Wykaz skrótów

AK – Armia Krajowa

al. – aleja

AM – Aeroklub Mielecki

ARP – Agencja Rozwoju Przemysłu

ARR – Agencja Rozwoju Regionalnego

AWF – Akademia Wychowania Fizycznego

AWS – Akcja Wyborcza Solidarność

BCh – Bataliony Chłopskie

bł. – błogosławiony

c.k. – cesarsko-królewski

dr – doktor

ds – do spraw

EC – expositorum canonicale (odznaczenie duchownego)

FJN – Front Jedności Narodu

gen. – generał

HDK – Honorowi Dawcy Krwi

HMP – Halowe Mistrzostwa Polski

hr. – hrabia –

im. – imię

inż. – inżynier

JW – Jednostka Wojskowa

k/ – koło

kg – kilogram

KGW – Koło Gospodyń Wiejskich

km – kilometr 

KOP – Korpus Ochrony Pogranicza

kpt – kapitan

ks. – ksiądz

KTiR – Klub Techniki i Racjonalizacji

LK – Liga Kobiet

LMP – Letnie Mistrzostwa Polski

LOK – Liga Obrony Kraju

LPR – Liga Polskich Rodzin

LPŻ – Liga Przyjaciół Żołnierza

m – metr

mgr – magister

MHD – Miejski Handel Detaliczny

min. – minister

m.in. – między innymi

mjr – major

MARR – Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego

MKS – Miejska Komunikacja Samochodowa

MO – Milicja Obywatelska

MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

MP – Mistrzostwa Polski

MPB – Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane

MPEC – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

MPGK – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

MPM – Ministerstwo Przemysłu Maszynowego

MZBM – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 

NK – Naczelny Komitet

NKWD – Narodnyj komissariat wnutriennich dieł (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

NSZZ – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

O/ – Oddział

OBR SK – Ośrodek Badań Rozwojowych Sprzętu Komunikacyjnego

OOP – Order Odrodzenia Polski

ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej

OSM – Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

PC – Porozumienie Centrum

PCK – Polski Czerwony Krzyż

PCRz – Powiatowy Cech Rzemieślniczy

PGO – Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze

PiMBP – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 

płk – pułkownik

POD – Pracownicze Ogrody Działkowe

por. – porucznik

pow. – powiat

pp – pułk piechoty

ppłk – podpułkownik

PPR – Polska Partia Robotnicza

PPRN – Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

PPS – Polska Partia Socjalistyczna

PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa

PRN – Powiatowa Rada Narodowa

prof. – profesor

ps. – pseudonim

PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe

PSS – Powszechna Spółdzielnia Spożywców

PTE – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

PTL – Polskie Towarzystwo Lekarskie

PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze

PW – przysposobienie wojskowe

PZChiO – Polski Związek Chórów i Orkiestr

PZGS – Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni

PZKR – Powiatowy Związek Kółek Rolniczych

PZL – Polskie Zakłady Lotnicze

PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

r. – rok

RCK – Robotnicze Centrum Kultury

RM – rokieta i mantolet (odznaczenie duchownego)

ROCh – Ruch Oporu Chłopskiego

RP – Rzeczpospolita Polska

S.A. – Spółka Akcyjna

SBP – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

SC – Spółka Cywilna

SCK – Samorządowe Centrum Kultury

SDK – Spółdzielczy Dom Kultury

SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

SGP – Stowarzyszenie Geodetów Polskich

SIMP – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SSE – Specjalna Strefa Ekonomiczna

św. – święty

TKKF – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

TMZM – Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej

TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

TON – Tajna Organizacja Nauczycielska

TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

TPPR – Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej

UB – Urząd Bezpieczeństwa

ul. – ulica

w. – wiek

wg – według

WiMBP – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

woj. – województwo

WP – Wojsko Polskie

WSK – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego

ZBoWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego

ZHR – Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

ZIW – Związek Inwalidów Wojennych

ZMP – Związek Młodzieży Polskiej

ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej

ZMW – Związek Młodzieży Wiejskiej

ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego

ZO – Zarząd Oddziału

ZOZ – Zespół Opieki Zdrowotnej

ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

ZSMW – Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej

ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

ZWM – Związek Walki Młodych

ZWZ – Związek Walki Zbrojnej