Bibliografia

A. Źródła rękopiśmienne

Archiwum Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu, księgi cechowe.

Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, dokumenty różne.

Kroniki parafii rzymskokatolickich, szkół, przedszkoli i innych instytucji, organizacji społecznych i stowarzyszeń.

Księgi metrykalne parafii św. Mateusza w Mielcu i parafii Mielec – Rzochów.

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Akta miasta Mielca.

B. Źródła drukowane

Archiwum I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu, dokumenty różne.

Archiwum II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, dokumenty różne.

Archiwum SWAP w Nowym Jorku, dokumenty różne.

Archiwum Urzędu Miejskiego w Mielcu, dokumenty różne. 

Archiwum WSK „PZL-Mielec”, dokumenty różne.

Archiwum Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mielcu, dokumenty różne.

Archiwum Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu, dokumenty różne.

Archiwum Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, dokumenty różne.

Biuletyn Informacyjny Klubu HDK przy WSK „PZL-Mielec”, opracowanie zespołowe, Mielec 1995.

Biuletyn Informacyjny Zarządu Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z okazji 55-lecia działalności Spółdzielni, Mielec 2013.

Dokumentacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura w Tarnobrzegu.

Dokumentacje urzędów, instytucji, partii i ugrupowań politycznych, organizacji społecznych i stowarzyszeń w Mielcu.

Dokumenty Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Koło Gniezno.

Kronika Obrony Cywilnej Miasta Mielca (1975-1979).

Kronika Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej w Mielcu (1971-1975).

Księga Zasłużonych dla Miasta Mielca (1979-1989).

Księgi zgonów Urzędu Stanu Cywilnego w Mielcu.

Roczniki statystyczne województwa podkarpackiego (1998-2012).

Roczniki statystyczne województwa rzeszowskiego (do 1997).

Royal Air Force Pilot’s Flying Log Book Jaszczak M.

Schematyzmy Diecezji Tarnowskiej (do 2013).

Szematyzmy Galicji i Lodomerii (ze zmianami w tytule), lata 1820-1914.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. z późniejszymi zmianami).

Zbiory Muzeum Regionalnego w Mielcu, dokumenty różne.

Zbiory prywatne, dokumenty różne.

C. Opracowania

Adamski Piotr, Z dziejów pracy oświatowej na terenie powiatu mieleckiego za okupacji

hitlerowskiej, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych t. 1, 1961.

Album dziesięciolecia lotnictwa polskiego, oprac. zbiorowe, Poznań 1930.

Baran Adam F., Tarnobrzeg. Szkice z dziejów miasta i jego obywateli, Tarnobrzeg 2012.

Biografie nauczycieli działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego województwa podkarpackiego, opracowanie zbiorowe pod red. Stanisława Rusnarczyka, cz. I, Rzeszów 2005, cz. II, Rzeszów 2006.

Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej, t. XXXIII, Warszawa 1991.

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej Nr 3/98/2002, s. 14-15.

Boniecki Adam, Herbarz Polski, t. II, Warszawa 1900.

Bonusiak W., Buszko J. (red.), Galicja i jej dziedzictwo, t. 1. Historia i polityka. Rzeszów 1994.

Brekiesz Stanisław, Lokacja Mielca w świetle aktu lokacyjnego z 1470 r., Prace humanistyczne RTPN, Rzeszów 1975.

Brekiesz Stanisław, Mielec a Kraków. Zarys stosunków gospodarczych, kulturalnych i społecznych w okresie Polski przedrozbiorowej, Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, seria I, z. 17, Rzeszów 1980.

Brzeziński Marcin, Tarnowscy z Chorzelowa i Malinia, w: Leliwici. Biuletyn wydany przez Związek Rodu Tarnowskich, wyd. nr 8, XI 2004.

Buszko J., Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848-1918. Warszawa 1996.

Chmielewski F., „Kwadrans” na Rakowieckiej 1948-1956, Warszawa 1991.

Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Kazimierz i Juliusz Wiercińscy Malarskie pasje łańcuckich oficjalistów, Łańcut 2013.

Ciejka Małgorzata, Zalotyńska Magdalena, kopernik.mielec.pl II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu 2003-2013, Kraków 2013.

Cygan  W., Działania wojenne na Nowogródczyźnie, Wileńszczyźnie i Grodzieńszczyźnie po 17.09.1939, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1989, nr 1-2.

40 lat Szkoły Podstawowej nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu 1962-2002, opracowanie zbiorowe, Mielec 2002.

Dalecki Ryszard, Armia „Karpaty” w wojnie obronnej 1939 r., Rzeszów 1989.

Dorobek miasta Mielca w XX-leciu P.R.L. 1944-1964, opracowanie zbiorowe, Mielec   1964.

Dramat Mielca. Tło ekonomiczno-społeczne. Warunki życia rodzin. Ludność Mielca w statystykach, opracowanie zbiorowe pod redakcją Katarzyny M. Boruckiej, Łódź 1994.

Dzieje lokalne pośród wydarzeń i procesów historycznych, Materiały z sesji naukowej zorganizowanej pod patronatem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydane z okazji 550. rocznicy zezwolenia królewskiego na założenie miasta Mielca, redakcja: Krzysztof Haptaś, Mielec 2007.

XXV lat wymiaru sprawiedliwości PRL, oprac. zbiorowe pod red. Stanisława Jabłońskiego, Warszawa 1969.

25 lat Klubu Sportowego „Sokolica”, oprac. zbiorowe, Krościenko-Szczawnica 1978.

25 lat parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, red. Zofia Stachowicz, Mielec 2012.

Dwie dekady „Dziewiątki”, opracowanie zbiorowe pod redakcją Krystyny Gargas-Gąsiewskiej, Mielec 2005.

Dworzaczek Włodzimierz, Genealogia, cz. II, Tablice, Warszawa 1959.

Dziemianowicz Wojciech, Hausner Jerzy, Szlachta Jacek, Restrukturyzacja ośrodków monokulturowych na przykładzie Mielca, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000. 

Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 1995-2005, opracowanie zbiorowe pod red. Domańskiego Bolesława i Gwosdza Krzysztofa, Kraków-Mielec 2005.

10 lat Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu, opracowanie zbiorowe, Mielec 2000.

Encyklopedia Gazety Wyborczej, opracowanie zbiorowe.

Encyklopedia katolicka, opracowanie zbiorowe, Lublin 2002.

Encyklopedia Krakowa, opracowanie zbiorowe, Warszawa-Kraków 2000.

Encyklopedia muzyki, opracowanie zbiorowe pod red. Andrzeja Chodkowskiego, Warszawa 1995.

Encyklopedia piłkarska FUJI, tom 25 – O tytuł Mistrza Polski 1920-2000, opracowanie zespołowe pod redakcją Andrzeja Gowarzewskiego, Katowice 2000. 

Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1974.

Encyklopedia (Statystyczna) Polskiej Lekkiej Atletyki, opracowanie zespołowe, Warszawa 1994.

Encyklopedia Szczecina, t.II, s. 72, Szczecin 2000.

Filipowicz Jan, Kosiorowski Andrzej, Przez cztery dziesięciolecia z Fabrycznym Klubem Sportowym „PZL-Stal” Mielec 1939 – 1979.

Florek Marek, Pradzieje i wczesne średniowiecze Mielca i regionu, Mielec 2004.

Furmaniak Stefan, Grochot Jerzy, Pająk Witold, 40 lat Aeroklubu Mieleckiego, Mielec 1986.

Gajowiec Bogumiła, Podolscy, Mielec 2001.

Gargas-Gąsiewska Krystyna, Pędzlem piórem pasją. Katalog twórców i animatorów kultury Ziemi Mieleckiej, Mielec 2007.

Gąsiewski Włodzimierz, Ludzie i miejsca pamięci gminy Mielec, Chorzelów 2015.

Gąsiewski Włodzimierz, Od „Łosia” do „Black Hawka”. 70 lat przemysłu lotniczego w Mielcu, Mielec 2008.

Gąsiewski Włodzimierz, Mielecka gimnazjalna lista katyńska, Mielec 2010.

Gilewicz Aleksy, Stosunki pieniężne w Galicji w latach 1772-1914, Przemyśl 1958

Gmina Padew Narodowa, praca zbiorowa pod redakcją Józefa Witka, Padew Narodowa 2000.

Gołąbek Tomasz (ks.), Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu (1947-1997), praca magisterska, Tarnów 2003.

Gorczyca Wojciech, Fabryczny Klub Sportowy „PZL-Stal” Mielec, Mielec 1982.

Gorczyca Wojciech, Morytko Władysław, Szymczak Marek, 50 lat Fabrycznego Klubu Sportowego PZL-Stal Mielec. 500. mecz w I lidze piłki nożnej, Mielec 1989.

Gowarzewski Andrzej, Biało-czerwoni. Piłkarska reprezentacja Polski 1919-2001, Katowice 2001.

Górniczy Klub Sportowy „Gryf” 1909-1969, oprac. Władysław Witek, Mielec 1969.

Graniczkowski Marek Stanisław, Michocki Edward, Mieleckie skrzydła, Mielec 2003.

Grochot Jerzy, Pająk Witold, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec” Historia-Dorobek-Perspektywy 1938 – 1978, Mielec 1978.

Grodziski S., Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914.Źródla, Warszawa 1993.

Grygiel Robert, Uprawnienia organów administracji w zakresie stanu cywilnego, praca magisterska.

Halisz Janusz, Krempa Andrzej, Mielec 1939-1945. Tajemnice militarne i historie wojenne, Mielec 2019.

Haptaś Krzysztof, Walenty Działowski (1848-1918) Rzemieślnik. Powstaniec styczniowy. Ojciec rodziny, Mielec 2013.

Indeks represjonowanych, Ośrodek KARTA, tom I – Rozstrzelani w Katyniu, opracowanie zbiorowe pod red. Marii Skrzyńskiej-Pławińskiej, Warszawa 1995, tom II – Rozstrzelani w Charkowie, opracowanie zbiorowe pod red. Marii Skrzyńskiej-Pławińskiej, Warszawa 1996, tom III – Rozstrzelani w Twerze, opracowanie zbiorowe pod red. Marii Skrzyńskiej-Pławińskiej, Warszawa 1997, tom VI – Aresztowani w rejonie Lwowa i Drohobycza, opracowanie zbiorowe pod red. Agnieszki Knyt, Warszawa 1998.

Informator Filozofii Polskiej, Tom XL, pod red. Jacka Jaśtala, Sebastiana Kołodziejczyka i Jacka Rabusa, Kraków 2004.

Jacewicz Wiktor ks., Woś Jan ks., Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacja hitlerowską w latach 1939-1945, z. IV, Warszawa 1978.

„Jadernówka” – muzeum mieleckiej fotografii, opracowanie zbiorowe pod red. Jerzego Skrzypczaka, Mielec 2011. 

Jednodniówka Komitetu Obchodów 500-lecia Mielca, Mielec 1957.

Jubileusz 5-lecia. Biuletyn Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Czop Feliks, Wałek-Ostolska Krystyna, Bieniek Grażyna, Mielec 2012.

Judyccy Agata i Zbigniew, W służbie Bogu i światu, Słownik biograficzny, Toruń 2002.

Kapinos Mirosław, Mysłek Agnieszka, Szczurek Aurelia, Pół wieku przy Żeromskiego – 50 lat Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu, Mielec 2007.

Katalog Firm EURO-PARK MIELEC, opracowanie zespołowe, Mielec 2003.

Katalog zabytków sztuki, województwo rzeszowskie, Kolbuszowa, Mielec i okolice , pod red. Ewy Śnieżyńskiej-Stolotowej i Franciszka Stolota. 

Kazana Jerzy, Krzysztofik Jacek, W pocie czoła. Represjonowani z przyczyn politycznych, Mielec 2002.

Kempińska Anna, Rzeszowiacy Zespół Pieśni i Tańca SCK, Mielec 2002.

Kieniewicz St. (opr.), Galicja w dobie autonomicznej 1850-1914, Wrocław 1952.

Kisiel Jan, Nowakiewicz Jan, Kmieciak Barbara, W 92. rocznicę powstania Związku Inwalidów Wojennych RP, Jarosław 2011.

Klementowski Jerzy, Woźniak Marek, 40 lat działalności Koła nr 38 Polskiego Związku Filatelistów w Mielcu 1964-2004, Mielec 2004.

Kosiorowski Andrzej, 45 lat rzeszowskiej piłki siatkowej 1945-1990, Rzeszów 1990.

Kowal Stanisław, 40-lecie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Koło w Mielcu, Mielec 1993.

Kozak Zygmunt, Liga Obrony Powietrznej Państwa, w: Polska Zbrojna, 11-13 I 1994.

Krempa Andrzej, Zagłada Żydów mieleckich, Mielec 2012.

Krężel Janusz, Dzieje skautingu – harcerstwa w Mielcu 1911-1939, Mielec 2006.

Krężel Janusz, Konspiracja harcerzy i harcerek na terenie Mielca 1939-1945, Tarnów-Mielec 1992.

Krężel Janusz, Szare Szeregi na Rzeszowszczyźnie, Mielec-Rzeszów-Kraków 1987.

Krężel Janusz, Szare Szeregi na terenie południowo-wschodniej Polski, tom 1, Konspiracja harcerek 1939-1945, Tarnów 1996.

Krężel Janusz, Szare Szeregi na terenie południowo-wschodniej Polski, tom 2, Konspiracja harcerzy 1939-1945, Tarnów 1996.

Kronika Polski, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Nowaka, Kraków 1998.

Kruszyński Grzegorz, Kruszyńska Joanna, Informator o organizacjach pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego, Mielec 2006.

Krużel Alicja, Przybyszewski Andrzej, Wilk Aleksander, Józef Gorlach patron Szkoły Podstawowej w Rudzie, Ruda 2003.

Kryczyński Stanisław, Schola Mielecensis, Sprawozdanie Gimnazjum w Mielcu za rok 1930/1931, Mielec 1931.

Krześniak-Firlej Dorota, Firlej Waldemar, Komisja Edukacji Narodowej (1773-1794) w 240. rocznicę utworzenia KEN.

Księga Jubileuszowa „Politechnika Łódzka 1945-1995”.

Księga Jubileuszowa 100 rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu 1905-2005, opracowanie zbiorowe pod red. Jerzego Skrzypczaka, Mielec 2005.

Księga pamiątkowe Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku 1922-1947, oprac. zbiorowe, Rybnik 1947.

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, redakcja naukowa Jacek M. Majchrowski, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1994. 

Kto jest kim w Polsce, Informator biograficzny, Warszawa 1984.

Kuczyński Jan Konstanty, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Poznań 1996.  

Kunisz Andrzej, Udział ziemi tarnowskiej w powstaniu styczniowym, Kraków 1990.

Lechowicz Jerzy, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Rys historyczny i działalność na terenie powiatu mieleckiego, Mielec 2006.

Leksykon finansowo-bankowy, opracowanie zbiorowe, Warszawa 1991.

Leksykon matematyków polskich

Leksykon nauczycieli i wychowanków I LO w Rzeszowie.

Leśniak Jerzy i inni, Encyklopedia Sądecka, Nowy Sącz 2000.

Liceum Medyczne w Mielcu 1962-1998, opracowanie zbiorowe, Mielec 1998.

Lokalny plan ograniczania skutków powodzi i profilaktyki powodziowej, oprac. zbiorowe, Starostwo Powiatowe w Mielcu, Mielec 2001.

Lubczyński Mariusz, Wykazy posłów sejmowych z lat 1507-1512, w: Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXXII, 2015.

Lwow Borys, Absolwenci i jubilaci 1945-1957 po Wydziale Inżynierii Oddziale Wodnym i Wydziale Budownictwa Wodnego Wydziałów Inżynieryjnych A.G. i Politechniki Krakowskiej, Kraków 1996.

Łabuz Marek (ks.), Parafia Miłosierdzia Bożego w Tarnowie, Tarnów 2006.

Łątka Jerzy S., Pan na Gromniku. Zapomniany galicyjski pozytywista Edward Dzwonkowski, Kraków 1999.

Łukaszyński Władysław, Zarys dziejów weterynarii ziemi rzeszowskiej w latach 1871-    2000, Rzeszów 2003.

Maciąga Mirosław, Zarys dziejów rzemiosła cechowego w Mielcu, T. I , 1470-1939, Mielec 1991. 

Maciąga Mirosław, Zarys dziejów rzemiosła cechowego w Mielcu, T. II, 1939-1989, Mielec 1993. 

Magda Jan, Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu 1868-1987, Mielec 1987.

Magda Jan, Dzieje spółdzielczości pracy w Mielcu w latach 1945 – 1996, Mielec 1996.

Mapa glebowo – rolnicza w skali 1 : 5000, obiekt: Mielec miasto, WBGiUR Rzeszów.

Mazurek Lucjan, Szteliga Lidia, Zawada Tadeusz, Szpital Powiatowy w Mielcu, Mielec 1999.

Michocki Edward, Suplement do wystawy dokumentalno-historycznej w 55 rocznicę tragedii katyńskiej Katyń 1940, Mielec 1995. 

Micińska Magdalena, Ksiądz Ludwik Ruczka (1814-1896) Proboszcz Kolbuszowej, opiekun sybiraków z 1863 roku, polityk galicyjski, Warszawa 2015.

Mielczanin, wydawnictwo okolicznościowe Urzędu Miejskiego w Mielcu, Mielec 1995-2006.

Mieleczanin, Jednodniówka Akademickiego Koła Mieleczan we Lwowie, Sekcji Zrzeszenia Akademickiej Młodzieży Prowincjonalnej, Lwów 1933. 

Mielec. Dzieje miasta i regionu, opracowanie zbiorowe pod redakcją Feliksa Kiryka, t. 1, Mielec 1984.

Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, opracowanie zbiorowe pod redakcją Feliksa Kiryka, t. 2, Mielec 1988 i t. 3, Mielec 1994.

Mielec i powiat mielecki w latach 1944-1956, opracowanie zbiorowe pod redakcją Zbigniewa Nawrockiego i Jerzego Skrzypczaka, Mielec 2005.

Mieleckie Zapiski, opracowanie zespołowe pod kierownictwem Jacka Krzysztofika, nr 1 – Mielec 1998, nr 2 – Mielec1999, nr 3-4 – Mielec 2000-2001, nr 5-6 – Mielec 2002-2003, nr 7-8 – Mielec 2004-2005.

Mieleckie Zapiski. Rocznik Ziemi Mieleckiej, opracowanie zbiorowe pod redakcją Włodzimierza Gąsiewskiego, nr 9-11 – Mielec 2009, nr 12-13 – Mielec 2010, nr 14 – Mielec 2011, nr 15-16 – Mielec 2013.

Miś Anna, Jan Ślósarek 1871-1936. Nauczyciel i działacz społeczny, Mielec 2008.

Momot Henryk, Halisz Janusz, Mielec – Śladami starej fotografii, Suplement do wystawy dokumentalno-historycznej ze zbiorów Muzeum Regionalnego, Mielec 1996.

Momot Henryk, Momot Dariusz,  Cmentarz parafialny przy ulicy Sienkiewicza w Mielcu, Mielec 2001.

Monografia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu 1962-2012, opracowanie zbiorowe, Mielec 2012.

Monografia Zjazdów Koleżeńskich Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, opracowanie zbiorowe, Mielec 1988.

Monticolo Lidia, Witek Józef, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Mielcu, Mielec 1990.

Mroczka Wojciech, Naleśnictwo Kolbuszowa  Dzieje leśnictwa w dorzeczu Przyrwy i Zyzogi, Kolbuszowa – Rzeszów 2017

Muzeum regionalne i sala królewska w Mielcu, Mielec 1971.

Nasza droga, jednodniówka, 1939-1946, Tarnów 1 XI 1946 r.

Nauka polska i jej osiągnięcia, praca zbiorowa, w: Biblioteka Problemów, Warszawa 1975.

Niesiecki Kasper S.J., Herbarz Polski, Lipsk 1841.

Nowak Adam (ks.), Ks. Jan Pyzikiewicz (1901-1943) – więzień Oświęcimia, Tarnów 2004.

Nowak Adam (ks.), Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, tom I – Tarnów 1999, tom II – Tarnów 2000, tom III – Tarnów 2001, tom IV – Tarnów 2004.

Oliszkiewicz-Kryczyński Stanisław, Rodzina mielecka – Szkic heraldyczno-genealogiczny, rękopis, 1930.

Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po Galicji, Lwów 1914.

Ostrowski Stefan, Pamiętnik – Odyseja lotnicza, Mielec 2006.

Paprocki Bartosz, Herby Rycerstwa Polskiego, Kraków 1858.

Pasiecznik Jan OFM, Teresa Izabela Morsztynówna 1680-1698, Sandomierz 1998.

Piętnastolecie L. O. P. P., praca zbiorowa, Warszawa 1938.

Poczet Szlachty Galicyjskiej i Bukowińskiej, Lwów 1857.

Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski, t. IV, cz.I, Przemyśl 2016.

Polska Technika Lotnicza, Materiały Historyczne 10 (3/2005), Warszawa 2005.

Polski Słownik Bibliograficzny, opracowanie zbiorowe.

Polskie lotnictwo sportowe, opracowanie zbiorowe, Kraków 1986.

Pospieszyński Ryszard, Połamanym farwatrem. Monografia rocznika 1945-1948 Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni i Szczecinie, Gdynia-Szczecin 1995.

Powiat mielecki w XXX-leciu PRL, opracowanie zespołowe, pod redakcją Jana Kapinosa, Jana Mycka i Witolda Pająka, Mielec 1974.

Profesorowie Politechniki Łódzkiej 1945-2005, red. Ewa Chojnacka, Zbigniew Piotrowski, Ryszard Przybylski, Łódź 2006.

Przybyliński Ryszard, Hetman wielki koronny Mikołaj Mielecki (ok. 1540-1585), Toruń 2002.

Quirini Eugenjusz, Librewski Stanisław, Ilustrowana kronika Legjonów Polskich 1914-1918, Warszawa 1936.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Mielec: 2018 r., 2019 r.

Reczek Teresa, Prajsnar Teresa, Ocena i obserwowane zmiany jakości wód rzeki Wisłoki w 2001 roku wg kryteriów krajowych oraz wg norm Unii Europejskiej, Tarnów 2002 (biuletyn).

Rocznik Kolbuszowski, opracowanie zbiorowe pod redakcją ks. Sławomira Zycha, numer X – Kolbuszowa 2010.

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Materiały do dziejów oświaty w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945) na terenie dystryktu krakowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961.

Rocznik Mielecki, opracowanie zbiorowe pod redakcją Jerzego Skrzypczaka, tom I – Mielec 1998, tom II – Mielec 1999, tom III – Mielec 2000, tom IV – Mielec 2001, tom V – Mielec 2002, tom VI – Mielec 2004, tom VII-VIII – Mielec 2006, tom IX – Mielec 2007, tom X-XI – Mielec 2008, tom XII-XIII – Mielec 2010, tom XIV-XV – Mielec 2012.

Rocznik Ziemi Mieleckiej, opracowanie zespołowe pod redakcją Władysława Witka, Mielec 1971.

Rocznik Ziemi Mieleckiej, Z dziejów bibliotek, nauki i kultury ziemi mieleckiej, opracowanie zespołowe pod redakcją Władysława Witka, Mielec 1974.

Rojkowicz Małgorzata, Hoszowska Małgorzata, Madej Wiesław, Lotnicza duma Mielca, Mielec 2013.

Rosja a Katyń, opracowanie zbiorowe, Ośrodek KARTA, Warszawa 2010.

Rospond Stanisław, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984.

Rowiński Robert S., Polskie agrolotnictwo, Olsztyn 2003.

Rozstrzelani w Katyniu, opracowanie zbiorowe pod red. Marii Skrzyńskiej-Pławińskiej, Ośrodek KARTA, Warszawa 1995.

Rozwój przedsiębiorczości w regionie mieleckim. Historia i współczesność, opracowanie zbiorowe pod red. Jerzego Skrzypczaka, Mielec 2004.

Rzeźba Mielec – 69, opracowanie zbiorowe, Warszawa 1970.

70 lat mieleckiego szpitalnictwa, opracowanie zbiorowe, koordynator Aneta Dyka-Urbańska, Mielec 2009. 

Skrzypczak Jerzy, Idea i czyn, Drogi Mielczan do niepodległości, Mielec 2003. 

Skrzypczak Jerzy, Koło Łowieckie „Łoś” w Mielcu 1948-2018, Mielec 2018.

Skrzypczak Jerzy, Na drodze do wolności. Mielczanie w walce o niepodległość Polski 1907-1918, Mielec 2008.

Skrzypczak Jerzy, Nierozstrzelana pamięć Mielecki Słownik Katyński, Mielec 2015, wyd. II poszerzone, Mielec 2020.

Skrzypczak Jerzy, Pałacyk Oborskich w Mielcu, Mielec 2004, Mielec 2019.

Skrzypczak Jerzy, Policja w Mielcu 1919-2019, Mielec 2020.

Skrzypczak Jerzy, Rok 1920. Mielczanie w wojnie polsko-bolszewickiej, Mielec 2010.

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, opracowanie zespołowe PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.

Słownik biograficzny archiwistów polskich, tom III 1835-2015, Warszawa 2017.

Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, opracowanie zespołowe, Warszawa 1989.

Słownik biograficzny miasta Lublina, pod red. Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika i Jana Ziółki, t.2, Lublin 1996.

Słownik biograficzny techników polskich, zeszyt 12, oprac. zbior. NOT FSNT, Warszawa 2001 

Słownik polskich pionierów techniki, praca zbiorowa pod redakcją Bolesława Orłowskiego, Katowice 1984.

Sokół Jan „Skrzydło”, Konspiracja nad Wisłą i Sanem (1939-1944), LSW 1967.

Spis fachowych pracowników służby zdrowia, opracowanie zbiorowe, Warszawa 1961.

Sprawozdania dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. St. Konarskiego w Mielcu (do 1932).

Sprawozdanie dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu za lata 2006-2010, opracowanie zbiorowe pod redakcją: Ewy Chajdaś, Elwiry Przewoźnik i Grażyny Starzyk, Mielec 2010.  

Sprawozdania Towarzystwa Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego im. E. Platerówny za czas 1913-1930, Mielec 1931.

Stachura Zdzisław, 60 lat Koła Łowieckiego „Ponowa” Chorzelów 1947-2007, Chorzelów 2007.

Stachura Zdzisław, ZŻWP Koło nr 1 w Mielcu im. Bojowników Ziemi Mieleckiej 1981-2011, Mielec 2011.  

Stala Józef (ks.), Komoński Szczepan, Borowa – Moja Mała Ojczyzna, tom II,         Duchowieństwo, Borowa 2001. 

Stan obecny i planowanie rozwoju gospodarki wodnej w dorzeczu górnej Wisły, opracowanie zbiorowe, Kraków 2001.

Stępień Jan, 15-lecie Klubu Środowisk Twórczych TMZM „Impresje”, Mielec 1996.

110 Jahre Mainzer Schwimmverein 1901-2011, Mainz 2011.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju, Zarząd Główny, Warszawa 2005.

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Mielca na lata 2007-2015 z prognozą do roku 2020, opracowanie: Tarnowska Fundacja Kultury, Mielec 2007.

Szafer Tadeusz, Pamiętniki stryja mego Mieczysława, maszynopis, Poznań 1967.

Szałajko Krystyna, Ludmiła Flagorowska (1942-2012) w: Benedictus, nr 19(65), Tyniec-Olsztyn, kwiecień 2012.  

Szcześniak Andrzej Leszek, Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, Warszawa 1989.

Szepty duszy. Wystawa Jubileuszowa 30-lecia działalności Klubu Środowisk Twórczych przy TMZM w Mielcu, oprac. Błażków Maria, Klaus Jadwiga, Teresa Elżbieta Pyzik, Mielec 2011.

Szymankiewicz Felicjan, Przyczynek do historii Wydziału Mechanizacji Rolnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.

Szymański Józef, Kapituła kolegiacka w Wojniczu 1465-1786, Lublin 1962.

Śliwa Franciszek, Godni pamięci. Zasłużeni działacze Ruchu Ludowego Ziemi Mieleckiej, Mielec 2000.

Talarek Kazimierz (ks.), Parafia Chorzelów 1326-2008. Miejsce kultu Matki Bożej Chorzelowskiej Królowej Rodzin, Tarnów 2008.

Tarnobrzeskie zeszyty historyczne, nr 2/91, Księga ewidencyjna więźniów CKW Wronki 1/125/49.

Terlaga Jan (ks.), Pamiętnik I Zjazdu Koleżeńskiego w 20-lecie matury gimnazjalnej, Kraków 1935.,

Tyrowicz M., Dzwonkowski Edward, w: PSB, t. VI/2

30 lat FKS „Stal” Mielec, opracowanie zespołowe pod redakcją Jana Filipowicza, Mielec 1970.

30 lat Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Juliana Aleksandrowicza przy WSK „PZL-Mielec”, opracowanie zespołowe, Mielec 2000.

30 lat Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Mielcu 1966-1996, opracowanie zbiorowe, Mielec 1996. 

30 lat w służbie hutnictwa żelaza i stali PRL. Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa BIPROSTAL Kraków, opracował zespół, pod red. Jana Dworaczka, Kraków 1979.

30 lat Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu, opracowanie zespołowe pod redakcją Zenona Iwanicza, Mielec 1968.

1912-2012 100-lecie Gmachu Szkoły 45-lecie Technikum Elektrycznego, tom 1 – Historia i współczesność, tom 2 – Listy absolwentów i uczniów, opracowanie zbiorowe, Mielec 2012.

Umiński Józef, Stawialiśmy opór … Dwanaście lat (1940-1951) zbrojnej harcerskiej konspiracji niepodległościowej Drużyny Sz. Sz. im. Jeremiego Wiśniowieckiego, Mielec 1997.

Wczoraj i dziś Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, opracowanie zbiorowe, Mielec 2001.

Witek Elżbieta, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu w latach 1893-1993, Mielec 1993.

Witek Elżbieta, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Prof. Władysława Szafera w Mielcu w latach 1893-2003, Mielec 2003. 

Witek Józef, Miejska Komunikacja Samochodowa w Mielcu 1961-2001, Mielec 2001.

Witek Józef, Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, Mielec 1995.

Witek Józef, Złoty Jubileusz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Mielcu, Mielec 2007.

Witek Józef, Madej Wiesław, 70 lat Klubu Sportowego Stal Mielec, Mielec 2009.

Witek Józef, Madej Wiesław, 100 lat Mieleckiego Klubu Sportowego Gryf na tle historii mieleckiego sportu, Mielec 2010.

Witek Stefan, Rola procesów eolicznych w rozwoju rzeźby Kotliny Sandomierskiej między Wisłoką a Sanem (praca doktorska, maszynopis), Kraków 1968.

Witkiewicz Stanisław Ignacy, Listy do żony (1928-1931), Warszawa 2007. 

Wojtycza Janusz, Dr Władysław Szczygieł (1902-1960), w: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych T. LIII (2000).

Woźniak Julian, „M” – jak Mielec, Rzeszów 1986.

Woźniak Marek, Wyzina Janusz, 40 lat Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Mielcu, Mielec 2011.

Wszołek Mieczysław, Kronika NSZZ „Solidarność” WSK PZL-Mielec 1980-1985.

Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, tom I – Warszawa 1980, tom II – Warszawa 1981, tom III – Warszawa 1982. 

Zaborniak Stanisław, Lekkoatletyka na Podkarpaciu (1894-2008), Rzeszów 2009.

Zakłady Lotnicze w Mielcu 1938-1989. U źródeł sukcesu, opracowanie zbiorowe pod redakcją Jerzego Skrzypczaka, Mielec 2008.

Zborowski Janusz, Muzeum Regionalne w Mielcu 1967-2002, Mielec 2002.

Z dziejów bibliotek, nauki i kultury ziemi mieleckiej, Rocznik Ziemi Mieleckiej, opracowanie zbiorowe pod redakcją Władysława Witka, Mielec 1974.

Z kart historii ku przyszłości. Księga z okazji jubileuszu 80-lecia szkolnictwa ekonomicznego w Mielcu, pod red. Krystyny Leśniak-Moczuk, Mielec 2017.

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 1, red. Tadeusz Epsztein, Warszawa 1992.

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 2, red. Janina Leskiewiczowa, Warszawa 1994.

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 3, red. Janina Leskiewiczowa, Warszawa 1996.

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 4, red. Tadeusz Epsztein, Warszawa 1998.

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 5, red. Janina Leskiewiczowa , Warszawa 2000.

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 6, red. Janina Leskiewiczowa, Warszawa 2002.

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 7, red. Janina Leskiewiczowa, Warszawa 2004.

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 8, red. Sławomir Górzyński, Warszawa 2007.

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 9, red. Tadeusz Epsztein, Warszawa 2010.

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 10, red. Tadeusz Epsztein, Warszawa 2013.

Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 11, red. Tadeusz Epsztein, Warszawa 2016.

Żelasko Piotr, Historia powstania i rozwoju Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu, Mielec 1924.

D. Prasa

Ceramika Budowlana, nr 7, 8 z 1986 r.

Codzienna Gazeta Handlowa, roczniki 1938-1939

Cracovia Leopolis, nr 2/14 z 1998 r.

Dziennik Polski, wybrane numery z lat 1869-2018

Dziennik Tarnowski, rocznik 1912 

Dziennik Związkowy (Chicago), wybrane egzemplarze z lat 2000 – 2003.

Fara Mielecka, Pismo Parafii Rzymskokatolickiej św. Mateusza w Mielcu, 1995 – 2018.

Gazeta Lwowska

Gazeta Mielecka, roczniki 1995 – 2001.

Gazeta Narodowa, roczniki 1867-1879.

Głos Mielecki, roczniki 1990 – 1997.

Głos Podhala, wybrane numery.

Głos Solidarności, roczniki 1980 – 1981 i 1989 – 1996.

Głos Tygodnia, nr 40/367 z 4 X 1964 r., 

Głos Załogi, roczniki 1951 – 1990.

Goniec Krakowski, wybrane numery z lat okupacji hitlerowskiej.

Ikona, Pismo Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu, 1996 – 2012.

Korso, Tygodnik Regionalny, roczniki 1991 – 2018.

Kultureska, Kwartalnik Samorządowego Centrum Kultury, 2006-2007.

Kurier (Chicago), wybrane egzemplarze z 2003.

Lekka atletyka, Nr 2/118, luty 1966 r.

Mieleckie Echa, 1998 – 1999.

Nadwisłocze, Ogólnopolski Kwartalnik Społeczno-Kulturalny, 2003-2017.

Nowiny Rzeszowskie (Nowiny), roczniki 1950–2017.

Reforma Sądowa, wybrane numery z 1897 r.

Spod Znaku Ducha Świętego, Pismo Parafii Rzymskokatolickiej Ducha Świętego w Mielcu, 1997–2017.

Tempo, roczniki 1956–2003. 

Trinitas, Pismo Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, 2002–2017.

Trybuna Robotnicza, wybrane numery.

Węzełek, Główna Kwatera Harcerek w Londynie, nr 231/2001, Londyn 2001 

Wiadomości Fabryczne, wybrane numery

Wieści Gminne (Wieści Regionalne), roczniki 1990–2017.

Wizjer Regionalny, roczniki 1994–2007.

Wydarzenia, Gazeta Lokalna, 2006-2007.

E. Ankiety osobowe, wywiady.

F. Strony internetowe