wspólną sesję Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej, międzynarodowy turniej piłkarski, rajd motorowy, zawody strzeleckie i loty pasażerskie nad Mielcem.
 • Lato Zakopiański artysta rzeźbiarz Henryk Burzec rozpoczął realizację wielkich rzeźb plenerowych na terenie Mielca. Prace trwały do 1966 r., a ich efektem były rzeźby: „Lot”, „Radość życia”, „Biegaczki”, „Miotacz” i „Tancerka”.
 • VII Pilot Tadeusz Gołębiewski wykonał oblot samolotu szkolno-treningowego PZL M-4P Tarpan, wyprodukowanego w WSK.
 • VIII ZPiT „Rzeszowiacy” odbył artystyczne tournee po Węgrzech, koncertując w Budapeszcie, Györ i Dunaujvaros.
 • 2 IX Pilot Andrzej Abłamowicz na samolocie odrzutowym TS 11 Iskra (produkcji WSK Mielec) ustanowił rekord świata prędkości w obwodzie zamkniętym długości 100 km w klasie C-1d w grupie III – 715,691 km/h.
 • 24 IX Pilot Ludwik Natkaniec na samolocie odrzutowym TS 11 Iskra (produkcji WSK Mielec) ustanowił rekordy świata: 1) odległości w obwodzie zamkniętym w klasie C-1d w grupie III – 510,194 km, 2) prędkości w obwodzie zamkniętym długości 500 km – 730,701 km/h.
 • 26 IX Pilot Ludwik Natkaniec na samolocie odrzutowym TS 11 Iskra (produkcji WSK Mielec) ustanowił rekord świata prędkości na bazie 15/25 km, w klasie C-1d w grupie III – 839 km/h.
 • 3-4 X Organizacje młodzieżowe zorganizowały „Żakinadę”. Odbyły się m.in.: uroczystość przekazania młodzieży kluczy do miasta, koncerty młodzieżowych zespołów big-beatowych, sesja popularnonaukowa na temat cybernetyki i zawody sportowe.
 • 22 X Zatwierdzono II edycję „Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca” opracowanego przez Wojewódzką Pracownię Urbanistyczną w Rzeszowie.
 • 21 XI Uroczyście oddano do użytku budynek Urzędu Pocztowego i Telekomunikacyjnego przy ul. H. Sawickiej (później ul. Jadernych).


Ponadto w 1964 r.
:

 • Oddano do użytku pierwszą część obiektów Szpitala Powiatowego przy ul. S. Żeromskiego.
 • Powiatowy Zespół Urbanistyczny w Mielcu i Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna w Rzeszowie opracowały „Plan Zespołu Wiejskich Jednostek Osadniczych” w skali powiatu mieleckiego, co stanowiło prawną podstawę do ustalenia funkcji, programów usługowych i zabudowy poszczególnych miejscowości.
 • W WSK Mielec rozpoczęto produkcję transmisyjnych wozów telewizyjnych.
 • Na mocy zarządzeń centralnych osiedlono na stałe w Mielcu grupę Cyganów (Romów). Umieszczono ich w barakach przy ul. S. Żeromskiego.
 • Z nakazu władz RFN aresztowano we Fryburgu Waltera Thormeyera – jednego z szefów gestapo w Mielcu w czasie okupacji hitlerowskiej.


1965

 • VI Zakończył działalność Młodzieżowy Dom Kultury („Dom Harcerza”) przy ul. A. Mickiewicza 13.
 • 20 VII Zmarł Tadeusz Kasprowicz (l. 67) – lekarz, uczestnik dwóch wojen światowych i wojny polsko-bolszewickiej, kierownik szpitala zakaźnego i ordynator oddziału wewnętrznego mieleckiego szpitala, oficer ds. leczniczych AK w Mielcu, kierownik przychodni.
 • 11 VIII Prezydium PRN utworzyło Powiatowy Ośrodek Instrukcyjno-Metodyczny (POIM) dla pomagania miejskim świetlicom i wiejskim klubom kultury w programowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej.
 • 25-29 VIII W czasie XXX Mistrzostw Polski Modeli Latających w Żarach koło Żagania mistrzem Polski juniorów w kategorii modeli z napędem gumowym został Janusz Strokoń, a wicemistrzostwo Polski juniorów w kategorii modeli silnikowych zdobył Waldemar Kochmański (obaj reprezentujący Aeroklub Mielecki).
 • 12-14 IX W hali sportowo-widowiskowej odbył się eliminacyjny turniej o Puchar Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn, w którym wzięły udział reprezentacje Japonii, Rumunii i Bułgarii. Ponadto w miejsce Zjednoczonej Republiki Arabskiej (Egiptu), która nie przybyła do Mielca, jako sparingpartner wystąpiła Stal Mielec.
 • 18 IX W hali sportowo-widowiskowej odbyła się Centralna Akademia Przemysłu Lotniczego.
 • 19 IX. Na mieleckim lotnisku zorganizowano Wielkie Pokazy Lotnicze.
 • 5 XI ZPiT „Rzeszowiacy” koncertował w Sali Kongresowej w Warszawie dla uczestników Sesji Światowej Federacji Związków Zawodowych.

Ponadto w 1965 r.:

 • Powstała Spółdzielnia Transportu Wiejskiego przy ul. J. Korczaka.
 • Oddano do użytku kompleks obiektów Spółdzielni Pracy „Odzież” przy ul. T. Kościuszki oraz uruchomiono produkcję ubrań męskich i płaszczy damskich.
 • Zakończono budowę Szpitala Powiatowego.
 • W WSK Mielec rozpoczęto produkcję aparatury wtryskowej do silników wysokoprężnych na licencji firmy Friedmann i Maier.

1966

 • II Roztopy śniegu i lodu spowodowały dużą powódź w dolinie Wisłoki i straty materialne na terenie powiatu mieleckiego.
 • 9 VI Po wykonaniu remontu i modernizacji uroczyście otwarto stadion Górniczego Klubu Sportowego „Gryf” przy ul. Warszawskiej.
 • VI Rozpoczęto montaż elementów osłonowych gmachu RWPG w Moskwie, wykonanych przez WSK Mielec.
 • VI Zakończyła działalność Zasadnicza Szkoła Medyczna Asystentek Pielęgniarskich.
 • 21-22 VII W ramach obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego odbyła się wspólna sesja Rad Narodowych – Powiatowej i Miejskiej oraz zorganizowano liczne imprezy kulturalne i sportowe.
 • 1 IX W nowo wybudowanym obiekcie szkolnym przy ul. Grunwaldzkiej rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 7.
 • 4-8 XI W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” wystąpił z serią koncertów Państwowy Ludowy ZPiT „Mazowsze”.
 • 1 XII Dyrektorem naczelnym WSK został Tadeusz Ryczaj.
 • 10-15 XII W Mielcu i Stalowej Woli odbył się Ogólnopolski Przegląd Związkowych Teatrów Dramatycznych w ramach Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych.

Ponadto w 1966 r.:

 • Rozpoczęto rozbudowę osiedla wielorodzinnego Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w rejonie ulic ks. P. Skargi i Grunwaldzkiej.
 • Telewizyjny wóz transmisyjny, wyprodukowany w WSK Mielec, otrzymał tytuł „Mister-Universum” na XXXV Międzynarodowych Targach Poznańskich.
 • Były zawodnik i trener „Stali” Mielec Antoni Brzeżańczyk został trenerem I reprezentacji Polski w piłce nożnej i prowadził ją w 12 meczach międzypaństwowych.
 • Oddano do użytku bar „Turysta” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” przy ul. B. Głowackiego.
 • Na apel Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu 26 mieleckich przedsiębiorstw uczestniczyło w czynach społecznych na rzecz miasta.
 • Wacław Burkiewicz uruchomił prywatny zakład ślusarski.


1967

 • I Utworzono Wojskową Komendę Rejonową w Mielcu, obejmującą zasięgiem działania obszar powiatu mieleckiego i podlegającą Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Rzeszowie.
 • 23 III Zmarł Józef Karol Piszczek (l. 55) – mielczanin, prof. dr hab., wybitny uczony z zakresu gleboznawstwa.
 • 17 IV Oddano do użytku drugą część hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” – basen kryty 25 m oraz dwie sale treningowe.
 • 18 V W RFN zakończył się proces zbrodniarza wojennego Waltera Thormeyera, funkcjonariusza gestapo w kilku polskich miastach i jednego z szefów gestapo w Mielcu w czasie okupacji hitlerowskiej. Udowodniono mu ponad sześćdziesiąt morderstw i skazano na 12 lat więzienia.
 • 6 VI Pilot Michał Skowroński wykonał oblot odrzutowego samolotu szkolno-treningowego PZL TS-11 Iskra Bis-A, wyprodukowanego w WSK.
 • 1 VII Oddano do użytku Państwowe Przedszkole nr 3 przy ul. Ossolińskich.
 • 1-27 VII W Berlinie odbył się proces Rudolfa Zimmermana – „kata ziemi mieleckiej” w czasie okupacji hitlerowskiej. Skazano go na dożywotnie więzienie.
 • Lato Kąpiący się w Wisłoce koło Rzochowa zauważyli w rzece wystające olbrzymie kości. Prace badawcze i wykopaliskowe przeprowadziła ekipa naukowców z Zakładu Paleozoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wiek wydobytego szkieletu mamuta określono na około 20 000-40 000 p.n.e.
 • 1 IX Rozpoczęły działalność: Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego przy ul. Ludowego Wojska Polskiego i Technikum Elektryczne w gmachu gimnazjalnym przy ul. J. Kilińskiego.
 • 2 IX W lasku komunalnym uroczyście otwarto klub ZMS „Pod Sosnami”.
 • 2-13 IX ZPiT „Rzeszowiacy” odbył tournee po CSRS i Jugosławii, występując kolejno w Sacy, Koszycach, Osijeku, Buczje, Daruwarze, Pokracu i Lipniku.
 • IX Oddano do użytku zmodernizowany budynek dworca PKP.
 • IX Utworzono Ochotniczy Hufiec Pracy.
 • 21-23 X Aeroklub Mielecki zorganizował I Nowoczesny Pięciobój Spadochronowy, który przekształcił się później w Mistrzostwa Polski.
 • 10-17 XII Pod auspicjami Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej zorganizowano pierwszą „Wystawę Pamiątek Ziemi Mieleckiej” w Sali Królewskiej. Organizatorami i kustoszami byli Wiktor Jaderny i Mirosław Maciąga.

Ponadto w 1967 r.:

 • Oddano do użytku Rozdzielnię Gazu Mielec.
 • Oddano do użytku: „Dom Rzemiosła” przy ul. L. Waryńskiego (później ul. Sandomierska) i ul. Krótkiej, bazę Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy ul. Piaskowej.
 • Rozpoczęto rozbudowę osiedla bloków mieszkalnych MSM w rejonie północnej części ul. J. Kusocińskiego.
 • W ramach MZBM przekształcono ekipę centralnego ogrzewania w Zakład Gospodarki Cieplnej.
 • Zmieniono system ogrzewania na terenie byłego osiedla WSK. Budynki zostały podłączone do sieci z Elektrociepłowni WSK, a budynki kotłowni osiedlowych przeznaczono na inne cele.
 • Funkcjonujący w ramach MPGK Zakład Urządzeń Komunalnych przemianowano na Zakład Zieleni Miejskiej.
 • Powstała Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.
 • Oddano do użytku pawilon sportowy na stadionie GKS „Gryf” Mielec przy ul. Warszawskiej.
 • WSK rozpoczęła seryjną produkcję polskiego samolotu szkolno-treningowego PZL TS-11 Iskra Bis-A, silników wysokoprężnych „Leyland” 680 i samochodów chłodni MS-2,5.
 • Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane sklasyfikowane zostało na 2. miejscu w ogólnopolskim współzawodnictwie przedsiębiorstw budowlanych prowadzonym przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Zarząd Główny Związków Zawodowych.


1968

 • Noc 15/16 I W pożarze hotelu pracowniczego Mieleckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego przy ul. Torowej kilkunastu mieszkańców hotelu zostało poszkodowanych, w tym 5 ciężko. W gaszeniu brały udział dwie jednostki Zawodowej Straży Pożarnej i dwie OSP.
 • 23 I Rzeka Wisłoka została zanieczyszczona przez Zakłady Chemiczne w Pustkowie. Spowodowało ono masowe śnięcie ryb i odrażający zapach wody.
 • III Po blisko dwudziestoletniej przerwie wznowił działalność chór męski „Melodia”. Funkcje chórmistrza i dyrygenta powierzono Franciszkowi Saramie.
 • 16 VI Uroczyście obchodzono 100-lecie OSP w Mielcu, m.in. odbyły się pokazowe ćwiczenia i eksponowano sprzęt gaśniczy.
 • 26 VI Pilot Michał Skowroński wykonał oblot odrzutowego samolotu szkolno-treningowego PZL TS-11 Iskra 100 (A00?), wyprodukowanego przez WSK.
 • 17 VIII W WSK przebywał z wizytą prezes Rady Ministrów PRL Józef Cyrankiewicz.
 • 14-16 IX W podmieleckich lasach odbyły się I Centralne Manewry Techniczno-Obronne.
 • 16 IX W czasie lotu na samolocie TS-11 Iskra zginął tragicznie pilot Zbigniew Słonowski – prezes Aeroklubu Mieleckiego.
 • 12 XI Zmarł Antoni Droba (l. 69) – adwokat, działacz społeczno-polityczny związany z PPS, burmistrz miasta Mielca w latach 1944-1948.
 • 16-20 XI Zakładowy Dom Kultury WSK zorganizował I Rzeszowski Jarmark Pieśni i Tańca „Mielec-68”. Wzięło w nim udział 10 zespołów pieśni i tańca oraz 4 kapele ludowe.
 • 20? XII Wykonano oblot samolotu An-2P (lic. ZSRR, wersja pasażerska) wyprodukowanego w WSK.

Ponadto w 1968 r.:

 • W WSK rozpoczęto seryjną produkcję polskiego samolotu odrzutowego szkolno-treningowego PZL TS-11 Iskra Bis-B.
 • Rozpoczęło działalność Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budowlanych. Wykonywało roboty elektryczne i sanitarne, w tym również na terenie Mielca.
 • W Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych w Kozienicach 1. miejsce zdobyła Zakładowa Orkiestra Dęta WSK Mielec.
 • Rozpoczęto prace (społeczne) przy budowie Ośrodka Wypoczynkowego WSK Mielec w Rzemieniu.
 • Po przeprowadzeniu remontu i modernizacji do budynku byłej kotłowni przy ul. S. Żeromskiego 23 wprowadziła się dyrekcja MZBM.


1969

 • 23-30 III W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” przeprowadzono 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie.
 • 17 V W WSK Mielec przebywał z roboczą wizytą premier Józef Cyrankiewicz.
 • 28 V W WSK Mielec powołano Zakład Doświadczalny.
 • 2 VI Zmarł Eugeniusz Lucjan Dębicki (l. 69) – kupiec, założyciel księgarni, radny miejski, działacz społeczny,członek organizacji konspiracyjnej w czasie okupacji hitlerowskiej, członek wielu organizacji społecznych.
 • 22 VI W turnieju o wejście do I ligi w Piotrkowie Trybunalskim piłkarze ręczni FKS „Stal” zajęli 2. miejsce i po raz pierwszy wywalczyli awans do najwyższej krajowej klasy rozgrywkowej.
 • VII Oddano do użytku zespół basenów odkrytych obok hali sportowo-widowiskowej.
 • 26 VIII – 6 IX ZPiT „Rzeszowiacy” wziął udział w Światowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Rumunii. Koncertował w Bukareszcie, Eforie Nord, Constancie i Giurgiu, zdobywając kilka nagród.
 • 27 VIII Pilot Michał Skowroński wykonał oblot odrzutowego samolotu szkolno-treningowego PZL TS-11 Iskra Bis-B, wykonanego w WSK.
 • Lato 1969 Z okazji 25-lecia Polski Ludowej zorganizowano w Mielcu Ogólnopolskie Spotkania Rzeźbiarskie „Mielec ‘69”, których efektem było 11 rzeźb plenerowych na terenie miasta.
 • 1 IX Na basenie krytym FKS „Stal” rozpoczęto obowiązkową naukę pływania dla wszystkich dzieci z klas pierwszych w Mielcu. Było to prawdopodobnie pierwsze takie przedsięwzięcie w kraju.
 • IX Powstał chór nauczycielski „Akord” przy Zarządzie Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jego pierwszym dyrygentem i organizatorem był Franciszek Sarama.
 • 15 X Zmarł Stanisław Bittner (l. 58) – radiomechanik, po II wojnie światowej kierownik kina „Odra”, burmistrz Mielca w latach 1948-1950, starszy Cechu Rzemiosł Różnych.
 • 7-10 XI Zorganizowano II Rzeszowski Jarmark Pieśni i Tańca „Mielec-69”. Uczestniczyło w nim 14 zespołów pieśni i tańca i 5 kapel ludowych. Po raz pierwszy najlepsze zespoły nagrodzono „Złotym Skrzydłem Ikara”.

Ponadto w 1969 r.:

 • Po wybudowaniu ciepłociągu Elektrociepłownia WSK-Osiedle rozpoczęto ogrzewanie bloków mieszkalnych.
 • Oddano do użytku zmodernizowany dworzec PKS przy ul. B. Głowackiego.
 • Rozpoczęły działalność produkcyjną Zakłady Gazów Technicznych „Polgaz” przy ul. Przemysłowej.
 • Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Mielcu przekształcono w Oddział Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” Rzeszów w Mielcu.
 • Po wykonaniu remontu kapitalnego Pałacyku Oborskich urządzono tam siedzibę dyrekcji MPGK.


1970

 • IV Powstał pierwszy w Mielcu Klub Honorowego Dawcy Krwi przy WSK.
 • 9-19 VI ZPiT „Rzeszowiacy” występował na Węgrzech w ramach IV Spotkań Zespołów Ludowych w Dunaujvaros oraz kilku innych miastach.
 • 19 VI MRN nadała nowym ulicom nazwy: Bohaterów Września, Marii Dąbrowskiej, Elżbiety Drużbackiej, Flisaków, Mikołaja Kopernika, Samuela Bogumiła Lindego, Marcina Mielczewskiego, Mikołaja Mieleckiego, Heleny Modrzejewskiej, Stefana Starzyńskiego, Walerii Szalay-Groele i 6 Sierpnia.
 • 21 VI Drużyna piłki nożnej „Stali” Mielec zajęła 2. miejsce w rozgrywkach II ligi i po raz drugi awansowała do ekstraklasy.
 • 25 VI ZPiT „Rzeszowiacy” wystąpił w koncercie inauguracyjnym Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
 • 30 VI Po złożeniu matury przez ostatni rocznik (1951) Liceum Pedagogiczne zakończyło działalność.
 • 30 VI Zakończyła działalność Szkoła Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym.
 • 3-5 VII Chór męski „Melodia” odbył tournee koncertowe po Obwodzie Lwowskim (wówczas ZSRR), koncertując w Lwowie, Truskawcu, Drohobyczu, Stryju i Morszynie.
 • VII Długotrwałe deszcze spowodowały wylew rzeki Wisłoki i straty w rolnictwie.
 • 11 VIII Odbył się oblot samolotu An-2PD-6 (lic. ZSRR, wersja dyspozycyjna) wyprodukowanego w WSK.
 • 1 IX Rozpoczęły działalność nowe placówki szkolne – Liceum Zawodowe przy ul. Warszawskiej i Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. M. Konopnickiej.
 • 1 IX W ramach Zespołu Szkół Technicznych MPM rozpoczęło działalność Liceum Zawodowe.
 • 1 X Zmarł Jan Chruściel (l. 76) – rzemieślnik, legionista, działacz społeczny i polityczny, przewodniczący MRN w latach 1945-1948.
 • 17-19 X Z udziałem 15 polskich i 3 zagranicznych zespołów pieśni i tańca oraz 5 kapel ludowych na scenach w ZDK i hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” odbyły się III Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne „Jarmark Pieśni i Tańca Mielec-70”, będące równocześnie Ogólnopolską Inauguracją Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych. Mielec nazwano wówczas „stolicą folkloru polskiego”.
 • 25 X Odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Hufcowi ZHP.
 • 16 XI Zmarł Władysław Szafer (l. 84) – wychowanek szkoły ludowej w Mielcu, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, światowej sławy botanik, prekursor ruchu ochrony przyrody.
 • 18 XII Przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej został Zdzisław Cichocki.
 • 31 XII Mielec liczył 31339 mieszkańców.

Ponadto w 1970 r.:

 • Zatwierdzono „Plan zagospodarowania osiedla jednorodzinnego Cyranka-Południe” (w rejonie ul. K. K. Baczyńskiego), a następnie rozpoczęto zabudowę tego terenu.
 • Oddano do użytku Dom Rzemiosła przy ul. Krótkiej.
 • W WSK Mielec rozpoczęto produkcję elektrycznych wózków golfowych „Melex”.
 • Założono Klub Honorowego Dawcy Krwi przy WSK Mielec.
 • Ukazała się książka „Prace i materiały z badań etnograficznych. Mieleckie”, będąca plonem kilkuletnich badań etnografów nad kulturą ludową w regionie mieleckim.
 • Wylała rzeka Wisłoka.


1971

 • 27 I Powstał Oddział Powiatowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
 • III Zespół piłkarzy ręcznych FKS „Stal” zdobył Puchar Polski.
 • 6 V Zmarł Stanisław Zygmunt Maraszewski (l. 69) – lekarz ginekolog i położnik, w czasie okupacji hitlerowskiej udzielał pomocy m.in. partyzantom, jeden z organizatorów Szpitala Powiatowego i Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.
 • 4-27 VII ZPiT „Rzeszowiacy” reprezentował Polskę na XXVI Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Nicei (Francja) i zdobył Złoty Medal – główne trofeum. Po Festiwalu zespół odbył tournee po Francji i Włoszech.
 • VIII Drużyna piłki nożnej FKS „Stal” wygrała II grupę rozgrywek Pucharu Lata (Intertoto) wyprzedzając „Tatrana” Preszow (CSRS), Elfsborg (Szwecja) i Vejle (Dania).
 • IX WSK oddała do użytku hotel „Jubilat” przy ul. E. Biernackiego.
 • 1-4 X W IV Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych „Jarmark Pieśni i Tańca Mielec-71”, zorganizowanych przez ZDK WSK, uczestniczyło 17 zespołów pieśni i tańca oraz kilka mniejszych zespołów folklorystycznych.
 • 5 X Zmarł Roman Anders (l. 85) – nauczyciel, uczestnik m.in. zjazdu założycielskiego związku zawodowego nauczycieli we Lwowie, żołnierz I wojny światowej, działacz społeczny.
 • 22-23 X W obiektach WSK odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy i zadania usług lotniczych w Polsce SIMP”.
 • 10 XI W meczu piłkarskim olimpijskich reprezentacji Polski i Hiszpanii w Gijon (2:2) zadebiutował Grzegorz Lato (FKS „Stal”).
 • 12-13 XI Połączone zespoły ZDK WSK – big-band i chór „Melodia” – zdobyły 1. miejsce w Centralnym Przeglądzie Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych w Lublinie.
 • 26 XI Ulica boczna od ul. J. Kusocińskiego na osiedlu M. Kopernika otrzymała nazwę Spółdzielcza.

Ponadto w 1971 r.:

 • W WSK Mielec rozpoczęto budowę prototypu polsko-radzieckiego samolotu rolniczego PZL LM-15 konstrukcji R.A. Izmaiłowa.
 • W Zakładzie Doświadczalnym WSK Mielec została zainstalowana pierwsza maszyna cyfrowa „Odra 1204” o pamięci operacyjnej 16 kilosłów 24 – bitowych i zewnętrznej pamięci bębnowej 64 kilosłów.
 • Przewodniczącym Prezydium MRN został Stanisław Ciach.
 • ZDK WSK otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie upowszechniania kultury.
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej wydało I Rocznik Ziemi Mieleckiej.
 • Zarząd Powiatowy PTTK rozpoczął organizowanie Rajdu „Szlakiem Pąsowej Róży” do miejsc pamięci narodowej. W dalszych latach rajd stał się imprezą cykliczną.
 • Przy Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej powstało Koło Twórców Amatorów Ziemi Mieleckiej.


1972

 • 8 I Na bazie Zakładu Doświadczalnego WSK utworzono Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Komunikacyjnego (OBR SK).
 • 14 II Zmarł ks. Tomasz Rzepka (l. 59) – proboszcz parafii św. Marka Ewangelisty w Rzochowie. Jego następcą został mianowany ks. Kazimierz Mularz – wikariusz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu.
 • 23 V – 1 VI W Mielcu eksponowano ogólnopolską wystawę „25 lat przemysłu lotniczego w PRL”.
 • 22 VI Pilot Michał Skowroński wykonał oblot odrzutowego samolotu szturmowego, rozpoznawczo-bombowego PZL TS-11 Iskra BR, wyprodukowanego w WSK.
 • 22 VII Oddano do użytku zespół obiektów dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej przy ul. H. Sienkiewicza 54.
 • 26 VIII – 11 IX W XX Igrzyskach Olimpijskich w Monachium (RFN) uczestniczyli zawodnicy „Stali” Mielec: Grzegorz Lato w reprezentacji Polski w piłce nożnej (złoty medal) oraz Franciszek Gąsior, Jan Wojciech Gmyrek i Robert Zawada w reprezentacji Polski w piłce ręcznej (10. miejsce).
 • IX Rozpoczęło działalność Państwowe Przedszkole nr 4 przy ul. Spółdzielczej 2.
 • X Rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny Politechniki Warszawskiej o specjalności lotniczej.
 • 12 XI Big-band i chór „Melodia” pod batutą Leopolda Kozłowskiego wystąpiły w koncercie dla uczestników Kongresu Związków Zawodowych w Teatrze Wielkim w Warszawie.
 • XII Na podstawie Zarządzenia nr 72 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych oraz Zarządzenia nr 52 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Przemyślu połączono Nadleśnictwa Babule i Wojsław i te tereny powierzono nowemu Nadleśnictwu Mielec. Dotychczasowe Nadleśnictwo Mielec przekazało administrowane lasy Nadleśnictwom w Tuszymie i Dąbrowie Tarnowskiej.

Ponadto w 1972 r.:

 • W związku z dynamiczną rozbudową miasta Mielca Wojewódzka Rada Narodowa w Rzeszowie podjęła uchwałę o rozszerzeniu granic miasta Mielca z ok. 7 km2 do 21,02 km2. Przyłączono do Mielca miejscowości Cyranka i Smoczka, tereny rolne zwane Dziubkowem oraz części terenów rolnych miejscowości Złotniki i Chorzelów.
 • Powstała placówka Banku Polska Kasa Opieki S.A. przy ul. 22 Lipca i funkcjonowała do 1987 r.
 • Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej został Jerzy Korzępa.
 • Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa oddała do użytku wielofunkcyjny Osiedlowy Dom Kultury przy ul. J. Kusocińskiego 13a.
 • Odbył się oblot samolotu An-2PD-5 (lic. ZSRR, wersja dyspozycyjna) wyprodukowanego przez WSK.
 • Wylała rzeka Wisłoka.


1973

 • 1 I Wprowadzono I etap reorganizacji podziału administracyjnego kraju. W powiecie mieleckim utworzono gminy: Borowa, Czermin, Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy i Wadowice Górne.
 • 1 I Obszar Mielca powiększono o 1395 ha. Przyłączono wieś Cyrankę, część wsi Złotniki i część pól wsi Chorzelów i część wsi Wojsław oraz tereny WSK „PZL-Mielec”.
 • 1 I Rzochów został włączony w granice wiejskiej Gminy Mielec.
 • 24 III Zmarł Piotr Adamski (l. 76) – zasłużony inspektor szkolny i nauczyciel, przewodniczący konspiracyjnej Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w czasie okupacji hitlerowskiej w Mielcu.
 • 28 III MRN nadała nowym ulicom nazwy: K. K. Baczyńskiego, W. Broniewskiego, H. Boguszewskiej, Cyranowska, B. Czecha, M. Ćwiklińskiej, Długa, W. Działowskiego, K. I. Gałczyńskiego, J. Haładeja, J. Marchlewskiego, Metalowców, Modelarska, G. Morcinka, S. Skarżyńskiego, Szybowcowa, K. Szymanowskiego, Ślusarska, J. Tuwima, J. Wiktora, W. Wróblewskiego, W. Orkana, S. A. Poniatowskiego, J. Śniadeckiego, J. Przybosia, L. Lachnita, W. Rudnickiego, G. Piramowicza, Orla, Rolna, Kosmonautów, Przemysłowa, Z. Nałkowskiej, R. Traugutta, E. Orzeszkowej, J. Korczaka, M. Kasprzaka, S. Okrzei, A. S. Naruszewicza, S. Starzyńskiego, Polna, Krańcowa, Boczna, Obrońców Westerplatte, F. Nowowiejskiego, Nowa, Długa, Gwardii Ludowej, Krzywa, J. Bema, M. A. Beniowskiego i H. Sucharskiego.
 • 6 IV Zatwierdzono program rekonstrukcji sieci szkół podstawowych w powiecie mieleckim. Powołano zbiorcze szkoły gminne w siedzibach gmin, m.in. na bazie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. J. Kilińskiego powołano Zbiorczą Szkołę Gminną dla Gminy Mielec (tzw. wiejskiej).
 • 11 V Utworzono Delegaturę w Mielcu Automobilklubu Rzeszowskiego.
 • 15 V W Filii nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. L. Solskiego 10 odbył się I Zjazd Pisarzy, Naukowców i Publicystów Ziemi Rzeszowskiej.
 • 24 V W ZDK WSK odbyła się ogólnopolska sesja naukowa „Ochrona naturalnego środowiska człowieka”.
 • 27 V Odbył się oblot odrzutowego samolotu rolniczego PZL LLM-15, wyprodukowanego w WSK. Pilotem był Ludwik Natkaniec.
 • 31 V W Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat” w Legnicy mielecki chór męski „Melodia” zdobył 3. miejsce w klasyfikacji ogólnej i 1. miejsce w kategorii chórów związkowych.
 • 6 VI W eliminacyjnym meczu X Mistrzostw Świata – 1974 w Piłce Nożnej, rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie, Polska pokonała Anglię 2:0 (1:0). W reprezentacji Polski grali zawodnicy FKS „Stal” Mielec: Krzysztof Rześny i Jan Domarski.
 • 11 VI W czasie lotu na szybowcu Mucha zginął pilot Aeroklubu Mieleckiego Lech Pietrzak.
 • 19 VI W czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Pracy „Pokój” postanowiono połączyć się z Powiatową Spółdzielnią Pracy Usług Wielobranżowych „Przyszłość”. Połączenie nastąpiło 1 VII 1973 r.
 • 22 VI Pilot Michał Skowroński dokonał oblotu samolotu PZL TS-11 Iskra BR produkowanego przez WSK.
 • 22 VI Powiatową Spółdzielnię Pracy Usług Wielobranżowych „Przyszłość” połączono z Wielobranżową Spółdzielnią Pracy „Pokój” i przyjęto nazwę tej pierwszej.
 • 28 VI Na stadionie w Mielcu drużyna Stali Mielec zwyciężyła Zagłębie Wałbrzych 2:0 i zdobyła tytuł mistrza Polski w piłce nożnej w sezonie 1972/1973. Grzegorz Lato został królem strzelców ekstraklasy (13 bramek).
 • 12 VII W WSK przebywali z wizytą Edward Gierek – I sekretarz KC PZPR i Piotr Jaroszewicz – prezes Rady Ministrów PRL.
 • 14 VII MRN nadała nowym ulicom nazwy: J. Kasprowicza, I. Paderewskiego i Zawiszy Czarnego.
 • 18-25 VII ZPiT „Rzeszowiacy” uczestniczył w III Międzynarodowym Festiwalu Związkowych Zespołów Tanecznych w Szegedzie (Węgry), a ponadto koncertował w kilku innych miastach węgierskich.
 • VII Po długotrwałych opadach nastąpił wylew Wisłoki i jej dopływów, co spowodowało znaczne straty w rolnictwie.
 • 14 IX Odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia Generała Karola Świerczewskiego „Waltera” i wręczenia sztandaru.
 • 19 IX W pierwszym meczu w ramach Pucharu Europy Mistrzów Krajowych mistrz Polski FKS „Stal” Mielec przegrał z mis-trzem Jugosławii „Crveną Zvezdą” w Belgradzie 1:2.
 • 19 IX Pilot Stanisław Wasil wykonał oblot odrzutowego samolotu szkolno-bojowego PZL TS-11 Iskra SB, wyprodukowanego w WSK.
 • 1 X Staraniem dyrekcji WSK i mieleckiego środowiska sportowego Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie uruchomiła swój Punkt Konsultacyjny w Mielcu. Funkcjonował do 1979 r. Jego pierwszym kierownikiem był mielczanin – prof. dr hab. Stefan Pilicz.
 • 1 X Rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
 • 2 X W rewanżowym meczu piłkarskim w ramach PEMK, rozegranym na stadionie „Wisły” w Krakowie, drużyna FKS „Stal” przegrała z „Crveną Zvezdą” Belgrad 0:1 i odpadła z dalszych rozgrywek.
 • 6 X Odbyła się uroczystość wręczenia Szkole Podstawowej nr 7 sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.
 • 17 X WSK wizytowali ministrowie obrony narodowej CSRS – generał armii Martin Dżur i PRL – generał broni Wojciech Jaruzelski.
 • 17 X W eliminacyjnym meczu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Anglia – Polska, rozegranym na stadionie Wembley i zakończonym wynikiem 1:1, bramka dla Polski padła po akcji trójki zawodników „Stali” Mielec: Henryka Kasperczaka, Grzegorza Laty i Jana Domarskiego. Remis dał Polsce awans do finałów MŚ w RFN.
 • 17-21 X Zorganizowano V Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne „Jarmark Pieśni i Tańca Mielec-73”, w których udział wzięło 15 zespołów pieśni i tańca oraz wiele kapel ludowych.
 • 30 X Podjęto decyzję lokalizacyjną wiaduktu drogowego nad linią kolejową.
 • 17 XI W meczu ekstraklasy sezonu 1973/1974 mistrz Polski FKS „Stal” wygrała na własnym stadionie z ŁKS Łódż w rekordowym stosunku 7:0.
 • 9 XII Przeprowadzono II etap reformy podziału administracyjnego państwa i władz terenowych. Na nowo utworzoną funkcję naczelnika powiatu powołano Stefana Ćwioka, a zastępcami naczelnika zostali Edmund Sobczak i Edward Żurek. Przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej został Stefan Kucharski.
 • 21 XII Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej został Jan Szwakop.
 • 22 XII Naczelnikiem miasta Mielca został Zdzisław Dziedzic.
 • 31 XII Zakończyło działalność Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

Ponadto w 1973 r.:

 • Zatwierdzono „Szczegółowy miejscowy plan zagospodarowania osiedli jednorodzinnych w rejonach ulic M. Reja, 1 Maja (później ul. Legionów) i Konfederackiej oraz „Plan zagospodarowania osiedla jednorodzinnego Dziubków”, rozpoczynając tym proces zabudowy tych terenów.
 • Oddano do użytku Osiedlowy Dom Kultury MSM przy ul. J. Kusocińskiego oraz pawilon handlowo-usługowy przy ul. Spółdzielczej.
 • W szkołach średnich wprowadzono Harcerską Służbę Polsce Socjalistycznej (HSPS).
 • I sekretarzem KPiM PZPR został Zdzisław Cichocki. Funkcję tę sprawował do 1975 r.
 • Powstała Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP).
 • Po kapitalnym remoncie oddano do użytku budynek z unowocześnionym kinem „Bajka” i siedzibą główną Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • Oddano do użytku przychodnię zdrowia przy WSK.
 • Wprowadzono kody pocztowe, w tym dla Mielca 39-300.


1974

 • I W ramach reformy administracji państwowej w miejsce Prezydium Miejskiej Rady Narodowej utworzono Urząd Miejski w Mielcu, a funkcję głowy miasta powierzono naczelnikowi. Pierwszym naczelnikiem został mianowany Zdzisław Dziedzic.
 • 9 I Pilot Tadeusz Gołębiewski wykonał oblot pierwszego prototypu odrzutowego samolotu rolniczego PZL M-15-00 – konstrukcji polsko-radzieckiej – wyprodukowanego w WSK.
 • 24-26 I Chóry ZPiT „Rzeszowiacy” i „Melodia” koncertowały wspólnie z Haliną Czerny-Stefańską (fortepian) i Krystyną Zdzitowiecką (śpiew) oraz orkiestrą Filharmonii Rzeszowskiej na scenach w Rzeszowie, Przemyślu i Mielcu.
 • I Dyrekcja WSK podpisała porozumienie z Akademią Medyczną w Krakowie w sprawie zapewnienia pracownikom przedsiębiorstwa specjalistycznych świadczeń lekarskich.
 • 13 II W hali sportowo-widowiskowej odbyły się Międzynarodowe Zawody w Gimnastyce Artystycznej Kobiet o Puchar Interwizji, w których uczestniczyły reprezentacje 10 państw.
 • 1 III Obok dotychczasowego kościoła prowizorycznego przy ul. A. Fredry rozpoczęto budowę nowej świątyni p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • 24 III Odbył się oblot samolotu An-2G (lic. ZSRR, wersja geofizyczna) wyprodukowanego w WSK.
 • III W WSK Mielec utworzono Regionalny Ośrodek Elektronicznych Maszyn Cyfrowych, w którym opracowano prekursorski „Program Kompleksowej Automatyzacji Przedsiębiorstwa na lata 1976-1985”.
 • 3-11 IV ZPiT „Rzeszowiacy” odbył tournee po ZSRR występując w Brześciu, Witebsku, Nowopołocku, Smoleńsku i Moskwie, gdzie ponadto nagrał program telewizyjny retransmitowany przez radziecką TV.
 • IV W reprezentacji Polski, która w Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej w Berlinie zdobyła 4. miejsce, występowali zawodnicy „Stali” Mielec – Jan Wojciech Gmyrek i Henryk Trojanowski.
 • 29 IV W części artystycznej powiatowej akademii pierwszomajowej, która odbyła się w hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal”, wystąpił Centralny Zespół Wojska Polskiego.
 • 1 V Rozpoczęto nabór do pierwszego stacjonarnego OHP 7-23 FSZMP z równoczesnym odbywaniem służby wojskowej. Siedzibą hufca był zespół baraków we wschodniej części Miasteczka Młodego Robotnika (Podgórza).
 • 21-23 V ZPiT „Rzeszowiacy” koncertował we Lwowie, Drohobyczu i Truskawcu w ramach „Dni Kultury Województwa Rzeszowskiego na Ziemi Lwowskiej”.
 • 3 VI Do WSK Mielec przybyła delegacja indyjska w celu ewentualnego zakupu samolotów Iskra. W pierwszym dniu prezentacji płk pilot Jerzy Rogowski zbyt nisko wykonał manewr „Iskry” i zahaczył skrzydłem o ziemię, ponosząc śmierć na miejscu. W kolejnych dniach ponowiono prezentacje na lotnisku w Dęblinie i po wielu próbach Hindusi zakupili Iskry.
 • 15 VI Zmarł Józef Jankowski (l. 62) – nauczyciel tajnych kompletów, członek AK, działacz kulturalno-oświatowy, długoletni inspektor szkolny w PPRN w Mielcu.
 • 15 VI – 6 VII W X Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w RFN reprezentacja Polski zdobyła III miejsce. Występowali w niej m.in. zawodnicy FKS „Stal” Mielec: Jan Domarski, Henryk Kasperczak i Grzegorz Lato. G. Lato zdobył 7 bramek
 • i został królem strzelców mistrzostw.
 • VI Otwarto „Supersam” przy ul. 22 Lipca (tzw. „blaszak”).
 • VI W czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego 1973/1974 Szkoła Podstawowa nr 7 otrzymała imię Ignacego Łukasiewicza.
 • VI Po długotrwałych deszczach nastąpił wylew rzeki Wisłoki, który spowodował duże straty w rolnictwie.
 • 1 VII Naczelnik Powiatu Mieleckiego utworzył Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku (później OSiR, MOSiR).
 • 20-22 VII Na mieleckim lotnisku odbyły się XXXIX Mistrzostwa Polski Modeli Motoszybowców Zdalnie Sterowanych. Zawodnik Aeroklubu Mieleckiego Jan Olejnik zdobył tytuł mistrza Polski w klasie standard F3D/M, a drugi mielczanin Józef Schab został wicemistrzem Polski w kategorii F3B/M.
 • 2-4 VIII Na basenie odkrytym FKS „Stal” odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów w Pływaniu.
 • 7 VIII W rozgrywkach ekstraklasy piłki nożnej sezonu 1973/1974 FKS „Stal” zajęła 3. miejsce.
 • 20-26 VIII ZPiT „Rzeszowiacy” koncertował w Bremie (RFN) w ramach „Dni Polskich”.
 • 1 IX Rok szkolny 1974/1975 zainaugurował nowo utworzony Zespół Szkół Zawodowych nr 1, a w jego skład weszły: Technikum Elektryczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Elektryczna i Technikum Elektryczne dla Pracujących.
 • 1 IX II Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło naukę w nowym budynku przy ul. S. Żeromskiego.
 • 16 IX Na stadionie FKS „Stal” odbył się finisz IX etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Dookoła Polski.
 • 3 X Dyrekcja WSK przemianowała Zakładowy Dom Kultury WSK na Robotnicze Centrum Kultury WSK.
 • 1 X Rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny Politechniki Rzeszowskiej, który przejął dotychczasowy zakres funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego Politechniki Warszawskiej.
 • 21 X Odbył się oblot samolotu An-2PF (lic. ZSRR, wersja fotogrametryczna) wyprodukowanego w WSK.
 • 10 XI Z okazji 75-lecia OSP Cyranka społeczeństwo Cyranki ufundowało i wręczyło jednostce sztandar.
 • XI W WSK przebywali ministrowie ZSRR: przemysłu lotniczego – Piotr Dementiew i lotnictwa cywilnego Borys Bugajew.
 • XI W WSK przebywała delegacja Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Polskiej z przewodniczącym Rady Związku Rady Najwyższej ZSRR, przewodniczącym TPRP Aleksiejem Szytikowem i kosmonautą Borysem Wołynowem na czele. Zwiedzono WSK, a następnie odbył się wiec przyjaźni.
 • 17 XII Zatwierdzono „Plan realizacyjny osiedla wielorodzinnego MSM Borek pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Kilińskiego”.
 • XII W plebiscycie katowickiego dziennika „Sport” tytuł najlepszego piłkarza w Polsce w 1974 r. przyznano zawodnikowi „Stali” Mielec Grzegorzowi Lacie.
 • XII W plebiscycie gazety „France Football” zawodnik „Stali” Mielec i reprezentant Polski, król strzelców MŚ-74 Grzegorz Lato zajął 6. miejsce.

Ponadto w 1974 r.:

 • Zatwierdzono „Plan realizacyjny osiedla wielorodzinnego MSM w rejonie ulic A. Kędziora i K. Pułaskiego” oraz rozpoczęto budowę tego osiedla.
 • W WSK rozpoczęto: seryjną produkcję polskiego odrzutowego samolotu szkolno-bojowego PZL TS-11 „Iskra” Bis-D, budowę prototypu polskiego samolotu rolniczego PZL M-18 „Dromader” i budowę prototypu polsko-radzieckiego odrzutowego samolotu rolniczego PZL M-15-40.
 • Oddano do użytku: bazę MKS przy ul. S. Moniuszki 12, sklep „Tęcza” PSS „Społem” przy ul. 22 Lipca (dziś – al. Niepodległości), budynek Administracji Domów Mieszkalnych MZBM przy ul. S. Żeromskiego 26a oraz pawilony handlowe przy ul. Ogrodowej i L. Waryńskiego (później ul. Sandomierska).
 • Przeniesiono Bibliotekę RCK z Domu Kultury RCK do nowego budynku przy ul. J. Kusocińskiego 2.
 • Założono Pracownicze Ogrody Działkowe – „Lotnik” przy ul. Kosmonautów i „Relax” przy ul. J. Kilińskiego.
 • Zakończono budowę wałów przeciwpowodziowych przy rzece Wisłoce na odcinku Rzochów-Mielec.
 • W celu zwiększenia dostawy wody surowej i pitnej dla Mielca wykonano próg stabilizacyjny na rzece Wisłoce.
 • Tadeusz Małysz – pracownik Zakładu Doświadczalnego WSK Mielec (później OBR SK) – zorganizował wyprawę w góry Iranu i zdobył szereg szczytów, m.in. Demawend (najwyższy w Iranie – 5671 m).
 • W związku z planowaną budową osiedla przy ul. A. Kędziora – przeniesiono ludność romską (Cyganów) z baraków przy ul. A. Kędziora do baraków na Miasteczku Młodego Robotnika, a opuszczone baraki rozebrano.


1975

 • I Zmieniono nazwę WSK „Delta-Mielec” na WSK „PZL-Mielec”.
 • 22 I MRN nadała nazwy ulicom na terenie Dziubkowa: Budowlana, Daleka, Gajowa, Jasna, Jastrzębia, Jemiołowa, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Laskowa, Lipowa, Łąkowa, Łowiecka, Miła, Nieduża, Okrężna, Osiedlowa i Wierzbowa.
 • 7 II Zmarł Stefan Danielecki (l. 66) – inżynier chemik, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, główny metalurg WSK Mielec w latach 50., założyciel małej orkiestry symfonicznej przy Klubie Fabrycznym WSK.
 • 8 II Pilot Stanisław Ratusiński wykonał oblot samolotu An-2PR (lic ZSRR, wersja radiowo-telewizyjna) wyprodukowanego w WSK.
 • 14 II Zmarł Roman Gesing (l. 72) – uczeń mieleckiego gimnazjum, wybitny działacz ruchu ludowego, w czasie okupacji hitlerowskiej uczestnik ruchu oporu i więzień obozów koncentracyjnych, poseł na Sejm PRL, minister leśnictwa i przemysłu drzewnego, sekretarz generalny Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego.
 • III ZPiT „Rzeszowiacy” odbył pierwsze tournee po USA i Kanadzie. Koncertował w następujących miastach: New York, New Britain, Piladelhpia, Bridgeport, Springfield, Boston, Schenectady, Ottawa, Toronto, London, Hamilton, Buffalo, Younstown, Cleveland, Flint, Detroit, Grant Rapids, Hammond, Milwaukee, Chicago, Pittsburgh, Newark, Baltimore i Passaic.
 • 1 III Rozpoczął działalność Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Pierwszą siedzibą był budynek przy ul. M. Reja 1.
 • 15 III Oddano do użytku pierwszy w Mielcu wielkopowierzchniowy Dom Handlowy „Ikar” PSS „Społem” przy ul. A. Mickiewicza 15.
 • 6 IV Mieleckie organizacje młodzieżowe zorganizowały „Niedzielę czynu młodzieżowego”. W ramach czynu ok. 7 tysięcy młodych osób wykonało dodatkową produkcję i porządkowało tereny wokół oddanych do użytku inwestycji.
 • 12-14 IV ZPiT „Rzeszowiacy” koncertował w Warszawie w ramach prezentacji artystycznych „Rzeszowska Panorama XXX-lecia”.
 • 18 IV Pilot Michał Skowroński wykonał oblot odrzutowego samolotu rozpoznawczego PZL TS-11 Iskra 200 Art., wyprodukowanego w WSK.
 • 25 IV Pilot Tadeusz Gołębiewski wykonał oblot odrzutowego samolotu rolniczego konstrukcji polsko-radzieckiej PZL M-15-00, wyprodukowanego przez WSK.
 • IV W rozgrywkach I ligi (ekstraklasy) piłki ręcznej sezonu 1974/75 zespół FKS „Stal” zdobył II miejsce i tytuł wicemistrza Polski.
 • 1 V Powstał Oddział w Mielcu Polskiego Biura Podróży „Orbis”. Jego organizatorem i dyrektorem był Czesław Kopera.
 • 4 V Zorganizowano „Czyn partyjny”, m.in. urządzono alejki za hotelem „Jubilat”, ułożono chodniki przy ul. L. Staffa i ks. P. Skargi oraz urządzono teren Ośrodka Wypoczynkowego WSK w Rzemieniu.
 • 1 VI Utworzono Zakład Usług Agrolotniczych w Mielcu jako Oddział WSK PZL Warszawa Okęcie.
 • 1 VI Rozpoczął funkcjonowanie mielecki Zakład Produkcyjny Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Rzeszowie.
 • 15 VI Zmarł Franciszek Duszkiewicz (l. 74) – nauczyciel, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920, organizator i dyrektor mieleckich szkół średnich: Gimnazjum i Liceum Kupieckiego, Technikum Elektrycznego i Technikum Ekonomicznego, a ponadto Zasadniczej Szkoły Handlowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 • 16 VI Naczelnikiem miasta Mielca został Stefan Ćwiok.
 • 18 VI W rozgrywkach I ligi (ekstraklasy) piłki nożnej sezonu 1974/1975 drużyna FKS „Stal” zajęła II miejsce i zdobyła tytuł wicemistrza Polski.
 • 30 VI W ramach reorganizacji podziału administracyjnego państwa zlikwidowano powiaty, w tym również powiat mielecki. Miasto Mielec pozostało oddzielną jednostką administracyjną w granicach województwa rzeszowskiego, podobną jednostką pozostała Gmina Mielec (wiejska).
 • VI Kamienicę przy zbiegu ul. A. Mickiewicza i H. Sienkiewicza tzw. „Kazanówkę” – byłą siedzibę władz powiatowych – przejęła Spółdzielnia „Odzież”.
 • 1 VII Utworzono Gminny Ośrodek Kultury w Wojsławiu dla Gminy Mielec (wiejskiej). Pierwszym dyrektorem i organizatorem placówki była Krystyna Książnicka.
 • 3 VII Zarządzeniem Naczelnika Miasta Mielca 10/75 utworzono Ośrodek Sportu i Rekreacji „Lotnik” w Mielcu i równocześnie zlikwidowano Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku „Lotnik” w Mielcu. Pierwszym dyrektorem i organizatorem OSiR był Jerzy Korzępa.
 • 19 VII W budynku administracyjnym WSK przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 3 otwarto Muzeum Zakładowe WSK.
 • 10 VIII W meczu ekstraklasy piłki nożnej sezonu 1975/1976 rozegranym na stadionie w Mielcu FKS „Stal” wygrała z „Legią” Warszawa 6 : 0 (4 : 0).
 • 11 VIII W WSK Mielec gościli: członek Biura Politycznego KC KPZR, premier rządu ZSRR Aleksiej Kosygin i prezes Rady Ministrów PRL Piotr Jaroszewicz wraz z towarzyszącymi im delegacjami. Zwiedzono kilka wydziałów, a następnie odbyło się spotkanie z aktywem partyjnym i kadrą techniczną. Przed odlotem z mieleckiego lotniska goście obejrzeli pokaz samolotów An-2 i M-15.
 • 17 VIII Odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przewodniczyli jej arcybiskup Bostonu Humberto Medeiros i biskup tarnowski Jerzy Ablewicz.
 • 1 IX We Wrocławiu zmarł prof. dr hab. Tadeusz Bigo (l. 81) – mielczanin, absolwent mieleckiego gimnazjum i członek tajnych organizacji niepodległościowych w Mielcu, wybitny specjalista z zakresu prawa administracyjnego i administracji, pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a po II wojnie światowej – organizator szkolnictwa wyższego we Wrocławiu i pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • 3 IX Na stadionie FKS „Stal” rozegrano międzypaństwowy mecz eliminacyjny piłki nożnej do Młodzieżowych Mistrzostw Europy, w którym Polska pokonała Bułgarię 2:1.
 • 12-14 IX W IX Ogólnopolskim Nowoczesnym Pięcioboju Spadochronowym w Mielcu zawodnicy Aeroklubu Mieleckiego: Stanisław Dernoga, Andrzej Krasoń i Jan Jachyra zdobyli I miejsce drużynowo, a w klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Andrzej Krasoń.
 • 17 IX W I rundzie Pucharu UEFA w piłce nożnej zespół FKS „Stal” pokonał na wyjeździe Holbaeck IF (Dania) 1:0.
 • 30 IX W WSK gościła delegacja parlamentu Republiki Indii. Na jej czele stał przewodniczący Izby Ludowej parlamentu Gurdial Singh Dhillon, a towarzyszył jej ambasador Republiki Indii w Polsce Dileep Shankarra Kamtekar. Zapoznano się z produkcją samolotu An-2 i aparatury paliwowej.
 • 1 X W rewanżowym meczu I rundy Pucharu UEFA, rozegranym w Mielcu, zespół FKS „Stal” pokonał Holbaeck IF (Dania) 2:1 i awansował do II rundy.
 • 22 X W II rundzie Pucharu UEFA w piłce nożnej drużyna FKS „Stal” przegrała w Jenie (NRD) z tamtejszym zespołem „Carl Zeiss” 0:1.
 • 5 XI W rewanżowym meczu piłki nożnej II rundy Pucharu UEFA drużyna FKS „Stal” pokonała „Carl Zeiss” Jena 1:0 (w karnych 3:2) i awansowała do III rundy.
 • 26 XI W III rundzie Pucharu UEFA w piłce nożnej zespół FKS „Stal” przegrał w Bratysławie (CSRS) z „Interem” 0:1.
 • 30 XI Pilot Andrzej Pamuła wykonał oblot odrzutowego samolotu rolniczego szkolnego PZL M-15-40 (konstrukcja polsko-radziecka), wykonanego przez WSK.
 • 10 XII W rewanżowym meczu piłkarskim o Puchar UEFA drużyna FKS „Stal” pokonała na własnym stadionie „Inter” Bratysława 2:0 i awansowała do ćwierćfinału.
 • 31 XII Zlikwidowano Przedsiębiorstwo Kopalnictwa Naftowego. Do budynku po PKN przy ul. S. Żeromskiego 26 wprowadzono Urząd Miejski.
 • 31 XII Mielec liczył 34913 mieszkańców.

Ponadto w 1975 r.:

 • Odbył się oblot odrzutowego samolotu rozpoznawczego PZL TS-11 Iskra Bis-C wykonanego w WSK i rozpoczęto jego produkcję seryjną.
 • Oddano do użytku Dom Rzemiosła przy ul. Krótkiej i ul. Sandomierskiej.
 • Rozpoczęto pierwsze pochówki na urządzonym przy ul. Królowej Jadwigi cmentarzu komunalnym.
 • W WSK wykonano pierwszy w Polsce samochód elektryczny Electro-City Car. (Produkcji seryjnej nie podjęto.)
 • Oddano do użytku bazę Rozdzielni Gazu Mielec przy ul. Wojsławskiej.
 • Tygodnik „Piłka Nożna” przyznał zawodnikowi „Stali” Mielec Zbigniewowi Hnatio tytuł „Odkrycie Roku 1975”.
 • MSM zasiedliła pierwszy w Mielcu budynek 11-piętrowy przy ul. K. Pułaskiego.
 • Na tournee sportowym w Argentynie zespół piłki nożnej FKS „Stal” wygrał ze słynną drużyną „Estudiantes” La Plata 2:1 i uległ reprezentacji Buenos Aires 2:3.


1976

 • I Rzeka Wisłoka została zanieczyszczona fenolem.
 • 3 III W pierwszym ćwierćfinałowym meczu piłki nożnej o Puchar UEFA drużyna FKS „Stal” zremisowała w Hamburgu (RFN) z Hamburgerem SV 1:1.
 • 17 III W rewanżowym ćwierćfinałowym meczu piłki nożnej o Puchar UEFA zespół FKS „Stal” przegrał na własnym stadionie z Hamburgerem SV 0:1 i odpadł z dalszych rozgrywek.
 • 1 V W finałowym meczu o Puchar Polski w piłce nożnej, rozegranym na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie, zespół FKS „Stal” Mielec przegrał z zespołem WKS „Śląsk” Wrocław 0:2.
 • 6-9 V VI Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne „Jarmark Pieśni i Tańca Mielec-76” odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Aktywności Kulturalnej Ludzi Pracy „Człowiek-Praca-Twórczość”. Na mieleckich scenach wystąpiło 25 zespołów pieśni i tańca oraz 13 kapel – łącznie około 2 tysiące osób.
 • 2 VI Wygrywając z drużyną ROW Rybnik 5 : 2 (3 : 1) na stadionie w Rybniku, zespół FKS „Stal” zajął 1. miejsce w I lidze (ekstraklasie) i po raz drugi zdobył tytuł mistrza Polski w piłce nożnej.
 • 19 VI Chór „Melodia” został laureatem VIII Festiwalu „Pieśni Walki i Pracy” w Kraśniku.
 • 23 VI Rzeka Wisłoka została zanieczyszczona ropą naftową.
 • 23-28 VI ZPiT „Rzeszowiacy” reprezentował Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Robotników „Drezno-76” w NRD.
 • 26 V W związku z wizytą w województwie tarnobrzeskim I sekretarz KC PZPR Edward Gierek, po wylądowaniu na lotnisku w Mielcu, spotkał się z przedstawicielami władz województwa rzeszowskiego i miasta Mielca oraz kierownictwem WSK Mielec, a następnie w kolumnie samochodowej udał się do Skopania i Tarnobrzega.
 • VI Na lotnisku w Mielcu – z okazji 30-lecia Aeroklubu Mieleckiego – oddano do użytku nowy hangar.
 • 17 VII – 1 VIII W XXI Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu (Kanada) uczestniczyli zawodnicy „Stali” Mielec: Henryk Kasperczak i Grzegorz Lato w reprezentacji Polski w piłce nożnej (srebrny medal) oraz Jan Wojciech Gmyrek w reprezentacji Polski w piłce ręcznej (brązowy medal).
 • 19 VII Pilot Adam Gruba wykonał oblot odrzutowego samolotu rolniczego szkolnego PZL N-15-40 (konstrukcja polsko-radziecka), wyprodukowanego w WSK.
 • 19 VII Rozpoczęło działalność Państwowe Przedszkole nr 6.
 • 22-25 VII Na mieleckim lotnisku odbyły się Mistrzostwa Polski Modeli Zdalnie Sterowanych w kategorii motoszybowców.
 • 5 VIII Prezydent na Uchodźstwie Stanisław Ostrowski powołał Kazimierza Sabbata (związanego z Mielcem nauką w gimnazjum i liceum) na prezesa Rady Ministrów na Uchodźstwie.
 • 23 VIII Pilot Stanisław Wasil wykonał oblot odrzutowego samolotu rolniczego PZL M-15-03 (konstrukcja polsko-radziecka), wyprodukowanego w WSK.
 • 27 VIII Pilot Andrzej Pamuła wykonał oblot pierwszego prototypu samolotu M-18 Dromader, wyprodukowanego w WSK Mielec. Oblot odbył się wyjątkowo na lotnisku Rzeszów – Jasionka.
 • 1 IX Rozpoczął działalność Zespół Szkół Ekonomicznych w rozbudowanym obiekcie dawnej bursy gimnazjalnej przy ul. Warszawskiej. W skład ZSE weszło 7 szkół ponadpodstawowych.
 • 3 IX Pod hasłem „Rzetelną i wydajną pracą pokonajmy trudności” – I sekretarz KC PZPR Edward Gierek spotkał się z kierownictwem polityczno-gospodarczym i aktywem robotniczym WSK Mielec w odświętnie przybranej sali stołówki zakładowej.
 • 15 IX W pierwszym meczu I rundy rozgrywek o Puchar Europy Mistrzów Krajowych w piłce nożnej, rozegranym na stadionie FKS „Stal” w Mielcu w obecności 40 tysięcy widzów, mistrz Polski FKS „Stal” uległ mistrzowi Hiszpanii „Realowi” Madryt 1:2.
 • 29 IX W rewanżowym meczu I rundy rozgrywek o PEMK w piłce nożnej, rozegranym na stadionie w Walencji, FKS „Stal” Mielec przegrała z „Realem” Madryt 0:1 i odpadła z dalszych rozgrywek.
 • 2-5 IX W X Ogólnopolskim Nowoczesnym Pięcioboju Spadochronowym w Mielcu I miejsce w klasyfikacji indywidualnej zdobył mielczanin Andrzej Krasoń, a I miejsce drużynowo – zespół Aeroklubu Mieleckiego w składzie: Piotr Aksiuto, Andrzej Dziewit i Andrzej Krasoń.
 • 3 X W finałowym turnieju o Puchar „Sportowca” (Puchar Polski) w siatkówce mężczyzn, rozegranym w Tomaszowie Mazowieckim, 1. miejsce i puchar zdobył zespół FKS „Stal” Mielec.
 • 27 X – 7 XI ZPiT „Rzeszowiacy” odbył tournee po RFN koncertując m.in. w Erlangen w ramach imprezy „Spotkania z Polską”.
 • 27 XI W WSK Mielec gościli uczestnicy III Sesji Stałej Komisji Lotnictwa Cywilnego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (SKLC RWPG). Delegacjom Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, PRL, Węgier i ZSRR przewodniczyli ministrowie lub wiceministrowie lotnictwa cywilnego, a delegacjom Kuby, Mongolii i Rumunii – eksperci ds. lotnictwa cywilnego
 • XII Na wystawie w Las Vegas (USA) eksponowano m.in. samolot PZL M-18, wyprodukowany w WSK Mielec.
 • XII W plebiscycie katowickiej gazety „Sport” najlepszym polskim piłkarzem w 1976 r. uznany został Henryk Kasperczak z FKS „Stal” Mielec.
 • XII W podsumowaniu piłkarskiego roku 1976 – warszawski tygodnik „Piłka nożna” wyróżnił Henryka Kasperczaka („Stal“ Mielec) tytułem „Piłkarz roku 1976”.

Ponadto w 1976 r.:

 • Mielec posiadał 26 tras autobusowych lokalnych i międzymiastowych.
 • Z inicjatywy Kazimierza Królikowskiego wprowadzono i wdrożono w OBR SK Mielec projektowanie samolotu przy pomocy komputera CAD wraz z wielkogabarytową autokreślarką KONGSBERG.
 • Oddano do użytku obiekty Zakładu Mleczarskiego WSS O/Mielec przy ul. Racławickiej.
 • MSM przejęła od Spółdzielni „Rozwój” budynki i majątek przy ul. F. Dzierżyńskiego (później S. Sękowskiego).
 • Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło budowę osiedla mieszkaniowego z infrastrukturą dla Huty Katowice. (Ukończyło ją w 1983 r.)
 • W ogólnopolskim współzawodnictwie przedsiębiorstw budownictwa ogólnego i mieszkaniowego 1. miejsce zdobyło Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane.
 • Obok mostu drewnianego wybudowano nowy – całkowicie żelbetowy most na rzece Wisłoce.
 • Zakończono remont kapitalny budynku byłej kotłowni osiedlowej przy ul. W. Sikorskiego. Nowy właściciel obiektu – PSS „Społem” przeniósł tam swoją siedzibę główną i urządził sklep ogólnospożywczy.


1977

 • I MRN nadała nowym ulicom nazwy Jurija Gagarina i Antoniego Kocjana.
 • I MSM oddała do użytku pierwszy blok mieszkalny przy ul. J. Gagarina (później al. Ducha Świętego), co było początkiem osiedla J. Krasickiego (później Lotników).
 • 20 IV MRN nadała nowym ulicom nazwy: Jana Brożka, Mariana Buczka, Franciszka Dąbala, Stanisława Drzewieckiego, Xawerego Dunikowskiego, Jakuba Jasińskiego, Stefana Jaracza, Mieczysława Karłowicza, Zygmunta Krasińskiego, Bolesława Leśmiana, Alfreda Lampego, Cypriana Kamila Norwida, Mariana Pisarka, Wincentego Pola, Czesława Tańskiego, Adolfa Warskiego, Józefa Wybickiego, Piotra Wysockiego i Zwycięstwa.
 • 24 V W WSK przebywali z wizytą uczestnicy sesji Polsko-Amerykańskiej Rady Gospodarczej.
 • 3-12 VI Na XXXII Międzynarodowym Salonie Lotniczym i Astronautycznym w Le Bourget pod Paryżem eksponowano m.in. samoloty wyprodukowane przez WSK „PZL-Mielec”: TS-11 Iskra, M-15 Belphegor i M-18 Dromader oraz wózek elektryczny „Melex”.
 • 6 VI W Rzymie zmarł Karol Popiel (l. 90) – rzochowianin, jeden z wybitnych polityków polskich okresu międzywojennego, poseł na sejm od 1922 r., prezes Narodowej Partii Robotniczej (NPR), a następnie wiceprezes Stronnictwa Pracy, członek rządu londyńskiego, poseł do KRN, od 1947 r. działacz emigracyjny.
 • 20 VI W czasie „Spotkań Przyjaźni – Mielec 77” na mieleckim lotnisku zorganizowano pokazy lotnicze i wystawę sprzętu lotniczego.
 • 25 VI Na mieleckim lotnisku, przy samolocie „Wilga”, odbyła się niezwykła ceremonia ślubna pilotów Izabeli Wasil i Zbigniewa Świerczyńskiego, a następnie wykonano pierwszy lot małżeński z kierownikiem USC Krystyną Skopińską jako pasażerem.
 • 7 VII Pilot Stanisław Wasil wykonał oblot prototypu samolotu sportowego M-17, wyprodukowanego w WSK.
 • VIII Rozpoczęto budowę wiaduktu nad torami kolejowymi, łączącego bezkolizyjnie Stary Mielec z nowymi osiedlami mieszkaniowymi.
 • 22-25 IX XI Ogólnopolski Nowoczesny Pięciobój Spadochronowy w Mielcu zakończył się podwójnym zwycięstwem zawodników Aeroklubu Mieleckiego. Indywidualnie I miejsce zajął Wiesław Starzec, a drużynowo zwyciężyli: Kazimierz Dziewit, Andrzej Krasoń i Wiesław Starzec.
 • 24-25 IX Rzeka Wisłoka została zanieczyszczona rozpuszczalnikami, co spowodowało wyłączenie ujęcia i sieci wodociągowej na kilka godzin.
 • 29 IX Oddano do użytku Państwowe Przedszkole nr 7 przy ul. K. Pułaskiego 3.
 • IX Po przeprowadzeniu remontu budynku przy skrzyżowaniu ulic A. Mickiewicza i H. Sienkiewicza (tzw. „Kazanówki”) uruchomiono tam zakład filialny Spółdzielni „Odzież”.
 • IX Osiedlowy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Najlepsza placówka wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania – 1977”.
 • 22 X Odbyła się uroczystość wręczenia Szkole Podstawowej nr 6 sztandaru, ufundowanego przez WSK Mielec. Równocześnie sztandar ten został udekorowany Złotą Odznaką FKS „Stal” Mielec za współpracę i osiągnięcia sportowe.
 • 18 XII Biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej Jerzy Ablewicz poświęcił nową świątynię Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • XII Odbyła się I Miejska Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

Ponadto w 1977 r.:

 • Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło jako generalny wykonawca budowę 437 ferm dla rolnictwa w Libii. W robotach eksportowych w tym kraju uczestniczyło około 4 500 pracowników z Mielca i okolic. Wykonano także zaplecze socjalne dla ponad tysiąca robotników budujących elektrownię w miejscowości Homs nad Morzem Śródziemnym.
 • Wykonano przedłużenie ulicy H. Sienkiewicza w kierunku Wojsławia i zamontowano sygnalizację świetlną (pierwszą w Mielcu) na skrzyżowaniu ulic A. Mickiewicza i H. Sienkiewicza.
 • Rozpoczęto budowę obiektów Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego przy ul. R. Traugutta.
 • W WSK rozpoczęto produkcję radzieckiego samolotu pasażersko-transportowego An-28, seryjną produkcję polskiego samolotu rolniczego PZL M-18 Dromader i budowę prototypu samolotu dyspozycyjnego PZL M-20 Mewa konstrukcji Piper Aircraft Corporation (licencja USA).
 • WSK wyprodukowała wagoniki dla Polskich Kolei Linowych: „Kasprowy” i „Szyndzielnia”.
 • WSK rozpoczęła produkcję drzwi bankowych.
 • W Osiedlowym Domu Kultury MSM przy ul. J. Kusocińskiego zorganizowano Klub Seniora „Złota Jesień” – pierwszy tego typu klub w Mielcu.
 • W klasyfikacji katowickiej gazety „Sport” i warszawskiego tygodnika „Piłka Nożna” zawodnik „Stali” Mielec i reprezentant Polski Grzegorz Lato uznany został „Piłkarzem Roku” w Polsce.
 • Zmarł Stanisław Lachman vel Nowakowski (l. 72) – nauczyciel Państwowego Gimnazjum i Liceum im. S. Konarskiego w Mielcu, założyciel chórów „Melodia” (męskiego i mieszanego), uczestnik ruchu oporu w czasie okupacji hitlerowskiej.
 • WSK „PZL-Mielec” rozpoczęła produkcję samolotu dyspozycyjnego PZL-M20 Mewa.
 • Rozebrano drewniany most na rzece Wisłoce.


1978

 • 1 I Na podstawie zarządzenia 16/77 z 31 XII 1977 r. Naczelnika Miasta Mielca Stefana Ćwioka rozpoczęło działalność Muzeum Regionalne. Pierwszą siedzibą była część parteru budynku nr 13 przy ul. A. Mickiewicza. Pierwszym dyrektorem został Henryk Momot, który zorganizował placówkę.
 • 15 II Na przewodniczącego MRN wybrano ponownie Stefana Kucharskiego.
 • 5 III Zmarł ks. Bolesław Roman Gwoździowski (l. 68) – katecheta, nauczyciel tajnych kompletów, długoletni rektor i obrońca kaplicy gimnazjalnej św. Stanisława Kostki.
 • 5 IV – 7 V ZPiT „Rzeszowiacy” odbył drugie tournee po USA i Kanadzie koncertując w następujących miastach: Syracuse, Schenectady, Montreal, Toronto, Hamilton, Rochester, Buffalo, Cleveland, Detroit, East Chicago, South Bend, Milwaukee, Chicago, Pittsburg, Reading, Baltimore, Philadelphia, Lodi, New York, Irvington,, Woodbridge, Kingston, Bridgeport, New Britain, Chicopee i Boston.
 • 14 IV Miejska Rada Narodowa podzieliła miasto na 12 osiedli i nadała im nazwy: Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Janka Krasickiego, Wolności, Kazimierza Wielkiego, Metalowców, 22 Lipca, S. Żeromskiego, M. Kopernika, J. Kusocińskiego, Borek i Cyranka. W każdym osiedlu wybrano samorząd – Komitet Osiedlowy.
 • 14 IV Pilot Tadeusz Gołębiewski wykonał oblot samolotu rolniczego PZL M-18 Dromader (z produkcji seryjnej), wyprodukowanego w WSK.
 • 20 V Odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 2 imienia T. Kościuszki i wręczenia sztandaru.
 • 1-21 VI Czterech piłkarzy FKS „Stal”: Zygmunt Kukla, Henryk Kasperczak, Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach występowało w reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Argentynie i przyczyniło się do wywalczenia 5-6 miejsca.
 • 16-30 VI ZPiT „Rzeszowiacy” koncertował w RFN na scenach następujących miast: Aleksanderbad, Erlangen, Baiersdorf, Rathsberg, Nurnburg, Ingolstadt i Neustadt.
 • 14 VII Zakłady Tworzyw Sztucznych w Pustkowie zanieczyściły rzekę Wisłokę butanolem i ksylenem, co spowodowało kilkugodzinne wyłączenie sieci wodociągowej.
 • 24 VII W Montrealu zmarł Stanisław Krzyczkowski (l. 77) – inżynier lotniczy, pierwszy dyrektor naczelny i organizator Wytwórni Płatowców nr 2 Państwowych Zakładów Lotniczych w Mielcu.
 • 5 VIII Ze względu na pogarszający się stan zdrowia ks. Henryk Arczewski zrezygnował z funkcji proboszcza parafii MBNP, a ks. biskup ordynariusz Jerzy Ablewicz mianował nowym proboszczem ks. dr. Jana Białoboka.
 • 1 IX Państwowa Szkoła Muzyczna I st. rozpoczęła rok szkolny 1978/1979 w odrestaurowanym budynku z „Salą Królewską” przy ul. T. Kościuszki 10.
 • 7 IX Odbył się oblot samolotu pożarniczego PZL M-18 Dromader, wyprodukowanego w WSK.
 • 14-17 IX Na lotnisku i innych mieleckich obiektach sportowych przeprowadzono XII Ogólnopolski Nowoczesny Pięciobój Spadochronowy.
 • 20 IX W obiektach WSK odbyło się Seminarium Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ Aero-Agro ‘78.
 • 1 X Naczelnikiem miasta został Józef Król.
 • 1 X Rozpoczął działalność mielecki Punkt Konsultacyjny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • XI W II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika zorganizowano akademię z okazji 60. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Była to prawdopodobnie pierwsza w Mielcu oficjalnie zorganizowana akademia z tej okazji, mimo zakazu obowiązującego od 1946 r.
 • 25 XI Rzeka Wisłoka została zanieczyszczona rozpuszczalnikami, produktami naftowymi i żywicą, co spowodowało wyłączenie mieleckiej sieci wodociągów na 12 godzin.

Ponadto w 1978 r.:

 • Rozpoczęto remont kościoła św. Mateusza.
 • Oddano do użytku pawilon handlowo-usługowy przy ul. K. Pułaskiego 2.
 • Na Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Szczecinie Bogusław Zychowicz (FKS „Stal”) zdobył tytuł mistrzowski na dystansie 200 m stylem motylkowym.
 • Zawodnik „Stali” Mielec Dariusz Gil jako pierwszy Polak pokonał dwie granice czasowe w pływaniu: przepłynął 400 m st. dowolnym poniżej 4 minut (3.58,4) i 1500 m st. dowolnym poniżej 16 minut (15.43,3).

1979

 • 1 I Zmarł Marcin Sarama (l. 73) – wojsławianin, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, nauczyciel, organizator i dyrektor Liceum Pedagogicznego w Mielcu w latach 1947-1962.
 • 6/7 II W Dębickich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil” z wagonu cysterny wylało się ponad 20 ton oleju maszynowego i przedostało kanałem ściekowym do Wisłoki. Wyciek ten spowodował zatrucie skutej lodem rzeki. W Mielcu wyłączono wodociągi w dniach 7-10 II. W czasie tej klęski ekologicznej wodę pitną dowoziły do Mielca beczkowozy MPGK, samochody Straży Pożarnej, samochody z mieleckich przedsiębiorstw oraz samochody z Rzeszowa i Dębicy. W tym czasie ekipy wojska, Straży Pożarnej, MPGK i innych przedsiębiorstw walczyły o zatrzymanie głównej fali oleju prowizorycznymi tamami – uchwytnikami oleju oraz usuwały olej z wody.
 • 1 III Rozpoczęło działalność Państwowe Przedszkole nr 8 przy ul. Cz. Tańskiego.
 • III W Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Puławach zawodnicy FKS „Stal” wywalczyli tytuły mistrzowskie – Bogusław Zychowicz na dystansie 100 m stylem motylkowym, a Sławomir Zybert na 1500 m stylem dowolnym.
 • III Po rezygnacji z patronatu nad „Gryfem” Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Naftowego – nowym patronem klubu zostało Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane, a klub otrzymał nazwę „Budowlani-Gryf” Mielec.
 • IV Produkt mieleckiej WSK – silnik wysokoprężny został zaprezentowany na Międzynarodowych Targach w Hanowerze.
 • IV ZPiT „Rzeszowiacy” obył tournee po Francji, występując na uroczystości odsłonięcia pomnika Wdzięczności dla Polonii Francuskiej w Lille, a następnie w miastach: Condekerque-Branche, Leforest, Aulnoy les Valenciennes, Sin le Noble, Douchy-les-Mines, Courriers, Fourmies, Halluin, Tournerre, Tourcoing i Auxerre.
 • 8-17 VI Na XXXIII Międzynarodowym Salonie Lotniczym i Astronautycznym w Le Bourget pod Paryżem eksponowano m.in. samoloty wyprodukowane w WSK „PZL-Mielec”: M-18 Dromader i M-20 Mewa.
 • 10 VI W rozgrywkach ekstraklasy piłki nożnej sezonu 1978/1979 drużyna FKS „Stal” zajęła 3. miejsce.
 • 17-22 VI Zorganizowano I Mistrzostwa Polski w Wieloboju Spadochronowym (zamiast Ogólnopolskiego Wieloboju Spadochronowego) w Mielcu. Zawodnicy Aeroklubu Mieleckiego zdobyli tytuły wicemistrzowskie: indywidualnie – Wiesław Starzec i drużynowo – Kazimierz Dziewit, Andrzej Karcz i Wiesław Starzec.
 • 28 VI Na podstawie decyzji biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza ks. Władysław Marcinowski rozpoczął tworzenie parafii Ducha Świętego w Mielcu, obejmującej północno-zachodnią część Mielca.
 • VI Na Międzynarodowych Targach Poznańskich wyprodukowany przez WSK Mielec samolot PZL M-18 Dromader otrzymał Złoty Medal MTP.
 • VI Samolot PZL M-18 Dromader został zaprezentowany na międzynarodowej wystawie w Paryżu.
 • VI Założono „Księgę Obywatelskiego Czynu XXXV-lecia PRL w Mielcu”. Zakłady pracy i organizacje społeczne zadeklarowały pisemnie czyny na rzecz miasta – głównie przy zieleni, ulicach i ciągach pieszych oraz budowie prostych urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
 • 21 VII Z okazji XXXV rocznicy ogłoszenia Manifestu PKWN odbyła się uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej i Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.
 • 25 VII Pilot Tadeusz Pakuła wykonał oblot samolotu dyspozycyjnego PZL M-20 Mewa (lic. USA), wyprodukowanego w WSK.
 • 11 VIII Rozpoczęły się II Spotkania Rzeźbiarskie „Mielec 79”, których efektem było 9 rzeźb plenerowych.
 • 17 IX Na lotnisku Babice 23-osobowa drużyna medyczno-sanitarna WSK Mielec jako reprezentacja Polski uczestniczyła w Międzynarodowych Pokazach Sprawnościowych Drużyn Medyczno-Sanitarnych i zdobyła wyróżnienie specjalne.
 • 19 IX W meczu I rundy rozgrywek o Puchar UEFA w piłce nożnej drużyna FKS „Stal” zremisowała na wyjeździe 1:1 z Aarhus (Dania).
 • 26 IX MRN nadała nowej ulicy na osiedlu J. Krasickiego patronat Jerzego Bajana.
 • IX Oddano do użytku zajezdnię Spółdzielni Transportu Wiejskiego przy ul. J. Korczaka.
 • 1 X Dziekanem dekanatu mieleckiego został ks. Jan Białobok – proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu.
 • 3 X W rewanżowym meczu I rundy Pucharu UEFA w piłce nożnej, rozegranym na stadionie w Mielcu, FKS „Stal” przegrała z Aarhus (Dania) 0:1 i odpadła z dalszych rozgrywek.
 • 18 X Ministerstwo Przemysłu Maszynowego i Ministerstwo Kultury i Sztuki zawarły porozumienie w sprawie odbudowy i konserwacji zamku w Przecławiu przez WSK „PZL-Mielec”.
 • 18-21 X Na scenach Mielca, Dębicy, Stalowej Woli, Rzeszowa i Tarnowa zorganizowano VII Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne „Jarmark Pieśni i Tańca”. Wystąpiło 12 zespołów pieśni i tańca i 5 kapel ludowych.
 • 29 X Zatwierdzono III edycję „Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca” opracowanego przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Zespół w Mielcu.
 • 31 X – 24 XI ZPiT „Rzeszowiacy” odbył tournee po Jugosławii i Francji. Koncertowano w następujących miastach: Split, Kastela, Solina i Lubljana (Jugosławia) oraz Doullens, Dunkerque, Hammont, Lomme, Guesnain, Charlewille, Evry, Biely Montegny, Auzin Valenciennes, Reims, Reeguemont, Croix, Heigandange i Longueviele (Francja).
 • 3 XI W stoczni Covan Shipbilders w Glasgow odbyło się wodowanie statku handlowego m/s Mielec. Jego matką chrzestną została Irena Nowakowska z RCK.
 • 24-25 XI W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” odbyły się Międzynarodowe Zawody w Gimnastyce Artystycznej o Puchar Interwizji z udziałem reprezentacji Bułgarii, CSRS, Finlandii, Kuby, NRD, Polski, Rumunii, Szwecji, Węgier i ZSRR.
 • 28 XI Załoga mieleckiej WSK otrzymała Sztandar Rady Ministrów i CRZZ „Przodującej Załodze Obywatelskiego Czynu XXXV-lecia Polski Ludowej”.
 • 29 XI W ogólnopolskim konkursie o tytuł „Najlepszego Klubu Seniora w Spółdzielczych Osiedlach Mieszkaniowych” I miejsce zdobył Klub Seniora przy Osiedlowym Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • 31 XII Mielec zamieszkiwało 41 285 mieszkańców.

Ponadto w 1979 r.:

 • Do centralnego indeksu zadań inwestycyjnych wprowadzono zadanie: „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Rejonowego w Mielcu”, co stanowiło podstawę do późniejszego rozwoju mieleckiego szpitala.
 • W czasie I Targów Oprogramowania SOFTARG-79 w Katowicach Złoty Medal Ministra Przemysłu Maszynowego otrzymał system NARVIK (komputerowe wspomaganie prac inżynierskich), opracowany przez Regionalny Ośrodek Elektronicznych Maszyn Cyfrowych WSK (kier. Mieczysław Rybak) i OBR SK w Mielcu (kier. Włodzimierz Adamski) oraz dr. Stanisława Ziętarskiego z Politechniki Warszawskiej.
 • W WSK rozpoczęto produkcję samolotu dyspozycyjno-sanitarnego PZL M-20-01 (licencja USA).
 • W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” wystąpił z serią koncertów Państwowy Ludowy ZPiT „Mazowsze”.
 • Proboszcz parafii św. Mateusza ks. Wojciech Madej zlikwidował gospodarstwo parafialne, a w zabudowaniach gospodarczych – po wykonaniu remontu – urządził kaplicę św. Maksymiliana Kolbego.
 • Spadkobiercy Andrzeja Gardulskiego sprzedali dwór w Wojsławiu Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu.
 • Zbiory Muzeum Zakładowego WSK przeniesiono do pomieszczeń na parterze w Robotniczym Centrum Kultury, a nowa ekspozycja otrzymała nazwę „Izba Tradycji i Perspektyw WSK”.


1980

 • 8 I Zmarł prof. Mieczysław Mysona (l. 75) – absolwent Państwowego Gimnazjum w Mielcu, nauczyciel tajnego nauczania, profesor, prorektor i rektor Akademii Handlowej w Krakowie, inicjator i prezes Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego.
 • 10 I W WSK przebywała z wizytą Polsko-Radziecka Komisja Współpracy Gospodarczej i Naukowo-Technicznej.
 • I W Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Warszawie zawodnicy FKS „Stal” Mielec zdobyli 5 tytułów mistrza Polski: Dariusz Gil na dystansie 1500 m stylem dowolnym, Bogusław Zychowicz na 100 m i 200 m st. motylkowym oraz sztafety męskie 4 x 100 m i 4 x 200 m st. dowolnym.
 • 29 I W porcie w Szczecinie odbyło się uroczyste podniesienie polskiej bandery na m/s Mielec.
 • 13 II W WSK goszczono delegację kubańską z wiceprzewodniczącym Rady Państwa Jeanem Alemeidą Bosque na czele.
 • 23 III W wyborach do Sejmu PRL jednym z posłów został Józef Jędo – pracownik WSK.
 • 27 III Pilot Tadeusz Pakuła wykonał oblot samolotu dyspozycyjnego PZL M-20-01 (lic. USA), wyprodukowanego w OBR SK.
 • 18 V W ramach „Czynu Partyjnego” ułożono chodniki przy ul. Kazimierza Jagiellończyka, porządkowano place i chodniki oraz urządzano zieleńce.
 • V Wielkie opady deszczu spowodowały powodzie na terenie całego kraju. W okolicach Mielca nastąpił wylew Wisłoki, powodując straty w rolnictwie.
 • 25 V Zmarł Jan Pietrykowski (l. 72) – lekarz, uczestnik wojny obronnej 1939, lekarz Flugzeugwerk, po wojnie organizator przemysłowej służby zdrowia, lekarz klubowy FKS „Stal”.
 • 5 VI Na małym placu przed kaplicą św. Stanisława Kostki z licznym udziałem wiernych zgromadzonych na ul. Warszawskiej odbyła się pierwsza procesja Bożego Ciała w tworzonej parafii Ducha Świętego.
 • 6-7 VI ZPiT „Rzeszowiacy” uczestniczył w „Festiwalu Przyjaźni i Braterstwa” w Koszycach i Vranowie (CSRS) oraz nagrał program dla telewizji czechosłowackiej.
 • 30 VI – 1 VII W Zakładzie Produkcji Lotniczej, Zakładzie Aparatury Wtryskowej i Zakładzie Produkcji Pomocy Fabrykacyjnych, a następnie w innych miejscach na terenie WSK rozpoczął się strajk o podłożu ekonomicznym. Po podwyżkach płac strajk zakończono.
 • 3 VII Zmarł ks. Wojciech Madej (l. 71) – długoletni proboszcz parafii św. Mateusza i dziekan dekanatu mieleckiego w latach 1957-1979. Proboszczem został mianowany ks. Stanisław Jurek – katecheta w Brzesku.
 • Lato W Letnich Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Tarnowie zawodnicy FKS „Stal” zdobyli 6 tytułów mistrzów Polski: Dariusz Gil zdobył złote medale na 100 m, 200 m i 400 m stylem dowolnym, Bogusław Zychowicz na 100 m i 200 m st. motylkowym oraz sztafeta męska 4 x 100 m st. dowolnym.
 • 15-20 VII W zorganizowanych w Mielcu II Mistrzostwach Polski w Wieloboju Spadochronowym – drużyna Aeroklubu Mieleckiego (Andrzej Karcz, Tadeusz Sajek, Wiesław Starzec) zdobyła III miejsce.
 • 19 VII – 3 VIII W XXII Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie uczestniczyli jako reprezentanci Polski zawodnicy FKS „Stal” – Bogusław Zychowicz w pływaniu i Andrzej Kącki w piłce ręcznej.
 • 22 VII Zespół pracowników WSK Mielec otrzymał Nagrodę Państwową II stopnia za samolot M-18 Dromader.
 • 12 VIII Rozpoczęto budowę Zakładu Uzdatniania Wody.
 • 14 VIII Oddano do użytku Państwowe Przedszkole nr 9 przy ul. M. Pisarka 23.
 • 1 IX W wyremontowanym budynku przy ul. S. Żeromskiego 34 rozpoczął działalność Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka (wcześniej Szkoła Podstawowa nr 4).
 • 4-5 IX W OBR SK zorganizowano strajk o podłożu ekonomicznym i politycznym.
 • 5-8 IX W WSK odbył się strajk o podłożu ekonomicznym i politycznym. Zakończono go po podpisaniu porozumienia pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym kierowanym przez Dionizego Dziaka i kierownictwem administracyjno-politycznym WSK z dyrektorem Tadeuszem Ryczajem na czele.
 • 19 X W finałowym meczu rozgrywek o nieoficjalny tytuł mistrza Polski drużyn niezrzeszonych, rozegranym w Słubicach, amatorska drużyna piłki nożnej Cosmos Mielec pokonała Radom 3 : 1.
 • 28 X Ukazał się pierwszy numer tygodnika „Głos Solidarności”, wydawanego przez NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec”.
 • XI W większości mieleckich zakładów pracy rozpoczął się proces tworzenia komórek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”.
 • 31 XII W Mielcu mieszkały 43 143 osoby, a saldo migracji wynosiło 1 114 osób.

Ponadto w 1980 r.:

 • W WSK rozpoczęto: produkcję samolotu szkolno-rozpoznawczego PZL TS-31 Iskra Bis DF, produkcję polskiego odrzutowego samolotu szkolno-bojowego PZL I-22 i budowę prototypu samolotu rolniczego PZL M-21 Dromader Mini.
 • Przy ul. J. Kilińskiego powstały Pracownicze Ogrody Działkowe „Solidarność”.
 • W ramach TKKF przy WSK „PZL-Mielec” rozpoczęła działalność grupa treningowa kyokushin karate pod kierunkiem Jerzego Zygmunta, a następnie małżeństwa Bożeny i Sławomira Faratów.
 • W Robotniczym Centrum Kultury utworzono młodzieżową orkiestrę dętą, która w późniejszym czasie przyjęła taką nazwę.
 • Spłonęła część budynku „Berlin-1” na zboczu Góry Cyranowskiej od ul. F. Chopina.


1981

 • 15 I – 18 II ZPiT „Rzeszowiacy” odbył tournee po Francji i RFN, koncertując w następujących miastach: Le Havre, Vannes, Saint Brieuc, Vitre, Cherbourg, Leval, Lens, Grande Synthe, Voincourt, Anzin, Sin le Noble, Hammont, Thionville, Saint Avold, Troyes, Nevers, Limoges, Annecy, Grenoble, Firminy, Carza-Ssonne, Ales, Lille i Erlangen.
 • 16-29 I W WSK dwukrotnie zorganizowano strajki na tle ekonomiczno-politycznym.
 • 24 I Utworzono OSP w Mościskach.
 • 26 I Odbyło się zebranie założycielskie Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK).
 • 30 I Po uzyskaniu zezwolenia władz państwowych nastąpiło formalne erygowanie parafii rzymskokatolickiej p.w. Ducha Świętego, obejmującej swym zasięgiem północno-zachodnią część miasta i Złotniki. Pierwszym proboszczem i organizatorem parafii został mianowany ks. Władysław Marcinowski, a pierwszym obiektem sakralnym – kaplica gimnazjalna św. Stanisława Kostki przy ul. Warszawskiej.
 • I Otwarto Klub Seniora przy ul. J. Kilińskiego.
 • I W Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Lublinie zawodnik FKS „Stal” Dariusz Gil wywalczył złoty medal na dystansie 400 m stylem dowolnym.
 • 6 II Oddano do użytku Stację Obsługi Państwowego Przedsiębiorstwa „Polmozbyt” przy ul. Przemysłowej.
 • 22 II W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” odbył się Turniej Sportowo-Kulturalny Osiedli „Między nami mielczanami”. Na trybunach zasiadł komplet widzów.
 • 15-18 III Na podstawie uchwały VII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego zrezygnowano z nazwy Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej i odłączono ZHP od Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. W Zjeździe uczestniczyła delegacja harcerzy z Mielca.
 • 18 III Przy Wojskowej Komendzie Uzupełnień powstało Koło nr 1 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.
 • 22 III Z inicjatywy Edwarda Żyrkowskiego (wiceprezesa TMZM) i przy wsparciu Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Mielcu utworzono Klub Środowisk Twórczych przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej.
 • III W Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Lublinie zawodnik FKS „Stal” Dariusz Gil wywalczył złoty medal na dystansie 400 m stylem dowolnym.
 • III Zakończyła działalność Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.
 • 1 IV Wprowadzono sprzedaż reglamentowaną (na kartki) mięsa, wędlin, masła i produktów zbożowych, co spowodowało m.in. w Mielcu duży niepokój społeczny.
 • 1 V W ramach obchodów Święta Pracy m.in. koncertował Państwowy Ludowy ZPiT „Śląsk”.
 • 3 V Z inicjatywy Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego uroczyście obchodzono 190. rocznicę Konstytucji 3 maja. Święto to przywrócono po wielu latach zakazu obchodzenia jako święta państwowego.
 • V Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Mielec zorganizował I Memoriał im. Generała Władysława Sikorskiego w lekkoatletyce. Konkurencjami memoriałowymi ustalono chody sportowe na dystansach 10 km kobiet i 20 km mężczyzn.
 • VII W Letnich Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Oświęcimiu zawodnik „Stali” Mielec Marek Baranowski zdobył tytuł mistrza Polski na dystansie 50 m.
 • 26 VII Zmarł Eugeniusz Berger (l. 77), lekarz powiatowy w Mielcu i organizator placówek służby zdrowia w powiecie mieleckim po II wojnie światowej, działacz społeczny.
 • 1 VIII Naczelnikiem miasta został Lucjan Surowiec. Dotychczasowy naczelnik Józef Król został powołany na funkcję wicewojewody rzeszowskiego.
 • 2-7 VIII W Mielcu odbyły się III Mistrzostwa Polski w Wieloboju Spadochronowym. Drużyna Aeroklubu Mieleckiego
 • w składzie: Marek Kłosiński, Wiesław Starzec i Krzysztof Zwierzyk zdobyła tytuł wicemistrzowski. W rywalizacji indywidualnej wicemistrzem Polski został Wiesław Starzec.
 • 30 VIII Uroczystości poświęcenia lotniska i WSK przewodniczył ks. biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej dr Jerzy Ablewicz.
 • 1 IX Rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 8 w pierwszym segmencie budynku przy ul. Cz. Tańskiego.
 • 29 X Utworzono parafię rzymskokatolicką w Trześni, a w jej granicach znalazło się m.in. mieleckie osiedle Mościska.
 • 11 XI Staraniem NSZZ „Solidarność” w RCK odbyły się uroczystości miejskie z okazji 63. rocznicy Odzyskania Niepodległości. W kościołach odprawiono Msze św., a delegacje „Solidarności” złożyły kwiaty pod pomnikiem Wolności.
 • 9 XII W OBR SK odbyła się manifestacja protestacyjna NSZZ „Solidarność”.
 • 12/13 XII Na terenie całego kraju wprowadzono stan wojenny. Siły bezpieczeństwa internowały działaczy NSZZ „Solidarność”, m.in. mieszkańców Mielca i okolic: Telesfora Beyma, Jana Borowca, Fryderyka Gaja, Stanisława Kalitę, Andrzeja Lipskiego, Wiesława Moczulskiego, Ryszarda Ratusińskiego, Stanisława Różyckiego, Stanisława Stachowicza, Józefa Szkółkę, Jana Szymańskiego i Czesława Żelazkę. Zdelegalizowano związki zawodowe. Zawieszono działalność organizacji społecznych. Wstrzymano wydawanie prasy. Wprowadzono wiele ograniczeń.
 • 14 XII Awaria w Zakładach Tworzyw Sztucznych w Pustkowie spowodowała zanieczyszczenie rzeki Wisłoki. W Mielcu wyłączono ujęcie i sieć wodociągową na kilka godzin.
 • 16 XII Za zorganizowanie strajku na terenie WSK „PZL-Mielec” w stanie wojennym internowano Ryszarda Ratusińskiego i Franciszka Lesia.
 • 24 XII Zakłady Tworzyw Sztucznych w Pustkowie ponownie zanieczyściły Wisłokę, co spowodowało zamknięcie ujęcia na kilka godzin.
 • XII Zwolniono z więzienia internowanych działaczy NSZZ „Solidarność” Józefa Szkółkę (22 XII) i Telesfora Beyma (24 XII).

Ponadto w 1981 r.:

 • W czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich samolot PZL M-18, wyprodukowany w WSK Mielec, otrzymał tytuł „Mister Eksportu”.
 • Zorganizowano Koło Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Mielcu, pierwsze w województwie rzeszowskim.
 • Rozpoczęto budowę wodociągu w Szydłowcu.
 • W WSK rozpoczęto produkcję polskiego samolotu rolniczego PZL M-24 Dromader Super, produkcję polskiego samolotu szkolno-treningowego PZL M-26 „Iskierka” i budowę prototypu polskiego samolotu rolniczego PZL M-18A Dromader.
 • Rozebrano drewnianą strażnicę w Rzochowie.


1982

 • 1 I Utworzono Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka – placówka kształcąca młodzież i dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 • 22 I – 7 II W RCK WSK prezentowano widowisko „Jasełka polskie” w wykonaniu ZPiT „Rzeszowiacy” i Teatru Dramatycznego RCK.
 • 29 I Utworzono Mielecki Komitet Porozumienia Społecznego. W jego skład nie weszły ugrupowania opozycyjne.
 • 10 II Pilot Jerzy Pietrzak wykonał pierwszy oblot samolotu rolniczego PZL M-18A Dromader.
 • 16 IV Zmarł Mieczysław Jaszczak (l. 67) – pilot, uczestnik kampanii wrześniowej 1939, walk o Francję w 1940 r., pilot RAF w polskim 302 Dywizjonie Myśliwskim Poznańskim, uczestnik wielu lotów bojowych, pilot w WSK Mielec, instruktor Aeroklubu Mieleckiego.
 • 21 IV Ze względu na zmiany w planach rozbudowy Mielca uchwałą MRN zlikwidowano ulice: J. Dekerta, Zieloną, A. Grottgera, F. Wiesiołowskiego, I. Paderewskiego, Sportową i Partyzantów.
 • IV Powołano Komisję do Walki ze Spekulacją.
 • IV Z inicjatywy Janusza Czajowskiego powstał Klub Twórców i Sympatyków Kultury „Sęk”.
 • IV Drużyna żeńska piłki siatkowej FKS „Stal” zdobyła 1. miejsce w II lidze i po raz pierwszy awansowała do ekstraklasy.
 • 1 V Święto Pracy uczczono wiecem na stadionie FKS „Stal”. Po raz pierwszy od 1945 r. nie organizowano pochodu pierwszomajowego.
 • 2 V Z okazji 191. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zorganizowano uroczystą wieczornicę w RCK.
 • 9 V Zespół piłki nożnej FKS „Stal” zdobył 3. miejsce w rozgrywkach ekstraklasy sezonu 1981/1982 i został zgłoszony do rozgrywek o Puchar UEFA.
 • 13 V Pracownicy OBR SK i niektórzy pracownicy WSK podjęli 15-minutowy strajk protestacyjny przeciwko stanowi wojennemu. W odpowiedzi na to kierownictwo administracyjno-polityczne wypowiedziało pracę ponad 200 pracownikom – uczestnikom strajku oraz rozwiązało na pewien czas OBR.
 • 14 VI – 10 VII W reprezentacji Polski w piłce nożnej, która wywalczyła III miejsce w Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, zagrali: zawodnik FKS „Stal” – Włodzimierz Ciołek oraz byli zawodnicy tej drużyny – Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach. Równocześnie G. Lato ustanowił nowy rekord w polskiej piłce nożnej – 103 mecze w reprezentacji Polski (według innej statystyki – 100 meczów).
 • 23 VI Związany z Mielcem ks. Wojciech Ziemba został mianowany biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej.
 • VI Przekazano do eksploatacji stację CPN z ośmioma dystrybutorami przy ul. Przemysłowej.
 • 2-8 VII Na lotnisku i innych obiektach odbyły się IV Mistrzostwach Polski w Wieloboju Spadochronowym.
 • 6 VII -21 VIII ZPiT „Rzeszowiacy” odbył tournee po Francji występując w następujących miastach: Boisd’oing, Ance, Aigrefquille, Montquyon, La Roche Chalais, Avert, Montignac, Agen, Ax lesThermes, St. Cere, Londun, Auray, Chatelus, Malwaleix, La Ferte Mau, Laigle, Greoux les Bains, Bretenoux-Briars, La Boulle, Mers les Bains,Saint-Pol-de-Leon, Le Blanc, Mende, Bagnols sur Cere, Penqueux, Montrejeau, Foix, Aspet, Villemur, Touluse i Avignonet.
 • 12 VII Wznowiono wydawanie gazety WSK – „Głos Załogi”.
 • 18 VII Pilot Tadeusz Pakuła wykonał pierwszy lot na samolocie PZL M21 Dromader-Mini wykonanym w WSK.
 • 28 VIII Zmarł Julian Maj (l. 75) – doktor medycyny, uczestnik bitwy o Monte Cassino, pełnił kierownicze funkcje w mieleckiej służbie zdrowia, autor książki „Na drodze do piekieł”.
 • IX W ramach Święta Lotnictwa na mieleckim lotnisku zorganizowano pokazy lotnicze i wystawę polskiego sprzętu lotniczego.
 • 7 IX Zmarł Stanisław Brekiesz (l. 77), nauczyciel w mieleckich szkołach średnich, badacz historii Mielca, autor pierwszego tłumaczenia aktu lokacyjnego miasta Mielca.
 • 11 X Powstał NSZZ Pracowników WSK i wznowił po blisko rocznej przerwie działalność związkową.
 • 19 X Oddano do użytku wiadukt nad linią kolejową, stanowiący przedłużenie ul. 22 Lipca (później al. Niepodległości) i dochodzący do ul. H. Sienkiewicza przy cmentarzu parafialnym.
 • 27 X Na stadionie FKS „Stal” rozegrano międzypaństwowy mecz piłki nożnej drużyn młodzieżowych w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski pokonała Finlandię 4 : 0.
 • XI Miejski Komitet Porozumienia Społecznego przekształcono w Mielecką Radę Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON).
 • XII W sali widowiskowej RCK odbył się I Przegląd Zespołów Muzycznych i Solistów „Złoty Sęk-82”.
 • 31 XII Zawieszono stan wojenny.
 • 31 XII Ludność Mielca osiągnęła liczbę 45 900.

Ponadto w 1982 r.:

 • Zwolniono z więzienia internowanych działaczy NSZZ „Solidarność”: Franciszka Lesia (11 I), Ryszarda Ratusińskiego (13 I), Fryderyka Gaja (12 II), Jana Mieczysława Szymańskiego (12 II), Czesława Żelazkę (16 III), Andrzeja Lipskiego (28 IV), Stanisława Stachowicza (17 VI) i Wiesława Moczulskiego (7 VII).
 • Ks. Wojciech Chochół został mianowany proboszczem parafii św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Trześni koło Mielca, obejmującej swymi granicami mieleckie osiedle Mościska.
 • Oddano do użytku: pawilon ogólnospożywczy „Minisam”, dojazdy do wiaduktu, dwa kolejne segmenty Szkoły Podstawowej nr 8 oraz oświetlenie ul. 22 Lipca.
 • W mieleckich zakładach pracy rozpoczęto wdrażanie reformy gospodarczej m.in. tzw. 3 x S – Samorządność, Samodzielność, Samofinansowanie.
 • Na 54 Międzynarodowych Targach Poznańskich samolot M-18 Dromader wyprodukowany w WSK Mielec, został wyróżniony tytułem „Mister Eksportu”.
 • W I rundzie rozgrywek o Puchar UEFA w piłce nożnej drużyna FKS „Stal” dwukrotnie zremisowała (1:1 w Mielcu, 0:0 w Lokeren) z KSC Lokeren (Belgia) i odpadła z dalszych rozgrywek na skutek podwójnie liczonej bramki na wyjeździe strzelonej przez Belgów w Mielcu.


1983

 • 1 I Rozpoczął funkcjonowanie Urząd Skarbowy przy ul. K. Marksa. Pierwszym naczelnikiem i organizatorem urzędu był Jan Mycek.
 • 18 I – 13 II ZPiT „Rzeszowiacy” odbył tournee po RFN, Francji, Belgii i Luxemburgu, koncertując na scenach następujących miast: Erlangen, Norymberga, Anzin, Maubeuge, Villerot, Cambrai, Noyelles-Sous-Lens, Genk, Ech-Sur-Azette, Bruxelles, Roubaix, Sin-le-Noble, Reims, Jarny, Somain, Morlaix, Douchy-les-Mines Bethune, Voincourt i Billy Montigny.
 • 31 I Oddano do użytku I segment obiektów Zespołu Szkół Technicznych przy budowanej ulicy Kazimierza Jagiellończyka.
 • 11 II Zmarł ks. Henryk Arczewski – organizator i pierwszy proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, budowniczy kościoła i obiektów parafialnych, niekwestionowany autorytet kapłański.
 • 25 II MRN nadała nowej ulicy na osiedlu S. Żeromskiego patronat Kazimierza Jagiellończyka.
 • III W czasie Halowych Mistrzostw Polski w Pływaniu w Szczecinie zawodniczka FKS „Stal” Bożena Dudek zdobyła tytuły mistrzowskie na 100 m i 200 m stylem dowolnym oraz 200 m st. zmiennym.
 • 14 IV Rozpoczęto budowę kościoła Ducha Świętego przy ul. M. Pisarka.
 • 24 IV W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” odbył się seans – zabieg terapeutyczny przeprowadzony przez bioterapeutę Stanisława Nardellego przy pomocy połączenia się wszystkich obecnych „łańcuchem rąk”.
 • 1 V Z okazji Święta Pracy w hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” odbył się wiec, w którego programie wystąpiły najlepsze mieleckie zespoły artystyczne. Pochodu nie organizowano.
 • V-VI W ramach Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy zorganizowano m.in. Dni Kultury NRD i Dziecięcą Wiosnę Teatralną – cykl spektakli teatralnych dla dzieci w wykonaniu zawodowych teatrów lalkowych.
 • 28 V Wojewoda rzeszowski wydał zgodę na wznowienie działalności Klubu Inteligencji Katolickiej.
 • 4 VI Odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 5 imienia Władysława Broniewskiego i wręczenia sztandaru.
 • 5 VI Na stadionie FKS „Stal” bioterapeuta Stanisław Nardelli po raz drugi przeprowadził seans terapeutyczny z udziałem około 20 tysięcy osób połączonych „łańcuchem rąk”. Zauważono przypadki omdleń.
 • 19 VI W rozgrywkach ekstraklasy piłki nożnej sezonu 1982/1983 FKS „Stal” zajęła 15. miejsce i została zdegradowana do II ligi.
 • VI Mielczanin Zbigniew Maniak wystąpił w koncercie „Debiuty Opolskie” na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
 • 14 VII Na podstawie ustawy o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie podległych mu organów w miejsce Komend Rejonowych MO (w tym w Mielcu) powołano Rejonowe Urzędy Spraw Wewnętrznych (RUSW).
 • 21 VII Odwołano stan wojenny w Polsce.
 • 23 VII W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” odbył się finałowy koncert Światowego Festiwalu Zespołów Polonijnych „Rzeszów-83”. Wystąpiły zespoły polonijne z Belgii, Danii, Francji, Holandii, Kanady, RFN, Szwecji i USA.
 • 24-30 VII Na mieleckim lotnisku i innych obiektach zorganizowano V Mistrzostwa Polski w Wieloboju Spadochronowym.
 • 28 VII – 5 VIII ZPiT „Rzeszowiacy” wystąpił kilkakrotnie w Monachium (RFN) oraz nagrał program w studio telewizji monachijskiej dla Eurowizji.
 • 11 VIII Pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju płk Bronisław Lermer zakończył służbę w WSK Mielec.
 • 17-26 VIII W I Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę w Częstochowie uczestniczyły dwie grupy z Mielca – „Błogosławionego Szymona” z ks. przewodnikiem Stanisławem Ruchałą i „Błogosławionego Rafała” z ks. przewodnikiem Stanisławem Urbańskim.
 • 29 VIII W czasie posiedzenia w RCK rozwiązał się Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu.
 • 1-8 IX Przy ołtarzu polowym przed kościołem Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbyły się uroczystości „Nawiedzenia Mielca przez Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Obrazie”. W ramach uroczystości zorganizowano m.in. powitanie na wiadukcie, procesję i nabożeństwo centralne, codzienne Msze święte i nabożeństwa z kazaniami dla pielgrzymów z sąsiednich dekanatów, adorację i czuwanie nocne, a na zakończenie – Mszę św. celebrowaną przez biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.
 • 6-11 IX W Mistrzostwach Świata Modeli Kosmicznych w Nowym Sączu w reprezentacji Polski startował zawodnik Aeroklubu Mieleckiego Janusz Gorzkowicz.
 • 7 IX Zmarł Władysław Starzyk (l. 74) – działacz ZMW „Wici” i Stronnictwa Ludowego, uczestnik kampanii wrześniowej
 • 1939 r., pierwszy powojenny przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Mielcu w latach 1944-1947.
 • 20 IX W czasie sesji Miejskiej Rady Narodowej na temat kultury Uchwałą nr XXX/81/83 postanowiono przeznaczyć Dworek Oborskich na siedzibę główną Muzeum Regionalnego. Ponadto z okazji 300. rocznicy wiktorii wiedeńskiej znany fotograf i regionalista Wiktor Jaderny przekazał Muzeum Regionalnemu cenny dar – bogato zdobioną karabelę turecką z XVII w.(?)
 • 18 IX Chór „Melodia” wystąpił w czasie Mszy św. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie transmitowanej przez Polskie Radio.
 • 23-25 IX Z okazji Święta Lotnictwa zorganizowano akademię, pokazy lotnicze i wystawę produktów przemysłu lotniczego. W czasie akademii wystąpił Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.
 • 15 X W programie uroczystości Złotego Jubileuszu 50-lecia Chóru Męskiego „Melodia” w sali widowiskowej RCK odbył się koncert chóru-jubilata i orkiestry Filharmonii Rzeszowskiej.
 • 23 X Odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod kościół Ducha Świętego przy ul. M. Pisarka.
 • X W RCK wystąpiły m.in. Teatr Muzyczny z Lublina, Chór Akademicki UJ z Krakowa, Teatr Muzyczny z Łodzi oraz teatry z Kielc i Rzeszowa.
 • 6 XI W okazji 66. rocznicy Rewolucji Październikowej w sali widowiskowej RCK wystąpił Państwowy Krasnodarski Zespół Tańca Narodów Syberii.
 • 11 XI Z okazji 65. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej odbył się koncert w wykonaniu mieleckich zespołów artystycznych.
 • 25 XI Rozpoczął działalność Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny nr 4 przy ul. M. Pisarka.
 • 5 XII W Krynicy Zdroju przy ul. Kazimierza Pułaskiego otwarto Dom Wypoczynkowo-Sanatoryjny „Mielec” WSK Mielec.
 • 5 XII Zmarł Franciszek Sarama (l. 67) – wojsławianin, absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum im. S. Konarskiego w Mielcu, nauczyciel muzyki, prowadził m.in. chóry „Melodia”, „Rzeszowiacy” i „Akord” ZNP w Mielcu.
 • 24 XII W czasie Mszy św. („pasterki”) ks. biskup pomocniczy Piotr Bednarczyk poświęcił nowo wybudowany kościół dolny Ducha Świętego przy ul. M. Pisarka.
 • 31 XII Liczba mieszkańców Mielca wynosiła 47 279.

Ponadto w 1983 r.:

 • Oddano do użytku: segment Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Cz. Tańskiego i przedszkole przy tej szkole, pawilon spożywczo-przemysłowy „Świt” przy ul. S. Drzewieckiego, Wytwórnię Wód Gazowanych GS „Samopomoc Chłopska”, pawilon produkcyjno-sklepowy (po remoncie byłego zakładu mleczarskiego) przy ul. S. Drzewieckiego, 440 mieszkań na osiedlu J. Krasickiego i w rejonie ul. S. Moniuszki oraz cmentarz komunalny przy ul. Królowej Jadwigi.
 • Rozpoczęła działalność firma „KAMGUM”.
 • W czasie Mistrzostw Polski Juniorów w Pływaniu w Puławach zawodniczka FKS „Stal” Mielec Bożena Dudek jako pierwsza Polka pokonała granicę 58 sek. na dystansie 100 m stylem dowolnym, uzyskując czas 57,99 sek.


1984

 • 1 II Z inicjatywy Piotra Kaczorka powstał Klub Modelarstwa Lotniczego „Ikar” w Spółdzielczym Domu Kultury MSM.
 • 8 III W sali widowiskowej RCK w części artystycznej akademii z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wystąpił Zespół Wojsk Lotniczych „Eskadra”.
 • 21 III Zatwierdzono „Miejscowy plan szczegółowego zagospodarowania przestrzennego zespołu osiedli Smoczka.
 • 4 IV W Kijowie zmarł twórca rodziny samolotów „An” (produkowanych także w WSK Mielec) – generalny konstruktor Oleg Konstantinowicz Antonow.
 • 18 IV Z inicjatywy członków chóru męskiego „Melodia” powstało Towarzystwo Śpiewacze „Melodia” im. Stanisława Lachmana.
 • 28 IV Po raz pierwszy popłynęła woda z nowego ujęcia wody w Szydłowcu do WSK Mielec i zasiliła sieć miejską. Wydajność uruchomionych trzech studni głębinowych wynosiła wówczas 5 tys. m3 na dobę.
 • 1 V Z okazji Święta Pracy na stadionie FKS „Stal” zorganizowano wiec, a następnie jego uczestnicy przeszli ulicami J. M. Ossolińskiego, E. Biernackiego i 22 Lipca. Po południu odbyły się plenerowe imprezy kulturalne i sportowe.
 • 3 V Z okazji 193. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Sali Królewskiej PSM odbyła się okolicznościowa akademia.
 • 15 V W kawiarni „Melodia” RCK odbył się pierwszy w Mielcu publiczny pokaz aparatury video i jej możliwości technicznych.
 • 19 V Na ulicach Starego Mielca zorganizowano Mistrzostwa Polski w Chodach Sportowych.
 • V W RCK odbyła się Dziecięca Wiosna Teatralna; wystąpiły zawodowe zespoły teatralne z Lublina, Krakowa, Kielc, Będzina i Warszawy.
 • 6 VI W następstwie wypadku samochodowego zmarł Józef Jędo (l. 36) – pracownik WSK Mielec, poseł na Sejm PRL.
 • 21 VI Po raz pierwszy procesja Bożego Ciała w parafii Ducha Świętego przeszła trasą wokół osiedla J. Krasickiego (później Lotników).
 • 21 VI W Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wystąpili członkowie mieleckiego KTiSK „Sęk” Zbigniew Maniak i zespół muzyczny „Przez Przypadek”.
 • 27 VI Nowo wybrana Miejska Rada Narodowa powierzyła ponownie funkcję przewodniczącego Stefanowi Kucharskiemu.
 • 30 VI Oddano do użytku pierwszy wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Botanicznej na osiedlu Dziubków.
 • 1-8 VII W VI Mistrzostwach Polski w Wieloboju Spadochronowym w Mielcu zawodnicy Aeroklubu Mieleckiego wywalczyli dwa tytuły mistrza Polski: indywidualnie Wiesław Starzec oraz drużynowo – Marek Kłosiński, Karol Koźbiel i Wiesław Starzec.
 • 22 VII Odbył się pierwszy lot wyprodukowanego w WSK Mielec samolotu An-28, a jego załogę stanowili: Tadeusz Pakuła, Zygmunt Łapa, Władymir Tierskij i Walerij Mariejew.
 • 30 VII – 5 VIII W Mistrzostwach Państw Socjalistycznych Modeli Kosmicznych w Velke Uherce (Czechosłowacja) w reprezentacji Polski startował zawodnik Aeroklubu Mieleckiego Janusz Gorzkowicz.
 • 17-24 VIII W Mistrzostwach Państw Socjalistycznych w Wieloboju Spadochronowym w reprezentacji Polski startowali zawodnicy Aeroklubu Mieleckiego – Karol Koźbiel, który wywalczył złoty medal w strzelaniu i srebrny w pływaniu, oraz Wiesław Starzec.
 • VIII W Mistrzostwach Polski w Pływaniu we Wrocławiu zawodniczka FKS „Stal” Mielec Bożena Dudek wywalczyła tytuły mistrzyni Polski na dystansach 50 m stylem dowolnym i 200 m st. zmiennym.
 • VIII W Zawodach Przyjaźni „Moskwa-1984”, zorganizowanych po rezygnacji państw socjalistycznych z Olimpiady w Los Angeles, w reprezentacji Polski startowali mielczanie. M.in. pływaczka Bożena Dudek (FKS „Stal”) zajęła VIII miejsce na dystansie 200 m stylem dowolnym.
 • 1 IX W programie inauguracji roku szkolnego 1984/1985 w Sali Królewskiej PSM I st. wystąpiła z recitalem Halina Czerny-Stefańska.
 • 16 IX Z okazji Święta Lotnictwa na lotnisku zorganizowano pokazy lotnicze oraz wystawę sprzętu lotniczego.
 • 25 IX W WSK Mielec odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia współpracy polskiego i radzieckiego przemysłu lotniczego, połączona z przekazaniem 10–tysięcznego samolotu An-2. Delegacji rządowej ZSRR przewodniczył minister lotnictwa cywilnego marszałek lotnictwa Borys Pawłowicz Bugajew, a delegacji rządu PRL – minister hutnictwa i przemysłu maszynowego Janusz Maciejewicz.
 • 26 IX MRN nadała nowym ulicom na osiedlu Dziubków nazwy: Botaniczna, Tytusa Chałubińskiego, Emila Godlewskiego, Mariana Raciborskiego i Władysława Szafera oraz na osiedlu M. Kopernika – Dworcowa.
 • 31 X Na stadionie FKS „Stal” rozegrano mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Meksyku. Reprezentacja Polski zremisowała z Albanią 2 : 2 (1 : 0).
 • X Oddano do użytku Zakład Wędliniarski PSS „Społem” przy ul. Racławickiej.
 • 7-12 XI ZPiT „Rzeszowiacy” wystąpił z kilkoma koncertami w Bremie (RFN) w ramach „Dni Kultury Polskiej”.
 • 16 XI Zmarł Wiktor Jaderny (l. 82) – fotograf, jeden z założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej i społecznego Muzeum Regionalnego w Mielcu.
 • 18 XI W Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. odbyły się uroczystości z okazji 75-lecia MKS „Gryf” Mielec połączone z wręczeniem sztandaru, ufundowanego przez zakłady patronackie.
 • 23-30 XI Chór „Melodia” wystąpił z koncertami w kilku kościołach rzymskokatolickich w Paryżu.
 • 20 XII W związku z dynamicznym rozwojem Mielca i staraniami Miejskiej Rady Narodowej w Mielcu Wojewódzka Rada Narodowa w Rzeszowie podjęła uchwałę o powiększeniu powierzchni miasta do 47,36 km2. Przyłączono do Mielca miejscowości: Wojsław, Rzochów, Smoczkę i Mościska oraz część miejscowości Złotniki i Chorzelów. Uchwała weszła w życie od 1 I 1985 r.
 • 31 XII Liczba ludności Mielca wzrosła do 48 659.

Ponadto w 1984 r.:

 • MRN zatwierdziła „Miejscowe plany szczegółowego zagospodarowania osiedli domów jednorodzinnych Borek i w rejonie ulic Zacisze i G. Narutowicza”.
 • Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze (PGO) rozpoczęło działalność produkcyjną w oddanych do użytku szklarniach (warzywa, kwiaty, pieczarki).
 • Wydano I tom monografii „Mielec. Dzieje miasta i regionu” pod redakcją prof. Feliksa Kiryka.
 • Upamiętniono obeliskiem i tablicą obóz jeniecki z czasów II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej przy ul. B. Głowackiego.
 • W czasie międzypaństwowego czwórmeczu Polska-Węgry-RFN-Bułgaria reprezentantka Polski Kazimiera Mróz (LKS „Tęcza” Mielec) zwyciężyła w chodzie na dystansie 5 km i ustanowiła nowy rekord Polski – 24:19,45.
 • W Ogólnopolskich Spotkaniach Młodych Autorów i Kompozytorów w Myśliborzu 1. miejsce i „Hebanowy Szczebel do Kariery” otrzymał Zbigniew Maniak z Mielca.


1985

 • 1 I W rezultacie powiększenia obszaru miasta Mielca liczba jego mieszkańców przekroczyła 50 000. Tym samym Mielec otrzymał status miasta prezydenckiego. Przyłączone miejscowości: Wojsław, Rzochów, Smoczka i Mościska otrzymały status osiedli. Szkoły podstawowe otrzymały numery: 10 w osiedlu Wojsław, 11 w osiedlu Smoczka i 12 w osiedlu Rzochów.
 • I W czasie Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu w Gdańsku Bożena Dudek (FKS „Stal” Mielec) wywalczyła tytuł mis-trzyni Polski na dystansie 200 m stylem dowolnym, ustanawiając nowy rekord Polski 2:04,12.
 • 9 II Zanieczyszczenie rzeki Wisłoki przez zakłady przemysłowe położone przy jej górnym biegu spowodowało wyłączenie ujęcia wody i zamknięcie wodociągów miejskich na 2 dni. Wodę pitną do miasta dowoziły: Straż Pożarna, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i samochody z innych przedsiębiorstw.
 • 16 II W czasie Halowych Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce w Zabrzu mistrzynią Polski w chodzie na 3 km została Kazimiera Mróz z LKS „Tęcza” Mielec.
 • 19 II Wojewoda rzeszowski Henryk Ficek wręczył akt nominacji na prezydenta miasta Mielca dotychczasowemu naczelnikowi miasta Lucjanowi Surowcowi.
 • 28 II Zakłady Tworzyw Sztucznych w Pustkowie zanieczyściły rzekę Wisłokę formaldehydem. Ujęcie wody w Mielcu zamknięto na kilka godzin.
 • 4 III Zmarł Tadeusz Mieczysław Magiera (l. 79) – doktor medycyny, dyrektor Szpitala Powiatowego w Mielcu.
 • 5 III Pilot Ludwik Natkaniec wykonał oblot pierwszego prototypu samolotu szkolno-bojowego PZL I-22, wyprodukowanego w WSK „PZL-Mielec”.
 • 9 III Z powodu kolejnego zanieczyszczenia rzeki Wisłoki formaldehydem wyłączono na kilka godzin ujęcie wodne w Mielcu.
 • 27 III Na sesji MRN nowym ulicom nadano nazwy: Benedyktyńska, Bolesława Chrobrego, Bolesława Wstydliwego, Dobra, Andrzeja Gardulskiego, Gołębia, Grabiowa, Jarosława Iwaszkiewicza, Kolejowa, Majowa, Nadziei, Rybacka, Franciszka Wiesiołowskiego, Wiosenna, Wincentego Witosa, Wojsławska, Zielona i Żegoty na osiedlu Wojsław, Biedronki, Grabiowa, Grzybowa, Jagodowa, Kolejowa, Św. Marka, Podleśna, Rynek i Wandy na osiedlu Rzochów, Królowej Jadwigi, Majowa i Smoczka na osiedlu Smoczka oraz Pogodna, Rudnik i Spokojna na osiedlu Mościska.
 • III W RCK wystąpiły m.in. Teatr „Bagatela” z Krakowa, Teatr im. S. Żeromskiego z Kielc i Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.
 • 28 IV W RCK odbyła się premiera „Królowej Przedmieścia” K. Krumłowskiego w wykonaniu zespołów RCK – teatralnego i „Rzeszowiaków”.
 • V W hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal” koncertował PLZPiT „Mazowsze”.
 • V W RCK zorganizowano Dziecięcą Wiosnę Teatralną z udziałem teatrów z Warszawy, Łodzi, Kielc, Będzina i Lublina.
 • 15 V Zmarł Eugeniusz Kahl (l. 73) – nauczyciel, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 i szlaku bojowego 2. Armii Wojska Polskiego, wicedyrektor Liceum Pedagogicznego i dyrektor Liceum Medycznego w Mielcu, działacz ruchu ludowego, prezes Oddziału ZNP, propagator turystyki.
 • 20 V W parafii Ducha Świętego rozpoczęły pracę siostry ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego.
 • VI W rozgrywkach II ligi piłki nożnej sezonu 1984/1985 zespół FKS „Stal” wywalczył 1. miejsce i awansował do ekstraklasy.
 • VI W Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wystąpili mielczanie z KTiSK „Sęk” – piosenkarz Andrzej Szęszoł i skrzypaczka Małgorzata Karaś.
 • 30 VI – 7 VII Na lotnisku i innych obiektach w Mielcu zorganizowano VII Mistrzostwa Polski w Wieloboju Spadochronowym.
 • 17-22 VII Z okazji Święta Odrodzenia Polski odbyły się liczne imprezy, m.in. koncert Zespołu Artystycznego WOP „Granica”, turniej piłkarski o Puchar Prezydenta Miasta Mielca oraz festyn rekreacyjno-sportowy w Ośrodku Wypoczynkowym WSK w Rzemieniu.
 • 17-30 VII ZPiT „Rzeszowiacy” wziął udział w X Międzynarodowym Festiwalu Tańca Ludowego w Szegedzie (Węgry).
 • 29 VII Zmarł Tadeusz Adam Gardulski (l. 86) – farmaceuta, członek POW, uczestnik akcji rozbrajania żołnierzy armii zaborczych w 1918 r., a następnie wojny polsko-bolszewickiej, właściciel apteki „Pod Koroną”, komendant Oddziału Związku Strzeleckiego, działacz społeczny.
 • 4 VIII W czasie Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce, zorganizowanych w Bydgoszczy, zawodniczka LKS „Tęcza” Mielec Kazimiera Mróz wywalczyła tytuł mistrzyni Polski w chodzie na 5 km.
 • 11 VIII W zawodach lekkoatletycznych o Puchar Prezydenta Mielca, rozegranych na stadionie FKS „Stal”, zawodniczka LKS „Tęcza” K. Mróz ustanowiła rekord Polski w chodzie na 3 km – 13:59,03.
 • 1 IX W budynku Zespołu Szkół Technicznych WSK przy ul. Kazimierza Jagiellończyka rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 9.
 • 21 IX Odsłonięto obelisk upamiętniający zamordowanie wielu Żydów i spalenie mieleckiej bóżnicy przez hitlerowców 13 IX 1939 r.
 • 28 IX Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Rejonowemu Urzędowi Spraw Wewnętrznych w Mielcu. Aktu wręczenia dokonał wiceminister spraw wewnętrznych gen. dyw. Lucjan Czubiński.
 • 3 X Rozpoczęto budowę kościoła pomocniczego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wojsławiu.
 • 13 X W wyborach do Sejmu PRL posłem z terenu Mielca został Tadeusz Ryczaj – dyrektor naczelny WSK.
 • 25 X Miejska Rada Narodowa zmieniła nazwę osiedla Metalowców na Dziubków – tradycyjną nazwę tej części Mielca.
 • X Zakończono budowę osiedla 6 budynków średniowysokich (11 pięter) przy ul. Dworcowej.
 • 6 XI Na placu zabaw przy zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego i Wolności ustawiono plenerowe rzeźby zabawowe: „Przeplotnia”, „Spodek kosmiczny”, „Pająk” i „Zjeżdżalnia”, wykonane przez art. rzeźbiarza Grażynę Roman z Warszawy, a sfinansowane z Państwowego Funduszu Zamówień Plastycznych.
 • 9-16 XI W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy Klub Inteligencji Katolickiej i miejscowa parafia zorganizowały „Dni Kultury Chrześcijańskiej” pod hasłem „Korzenie kultury polskiej”.
 • 16 XII W związku z przyłączeniem przysiółka Łuże do Mielca drogę dojazdową nazwano Łuże.
 • 30 XII Rzeka Wisłoka została zanieczyszczona formaldehydem, co spowodowało wyłączenie ujęcia wody w Mielcu na kilka godzin.
 • 31 XII Liczba mieszkańców Mielca przekroczyła 54,4 tys.

Ponadto w 1985 r.:

 • Samolot M-18 wyprodukowany w WSK Mielec eksponowano na AERO FAIR w Salonikach (Grecja).
 • W Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym zakończono budowę czterech szklarni o łącznej powierzchni 4 ha.
 • Oddano do użytku m.in. segment dydaktyczny Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Kazimierza Jagiellończyka i nadbudowaną część Liceum Medycznego przy ul. T. Kościuszki.
 • W mieleckim Szpitalu Rejonowym utworzono Oddział Neurologiczny.
 • W czasie Mistrzostw Europy w Pływaniu w Sofii reprezentantka Polski Bożena Dudek (FKS „Stal” Mielec) zajęła 5. miejsce w finale B na 200 m stylem zmiennym.
 • W Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Oświęcimiu zawodniczka FKS „Stal” Mielec Bożena Dudek zdobyła tytuły mistrzyni Polski na dystansach 200 m stylem zmiennym i 200 m st. motylkowym.


1986

 • 31 I Zmarł Wacław Piskozub (l. 74) – doktor medycyny, organizator służby zdrowia w Mielcu w czasie okupacji hitlerowskiej i po zakończeniu wojny, długoletni ordynator Oddziału Przeciwgruźliczego.
 • II W RCK powstał pierwszy w Mielcu Klub Komputerowy.
 • II W czasie Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu w Krakowie Bożena Dudek (FKS „Stal”) zdobyła złoty medal na dystansie 200 m stylem dowolnym.
 • II W Halowych Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce w Madrycie reprezentujący Polskę zawodnik FKS „Stali” Mirosław Hydel zajął w skoku w dal 8. miejsce.
 • 2-4 IV Trzykrotnie stwierdzono zanieczyszczenie rzeki Wisłoki formaldehydem i każdorazowo wyłączano na kilka godzin ujęcie wody w Mielcu.
 • 8 IV Kazimierz Sabbat (związany z Mielcem latami szkolnymi) został zaprzysiężony jako Prezydent Rzeczypospolitej na Uchodźstwie.
 • 30 IV Na skutek awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu (ZSRR) m.in. nad regionem mieleckim przeszedł obłok radioaktywny. Po komunikacie o szkodliwości obłoku wieczorem w mieleckich rejonowych przychodniach zdrowia podawano płyn Lugola.
 • 10 V Odbyła się uroczystość nadania imienia prof. Janusza Groszkowskiego i wręczenia sztandaru Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. J. Kilińskiego 24.
 • 10 V W czasie Mistrzostw Polski w Chodzie Sportowym, przeprowadzonych w Stalowej Woli, zawodniczka LKS „Tęcza” Mielec Renata Rogóż wywalczyła złoty medal na dystansie 10 km.
 • 30 VI – 7 VII VIII Mistrzostwa Polski w Wieloboju Spadochronowym przeprowadzono na placu sportowym przy Szkole Podstawowej nr 8 na osiedlu J. Krasickiego (później Lotników).
 • 15 VII Pilot Zygmunt Osak dokonał oblotu prototypu samolotu szkolno-treningowego PZL M-26 „Iskierka”.
 • 5 VIII – 1 IX ZPiT „Rzeszowiacy” odbył tournee po Francji, Belgii i RFN. Koncertował w następujących miastach: La Roche-Posay, Blain, Lezar-drieux, Pleubian, La Baule, Montrejeau i Genk, a następnie uczestniczył w koncercie zbiorowym w czasie ceremonii zakończenia Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce na stadionie w Stuttgarcie (RFN).
 • 6-9 VIII Na basenie odkrytym FKS „Stal” odbyły się Mistrzostwa Polski w Pływaniu. Reprezentująca gospodarzy Bożena Dudek zdobyła tytuł mistrzowski na dystansie 50 m stylem motylkowym i ustanowiła nowy rekord Polski – 29,74 sek.
 • 23 VIII Zmarł Kazimierz Ryszard Trela (l. 39) – zastępca prezydenta miasta Mielca.
 • Lato W ramach uroczystości 40-lecia Aeroklubu Mieleckiego zorganizowano w Mielcu m.in.: Ogólnopolskie Zawody w Akrobacji Samolotowej „Mielec-86”, VIII Mistrzostwa Polski w Wieloboju Spadochronowym, Święto Lotnictwa, Pokazy Lotnicze „Mielec-86” i akademię jubileuszową oraz wydano okolicznościową książkę.
 • 1 IX Szkoła Podstawowa nr 9 rozpoczęła rok szkolny 1986/1987 we własnym obiekcie (pierwszy segment dla 36 oddziałów) przy ul. S. Drzewieckiego 11.
 • 8-14 IX W placówkach kultury na terenie Mielca i regionu odbyły się imprezy w ramach Ogólnopolskiego Forum Młodych Twórców Kultury zorganizowanego przez Klub Twórców Kultury „Sęk” (zmieniono nazwę KTiSK „Sęk).
 • 14 IX Na stadionie OSiR przy ul. Warszawskiej odbyły się Dożynki Wojewódzkie-86 z bogatym programem obrzędowym i artystycznym. Na boisku bocznym przy ul. J. Kilińskiego eksponowano płody rolne, zwierzęta hodowlane i zmechanizowany sprzęt rolniczy.
 • IX Zespół lekkoatletyczny FKS „Stal” Mielec awansował do I ligi.
 • 9 X W budynku Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych przy ul. S. Wyspiańskiego otwarto Izbę Tradycji i Pamięci SB i MO.
 • 10 X Na podstawie dekretu biskupa tarnowskiego Jerzego Karola Ablewicza w miejsce dekanatu mieleckiego utworzono dwa dekanaty – Mielec-Południe i Mielec-Północ.
 • X Na cmentarzu parafialnym przy ul. H. Sienkiewicza upamiętniono obeliskiem mogiłę zbiorową 10 zakładników rozstrzelanych przez hitlerowców w Złotnikach w dniu 3 XI 1943 r.
 • 9 XI Na scenie RCK Krakowska Scena Operowa wystawiła operę „Straszny dwór” S. Moniuszki.
 • 23-29 XI W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy zorganizowano II Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Królowi Wieków – cześć i chwała za 200 lat diecezji tarnowskiej”
 • 24 XI Biblioteka RCK otrzymała imię Janusza Meissnera – pilota i pisarza.
 • 30 XI W RCK wystąpiła Krakowska Scena Operowa ze spektaklem „Rigoletto” G. Verdiego.
 • 23 XI Po zakończeniu montażu organów w kościele MBNP poświęcił je biskup tarnowski Jerzy Ablewicz.
 • 22 XII Oddano do użytku ul. 22 Lipca z czterema pasami ruchu.
 • 31 XII W związku z rozbudową trasy dojazdowej do WSK kino „Tęcza”, usytuowane przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Cyranowskiej, zakończyło działalność i w 1987 r. zostało rozebrane.

Ponadto w 1986 r.:

 • Utworzono Straż Miejską.
 • W WSK rozpoczęto produkcję polskiego samolotu rolniczego szkolno-treningowego PZL M-18 AS „Dromader”.
 • Z inicjatywy Zenona Chojnickiego powstał Klub Szachowy „Lotnik”.
 • Z inicjatywy instruktora tańca towarzyskiego Doroty Chwałki powstał Klub Tańca Towarzyskiego „Żaczek” w Spółdzielczym Domu Kultury MSM przy ul. J. Kusocińskiego.
 • Na XVII Festiwalu Muzyków Rockowych Jarocin-86 wystąpiła mielecka grupa heavy-metalowa „Taurus”.
 • Oddano do użytku 315 mieszkań spółdzielczych, głównie na osiedlu MSM Dziubków.


1987

 • 6 I Zmarł ks. Stanisław Witek (l. 63) – mielczanin, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitny teolog moralista, autor wielu rozpraw z zakresu teologii moralnej.
 • 19 I Rzeka Wisłoka została zanieczyszczona formaldehydem, co spowodowało zamknięcie ujęcia wody na 6 godzin.
 • 28 I W czasie sesji Miejskiej Rady Narodowej nowym ulicom nadano nazwy: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Władysława Jagiełły, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Orzechowa, Różana, Świerkowa, Usługowa, Wiśniowa i Wspólna na osiedlu Borek oraz Dąbrówki, Powstańców Warszawy, Władysława Warneńczyka, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Zygmuntowska na osiedlu Smoczka.
 • 18 II – 12 III ZPiT „Rzeszowiacy” odbył tournee po Francji, koncertując w następujących miastach: Dukerque, Auzin, Vieux-Conde, Sin-le-Noble, Reims-Somain, Voincourt, Billy-Montegny, Jarny, Lille i Marly.
 • II Podczas Zimowych Mistrzostw Polski w Pływaniu w Szczecinie Bożena Dudek (FKS „Stal”) zdobyła tytuł mistrzowski na dystansie 50 m stylem motylkowym i ustanowiła nowy rekord Polski – 29,48 sek.
 • Noc 1/2 III W godzinach nocnych w budynku przy ul. B. Głowackiego 7 (dawny hotel Jessego z 1910 r., od lat 60. siedziba Zakładu Energetycznego i Oddziału Krajowej PKS ) wybuchł pożar. Akcja gaszenia, prowadzona przez 5 jednostek Zawodowej Straży Pożarnej z Mielca i sąsiednich miast, była utrudniona przez duży mróz i zamarzanie węży gaśniczych. Po ugaszeniu budynek był tak zniszczony, że później został rozebrany.
 • 11 III W WSK przebywała z wizytą delegacja rządowa Chińskiej Republiki Ludowej.
 • 19 III W WSK przebywała z wizytą delegacja rządowa ZSRR z wicepremierem Jurijem Masliukowem na czele.
 • 25 III Podpisano umowę o kooperacji WSK „PZL-Mielec” i WAPO Woroneż (ZSRR) w zakresie produkcji zespołów do samolotów IŁ-86 i IŁ-96-300 produkcji ZSRR.
 • 28 III W RCK odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Otaczający nas świat”, w którym wzięło udział ponad 300 uczestników z całego kraju.
 • III Miejski Komitet Stronnictwa Demokratycznego rozpoczął wydawanie pisma „Nad Wisłoką”.
 • IV Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze wybudowało hotel dla pracowników przy ul. J. Gagarina (później al. Ducha Świętego).
 • 5 V Po ukończeniu remontu kapitalnego oddano do użytku „Jadernówkę” – filię Muzeum Regionalnego przy ul. H. Sawickiej 19.
 • 23 V – 1 VI Zorganizowano pierwsze Dni Młodości w Mielcu, będące przeglądem całorocznego dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z mieleckich szkół.
 • 10 VI W czasie uroczystości beatyfikacji Karoliny Kózkówny przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Tarnowie po raz pierwszy „Białą Służbę” pełnili harcerze z Mielca.
 • 21 VI W rozgrywkach ekstraklasy piłki nożnej sezonu 1986/1987 FKS „Stal” zajęła 15. miejsce i została zdegradowana do II ligi.
 • VI RCK zorganizowało „Dni Ossolineum w Mielcu”, a w ich programie m.in. sesję popularnonaukową, kiermasz i wystawę wydawnictw.
 • 2 VII Rzeka Wisłoka została zanieczyszczona rozpuszczalnikami i w związku z tym Zakład Wodociągów wyłączył ujęcie wodne na 6 godzin.
 • 8 VII – 3 IX ZPiT „Rzeszowiacy” odbył tournee po Francji, występując w następujących miastach: Concerneau, Hauteville, Berrian, Dunkerque, Saint Paul sur Marie, Thri Saint Legers, Vervin, Capella la Grande, Morleaix, Saint Hellenne, Landeleau, Aigrefeuille, Rennes les Bains, Quillan, Agen, Beziers, Montrejeau, Lobrequez, Lourdes, Soulac, Douarnenez, Descartes, Bouruen, St. Paterne Racon, Beaulieu les Loches i L’ile – Bouchard.
 • 14 VII Pilot Andrzej Pamuła wykonał pierwszy lot na samolocie PZL M24 Dromader Super wyprodukowanym w WSK „PZL-Mielec“.
 • VII W Izbie Tradycji i Perspektyw WSK „PZL-Mielec” w RCK eksponowano wystawę Centralny Okręg Przemysłowy. Tak się zaczęło. 1937-1939.”
 • 4 VIII Ks. biskup tarnowski Jerzy Ablewicz erygował parafię rzymskokatolicką Trójcy Przenajświętszej obejmującą osiedla: Smoczka i Dziubków. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Składzień.
 • 6-12 IX Na mieleckim lotnisku zorganizowano Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej.
 • 11 IX Na zebraniu założycielskim utworzono Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową.
 • 18-20 IX Zorganizowano „Dni Mielca-87” połączone z „Dniami Trybuny Ludu” i „Dniami Lotnictwa”. Odbyły się m.in. jarmark handlowo-kulturalny na ul. 22 Lipca, koncerty PLZPiT „Śląsk”, spotkania z literatami i publicystami, „Mielecka Noc Poetów” oraz koncerty zespołów muzycznych.
 • 27 IX Biskup pomocniczy Władysław Bobowski dokonał wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego przez papieża Jana Pawła II, pod kościół pomocniczy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wojsławiu.
 • 2 X Powstała Ekspozytura Oddziału Rzeszowskiego „Gromady” w Mielcu. Jej siedzibą był budynek przy ul. L. Staffa 2a.
 • 7 X W RCK odbył się „Wieczór Baletowy” w wykonaniu Teatru Tańca z Poznania.
 • 6 XI Rzeka Wisłoka została zanieczyszczona przez Fabrykę Farb i Lakierów w Dębicy, co spowodowało zamknięcie wodociągów miejskich w Mielcu na dwa dni.
 • 15-21 XI W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy zorganizowano III Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „O kulturę kultur”.
 • 29 XI Odbyło się „Referendum krajowe postanowione przez Sejm PRL” dotyczące „realizacji programu radykalnego uzdrowienia gospodarki i realizacji polskiego modelu głębokiej demokratyzacji życia politycznego”. Nie osiągnięto wymaganej akceptacji 50 % ogółu wyborców.
 • 9 XII Zmarł Stanisław Ciach (l. 57) – działacz społeczno-polityczny, przewodniczący PMRN w Mielcu.
 • 28 XII Powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa przy WSK „PZL-Mielec”.
 • 29 XII Rzeka Wisłoka została zanieczyszczona formaldehydem, na skutek czego wodociągi miejskie w Mielcu były nieczynne przez 9 godzin.
 • 31 XII Liczba mieszkańców Mielca przekroczyła 56,8 tys.

Ponadto w 1987 r.:

 • Oddano do użytku m.in. ujęcie wodne w Szydłowcu, piekarnię mechaniczną PSS „Społem” przy ul. Racławickiej, segment dydaktyczny Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. S. Drzewieckiego 11 i przedszkole przy tej szkole, 359 mieszkań w budownictwie wielorodzinnym na osiedlu Dziubków i pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i F. Dzierżyńskiego oraz 47 prywatnych domów jednorodzinnych.
 • Oddano do użytku Państwowe Przedszkole nr 16 przy ul. T. Chałubińskiego.
 • Mielczanin dr hab. Stefan Pilicz został prorektorem ds. nauki AWF w Warszawie i pełnił tę funkcję do 1990 r. W tym czasie uzyskał tytuł profesora.
 • Wydano drukiem pierwszy plan miasta Mielca.
 • W kolbuszowskim szpitalu urodziły się pierwsze mieleckie trojaczki – Ewa, Karolina i Katarzyna Kwiatkowskie.
 • Genowefa Teresa Bryk, mielczanka z dyplomem ASP w Krakowie, konserwator dzieł sztuki i nauczycielka mieszkająca we Włoszech, członek włoskiego stowarzyszenia spadochroniarzy i jego popularyzatorka, została na wniosek włoskiego ministra obrony odznaczona Krzyżem Kawalera Republiki Włoskiej.
 • Powstał Klub Sportowy „Smoczanka” Mielec.
 • Do wyremontowanego budynku byłej kotłowni osiedlowej przy ul. Grunwaldzkiej 3 wprowadzono Oddział Gospodarki Cieplnej.
 • Zmarł Antoni Brzeżańczyk (l. 68) – były zawodnik i trener drużyny piłki nożnej „Stali” Mielec, później trener m.in. I reprezentacji Polski i znanych drużyn europejskich: „Feyenoord” Rotterdam, „Aris” Saloniki, PAOK Saloniki i „Rapid” Wiedeń.
 • Marek Stanisław Graniczkowski założył firmę fotograficzną „GRANMARK – Pracownia Fotografii Profesjonalnej”.
 • Po przeprowadzeniu remontu kapitalnego oddano do użytku „Jadernówkę” (byłe domy Jadernych i Skrzyniarzów) – filię Muzeum Regionalnego w Mielcu.


1988

 • 3 I Na skutek zanieczyszczenia chemicznego rzeki Wisłoki ujęcie wody w Mielcu zostało wyłączone na kilka godzin.
 • 20 I Podpisano kontrakt na dostawę 5 samolotów M-18A „Dromader” do Chin.
 • ?I Na Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Lublinie tytuły mistrzowskie zdobyły zawodniczki FKS „Stal” – Bożena Dudek na 50 m stylem motylkowym i sztafeta 4×100 m st. zmiennym.
 • 25 I W Sali Królewskiej PSM I st. odbyło się spotkanie przedstawicieli towarzystw regionalnych z terenu województwa rzeszowskiego z przedstawicielami władz wojewódzkich. Tematami wiodącymi były zadania towarzystw w życiu poszczególnych środowisk i formy współpracy towarzystw.
 • 25-28 I W WSK Mielec odbyło się spotkanie grupy roboczej specjalistów przemysłu lotniczego Polski i ZSRR.
 • 9-12 II W Konkursie Nowoczesnych Rozwiązań Sprzętu Mikrokomputerowego i Oprogramowania MIKRO-LAUR ’88 w Warszawie jedną z głównych nagród otrzymał zespół pracowników OBR SK i WSK pod kierownictwem Włodzimierza Adamskiego za „System automatycznego programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w 21/2 osi”.
 • II WSK Mielec dostarczyła do odbiorcy radzieckiego pierwszy komplet usterzenia IŁ-96-300 – samolotu dla 300 pasażerów o zasięgu międzykontynentalnym, montowanego w Woroneżu.
 • 5-6 III W Halowych Mistrzostwach Europy w Budapeszcie reprezentant Polski Mirosław Hydel (Stal Mielec) w skoku w dal zajął 7 miejsce z wynikiem 7,70 m.
 • 8 III Po stwierdzeniu zanieczyszczenia chemicznego rzeki Wisłoki mieleckie ujęcie wody zostało zamknięte, a następnie wyłączono sieć wodociągową na kilka godzin.
 • 15 III W galerii RCK otwarto wystawę malarstwa Jacka Malczewskiego udostępnioną przez Muzeum Narodowe w Krakowie.
 • 23 III Na scenie RCK aktorzy Teatru J. Słowackiego z Krakowa zagrali „Balladynę” J. Słowackiego.
 • 31 III Pilot Henryk Bronowicki wykonał pierwszy lot na samolocie M18 AS Dromader wyprodukowanym w WSK „PZL-Mielec“.
 • 1 IV W ramach krajowej sieci placówek konsultacyjno-profilaktycznych AIDS powstał punkt konsultacyjny w Mielcu.
 • 5 IV Zmarł Leonard Nowak (l. 61) – nauczyciel, działacz sportowy, przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, kierownik Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Mielcu.
 • 6 IV Z inicjatywy posła na Sejm PRL i dyrektora WSK Tadeusza Ryczaja – w Urzędzie Miejskim w Mielcu odbyło się spotkanie prof. Waldemara Michny – ministra ochrony środowiska i zasobów naturalnych – z wojewodami, posłami i specjalistami z dziedziny ochrony środowiska naturalnego z województw: rzeszowskiego, tarnowskiego i krośnieńskiego w sprawie permanentnego zatruwania rzeki Wisłoki przez zakłady przemysłowe.
 • 11, 19 i 24 IV Zakład Wodociągów w Mielcu wyłączał ujęcie wody po stwierdzeniu kolejnych zanieczyszczeń rzeki Wisłoki.
 • 26-27 IV W Mielcu odbyła się Krajowa Narada Nadzoru nad Rehabilitacją.
 • 27 IV Zmarł Mieczysław Mądracki (l. 61) – długoletni zastępca dyrektora naczelnego WSK ds. inwestycji, zasłużony dla rozwoju infrastruktury WSK, Mielca i regionu, prezes Zarządu FKS „Stal”.
 • 12 V W galerii RCK otwarto wystawę „Mała panorama racławicka” Jana Styki i Wojciecha Kossaka, udostępnioną przez Muzeum Narodowe w Krakowie.
 • 22 V Na stadionie OSiR przy ul. Warszawskiej i w innych miejscach na terenie Starego Mielca odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji Święta Ludowego.
 • 26-27 V W Ośrodku Wypoczynkowym WSK „PZL-Mielec” w Rzemieniu odbyła się krajowa narada lekarzy psychiatrów.
 • V Przy ul. A. Kocjana przeprowadzono pierwszy eksperymentalny zbiorowy odbiór telewizyjnego programu satelitarnego przez 275 mieszkań połączonych z anteną i urządzeniami szwedzkiej firmy PORION AB umieszczonymi w mieszkaniu jej mieleckiego serwisanta Jerzego Lubacza.
 • V W ramach Dni Młodości-88 odbyły się m.in. „Wiosenna Biesiada Twórców Kultury”, turniej wiedzy „Poznajmy swoje miasto”, „Konkurs 5 milionów” (TVP), konkurs plastyczny „Przyroda twój przyjaciel” i koncerty zespołów artystycznych.
 • 3-5 VI Rzeka Wisłoka została zanieczyszczona różnymi związkami chemicznymi, co spowodowało kilkakrotne zamknięcie ujęcia wody w Mielcu i wyłączenie sieci wodociągów na około 20 godzin.
 • 4 VI Odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 8 w Mielcu imienia st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego i wręczenia sztandaru.
 • 10-12 VI W VII Ogólnopolskim Zlocie Konstrukcji Amatorskich we Wrocławiu samolocik – motoszybowiec Gacek, skonstruowany przez czterech uczniów Technikum Mechanicznego w Mielcu pod kierunkiem Jarosława Rumszewicza, został uznany za najlepszą konstrukcję.
 • 28-29 VI W WSK „PZL-Mielec” odbyła się międzynarodowa konferencja użytkowników samolotów lotniczych.
 • 29 VI W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się pierwsza sesja Miejskiej Rady Narodowej kadencji 1988-1992. Na przewodniczącego Rady został wybrany Stefan Kucharski.
 • VI Drużyna piłki nożnej FKS „Stal” zajęła 1. miejsce w rozgrywkach II ligi i awansowała do ekstraklasy.
 • VI Koło Zakładowe SIMP przy WSK „PZL-Mielec” zajęło I miejsce w kraju we współzawodnictwie o tytuł najaktywniejszego koła SIMP w 1987 r.
 • 20 VII W WSK „PZL-Mielec” przebywali z roboczą wizytą minister przemysłu Jerzy Bilip i wiceminister gen. dyw. Jerzy Modrzewski.
 • 12-14 VIII W czasie Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce w Grudziądzu Kazimiera Mróz-Mosio (LKS „Tęcza”) zdobyła mis-trzostwo Polski w chodzie na 5 km, a Mirosław Hydel (FKS „Stal“) zdobył tytuł mistrza Polski w skoku w dal.
 • 1 VIII Zmarł Feliks Starosielec (l. 86) – nauczyciel, pierwszy kierownik i organizator 11-klasowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD (później LO 27 i II LO) na Osiedlu Fabrycznym WSK, dyrektor i organizator Szkoły Podstawowej nr 3, współzałożyciel i reżyser Teatru „Maska” w latach 1944-1951.
 • 3 VIII Uruchomiono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic 22 Lipca, S. Wyspiańskiego i Ks. P. Skargi oraz na skrzyżowaniu ulic S. Żeromskiego i Kazimierza Jagiellończyka.
 • 28 VIII – 3 IX W Mielcu odbyły się uroczystości 50-lecia WSK, 60-lecia polskiego przemysłu lotniczego i 70-lecia polskiego lotnictwa. W ramach uroczystości na mieleckim lotnisku zorganizowano centralne pokazy lotnicze i wystawę sprzętu lotniczego, a w RCK odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu PRL z wyróżnionymi pracownikami PZL z całego kraju. Atrakcją uroczystości było wylądowanie 1 IX na lotnisku największego transportowego samolotu na świecie – An-124 „Rusłan”, zdolnego przewieźć ładunek 165 ton.
 • 3 IX W centralnych uroczystościach 60-lecia przemysłu lotniczego w Polsce, które odbyły się w hali sportowo-widowiskowej FKS „Stal”, udział wzięli m.in. minister przemysłu Jerzy Bilip i minister – kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń – Konrad Tott.
 • 1 IX XXIX Memoriał im. Wacława Gąssowskiego zorganizowano po raz pierwszy na sztucznej nawierzchni torpolowej i przy świetle elektrycznym. W czasie zawodów K. Mróz-Mosio (LKS „Tęcza”) ustanowiła nowy rekord Polski w chodzie na 5 km (23:13,87).
 • 17 IX – 16 X ZPiT „Rzeszowiacy” odbył trzecie tournee po USA i Kanadzie, koncertując w miastach: Fall River, New Britain, Methuen, Worcester, Chicoppe, Southington, Fairfield, Syracuse, Rochester, Cheektowaga, Toronto, Warren-Detroit, Milwaukee, Chicago, Cleveland, New Casle, Pittsburgh, Washington, Philadelphia, Wilkes-Barre, Cohoes, Lodi, Manville, Long Island, South Brooklyn, New Britain i Manhattan.
 • 1 X Oddział Gospodarki Cieplnej MZBM przekształcono na Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) o statusie przedsiębiorstwa państwowego z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 3.
 • 22-25 X Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL Mielec podjął współpracę z angielskim miastem Newark, w którym znajduje się cmentarz żołnierzy polskich z II wojny światowej i są złożone prochy gen. Władysława Sikorskiego. Jednym z celów współpracy było stworzenie klimatu dla przewiezienia prochów W. Sikorskiego do Polski. W czasie wizyty delegacji angielskiej w Mielcu podpisano „Umowę o współpracy gospodarczo-kulturalnej na lata 1989-1990 i kierunki współpracy na lata następne”.
 • 6 XI Zmarł Tadeusz Mrozik (l. 48) – kierownik wielu budów w Mielcu i innych miastach w kraju i za granicą, dyrektor naczelny Mieleckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w latach 1981-1984.
 • 10 XI Ukazał się II tom monografii „Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu” pod redakcją prof. Feliksa Kiryka.
 • 10-12 XI Zorganizowano uroczystości i imprezy z okazji 70. rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 • 17 XI Na skutek zatrucia Wisłoki przez Cukrownię Ropczyce wodociągi w Mielcu wyłączono na kilka godzin.
 • 18 XI Odbyła się nadzwyczajna sesja MRN dotycząca nieustającego zatruwania Wisłoki przez zakłady przemysłowe. Wystosowano protesty do przewodniczącego Rady Państwa – gen. Wojciecha Jaruzelskiego i premiera Mieczysława Rakowskiego.
 • 21-27 XI W parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy zorganizowano IV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Człowiek…”
 • 23 XI Sesja MRN na temat kultury odbyła się na wyjeździe w odrestaurowanym przez WSK zamku w Przecławiu.
 • 29 XI W Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zarejestrowano Młodzieżowe Stowarzyszenie Twórców Kultury „Sęk” w Mielcu. Grupa ta działała od 1982 r. jako Klub Twórców i Sympatyków Kultury „Sęk”.
 • 29 XI W czasie lotu doświadczalnego na samolocie M-18 Dromader zginął mielecki pilot Witold Wiśniewski (l. 32).
 • 23 XII Wprowadzono w życie ustawę o działalności gospodarczej, co spowodowało narastającą aktywność w tworzeniu nowych podmiotów gospodarczych.
 • 24 XII Około godziny 16 nad Mielcem przeszła burza z błyskawicami i grzmotami.
 • 25 XII W czasie Mszy św. (pasterki) biskup pomocniczy dr Władysław Bobowski poświęcił tymczasową kaplicę Trójcy Przenajświętszej przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Ponadto w 1988 r.:

 • Oddano do użytku pierwsze budynki mieszkalne wielorodzinne na osiedlu Smoczka.
 • Mieleckie samoloty Dromadery zostały zakupione do Australii.
 • Wydano album „WSK PZL-Mielec 1938-1988”.
 • W Szpitalu Rejonowym utworzono Oddział Paliatywny.
 • Rozpoczął działalność Zakład Kserograficzny (później Firma Poligraficzno-Handlowa „Autograf”) Zbigniewa Klupsia.
 • W czasie Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Helsinkach uczeń II LO im. M. Kopernika – Jacek Nowakowski, przygotowany przez Jadwigę i Edwarda Spilarewiczów, zdobył srebrny medal.
 • MSM rozpoczęła zasiedlanie pierwszych budynków wielorodzinnych na osiedlu Smoczka.
 • Na Mistrzostwach Świata Juniorów Modeli Swobodnie Latających w Lesznie mielczanin Bogusław Miodunka zdobył tytuł drużynowego mistrza świata w kategorii modeli szybowców.