1918 – 1939

II RZECZPOSPOLITA (1918-1939)

1918

 •  XI Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie mianowała Stefana Różeckiego – dotychczasowego starostę mieleckiego komisarzem na powiat mielecki. 
 • XI Powstała Żeńska Publiczna Szkoła Powszechna jako sukcesorka Żeńskiej Szkoły Ludowej. Jej siedzibą był budynek Fundacji Barona Maurycego Hirscha przy ul. Pańskiej.
 • XI Dla zapewnienia nadzoru nad oświatą w powiecie mieleckim powołano w Mielcu Polską Radę Szkolną Okręgową. Jej przewodniczącym został starosta Stefan Różecki.
 • XI Komitet Mieszczański wydał pierwszy numer gazety „Mieszczanin”.
 • XI Z inicjatywy żydowskich przedsiębiorców powstał Klub Towarzyski, którego zadaniem było koordynowanie działań żydowskich przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Pierwszym liderem klubu został Mojżesz Aschheim.
 • 5 XII W budynku Rady Powiatowej przy ul. Tadeusza Kościuszki odbyła się uroczystość złożenia przysięgi powstałej Polsce przez nauczycieli z mieleckich szkół.

Ponadto w 1918 r.: 

 • Z inicjatywy ks. Jana Deca i Edwarda Krymskiego powstała harcerska Drużyna Rzemieślnicza im. J. Kilińskiego.
 • Zorganizowano szpital epidemiologiczny leczący głównie choroby zakaźne.


1919

 • 21 I Utworzono Powiatową Komisję Opieki Społecznej.
 • 26 I W wyborach do Sejmu mandaty z powiatu mieleckiego uzyskali m.in. Andrzej Kędzior (PSL-Piast) i Franciszek Krempa (PSL-Lewica). 
 • Wiosna Wznowił działalność były klub „Pogoń” przemianowany na „Kruki-Gryfy Mieleckie”. Prowadził sekcję piłki nożnej.
 • 1 V Braki w zaopatrzeniu miasta i szerząca się lichwa były bezpośrednimi przyczynami rozruchów w Mielcu i rozbijania sklepów żydowskich.
 • 15 VI Zorganizowano pierwsze po odzyskaniu niepodległości nadzwyczajne walne zgromadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej. Naczelnikem został Franciszek Olszewski.
 • 24 VII Utworzono Policję Państwową, a w Mielcu Komendę Powiatową Policji Państwowej.
 • 19 VIII Reaktywowano działalność cechu rzemieślniczego.
 • 29-30 IX W wielkim pożarze Rzochowa spłonęło kilkadziesiąt domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych.
 • IX W Prywatnym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim powstała I Żeńska Drużyna Harcerek im. Emilii Platerówny.
 • 11 XI Odbyły się uroczystości z okazji 1. rocznicy Odzyskania Niepodległości, nazywane też Świętem Zmartwychwstania Polski. Święto to obchodzono uroczyście do 1938 r. 
 • 1 V – 5 VI W Mielcu i okolicach panowała epidemia tyfusu plamistego. Zajęcia szkolne zostały zawieszone.
 • 29 XII Wybrano reprezentację gminną miasta Mielca. Funkcję burmistrza powierzono Romanowi Dębickiemu.

Ponadto w 1919 r.:

 • Powstało Koło Związku Inwalidów Wojennych. 
 • W Rzochowie oddano do użytku nowy dom gminny, w którym ulokowano m.in. kancelarię gminną, salę ze sceną i sklep kółka rolniczego.

1920

 • 20 I W związku ze stanem wojny władze państwowe zawiesiły działalność Rady Gminnej w Mielcu, a starosta mianował burmistrza Romana Dębickiego komisarzem rządowym i kierownikiem Zarządu Gminnego. Do pomocy w zarządzaniu miastem powołano Radę Przyboczną wyłonioną z Rady Gminnej.
 • 14 II Odbyło się posiedzenie Rady Gminnej Przybocznej pod przewodnictwem nowo ustanowionego Zarządu Gminnego. Kierownikiem Zarządu i przewodniczącym Rady mianowano Romana Dębickiego. W wyniku aktywnej działalności Koło Polityczne Kobiet wprowadziło do Rady po raz pierwszy w historii miasta kobietę – Wandę Madeyską. Uchwalono przekazać dary: na flotę polską – 500 koron, na obronę Kresów Zachodnich – 300 koron i na dar narodowy naczelnika J. Piłsudskiego – 200 koron.
 • 15 X Rok szkolny rozpoczęto z opóźnieniem, ponieważ w budynkach szkolnych ulokowano uciekinierów z polskich ziem wschodnich w czasie ofensywy wojsk bolszewickich.

Ponadto w 1920 r.:

 • Borzęccy uruchomili restaurację z wyszynkiem przy ul. Pańskiej (dziś ul. A. Mickiewicza).
 • Rada Gminna nadała nowej ulicy patronat Ignacego Krasickiego.
 • Towarzystwo św. Wincentego a’Paulo zakupiło murowany dom przy ul. Piusa XI i po pracach adaptacyjnych przeniosło doń ochronkę. 
 • Mielec liczył 7 690 mieszkańców.
 • Powiat mielecki liczył 87 741 mieszkańców, w tym: 78 141 Polaków, 8 782 Żydów, 810 Niemców i 8 Ukraińców.

1921

 • 7 I Zmarł Feliks Leyko (l. 81) – mistrz krawiecki, cechmistrz, długoletni członek władz miejskich, burmistrz Mielca w latach 1904-1908. 
 • 14 VI Rada Gminna Przyboczna nadała patronat Marii Konopnickiej Żeńskiej Publicznej Szkole Powszechnej funkcjonującej w budynku Fundacji Barona Maurycego Hirscha przy ul. Pańskiej.
 • 10 VIII Rozporządzeniem kuratora Kuratorium Okręgu Szkolnego we Lwowie powołano Radę Szkolną Powiatową i Radę Szkolną Miejscową w Mielcu.
 • 1 X Szkolny Okręg w Mielcu został włączony do nowo utworzonego Okręgu Szkolnego Krakowskiego.
 • 5 XI Zmarł August Jaderny (l. 52) – fotograf, działacz społeczno-kulturalny, reżyser sztuk teatralnych i aktor, żołnierz Legionów Polskich.
 • 26 XI Roman Dębicki zrezygnował z funkcji komisarza rządowego i kierownika Zarządu Gminnego Mielca.
 • 18 XII W związku z utworzeniem Związku Harcerstwa Polskiego powołano Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Mielcu. Pierwszym komendantem został Władysław Kania – nauczyciel gimnazjalny.
 • 29 XII Komisarzem rządowym i kierownikiem Zarządu Gminnego Mielca został Jan Paweł Leyko.

Ponadto w 1921 r.:

 • Powiat mielecki został włączony do nowo utworzonego województwa krakowskiego.
 • Odwołano z funkcji starosty Stefana Różeckiego, a urząd ten powierzono Mieczysławowi Zarzeckiemu.
 • Prywatne Miejskie Seminarium Nauczycielskie Żeńskie przeszło na własność Towarzystwa NSW. 
 • W lesie na terenie Cyranki rozpoczęła produkcję Chemiczna Fabryka Przetworów Drzewnych. 
 • Na posesji przy ul. Tadeusza Kościuszki Zygmunt Rymanowski rozpoczął budowę elektrowni – pierwszej w dziejach Mielca.
 • W dokumentach miejskich po raz pierwszy pojawiła się ulica Aptekarska (później Apteczna).

1922

 • 7 V Na placu przy kościele św. Mateusza odbyła się uroczystość ślubowania członków OSP i poświęcenia sikawek.
 • V W Seminarium Nauczycielskim Żeńskim im. Emilii Platerówny wręczono pierwsze świadectwa dojrzałości. 
 • 11 VI OSP Mielec zorganizowała uroczyste otwarcie ogrodu strażackiego obok strażnicy przy ul. J. Kilińskiego. 
 • 18 VI Zmarł Roman Dębicki (l. 62) – kupiec, współzałożyciel TG „Sokół”, długoletni radny miejski, komisarz rządowy w Mielcu w latach 1902-1903, przewodniczący Rady Gminnej Przybocznej i kierownik Zarządu Gminnego w Mielcu w latach 1920-1921.
 • 23 IX Towarzystwo Zaliczkowe w Mielcu zostało przekształcone w Bank Spółdzielczy.
 • 5 XI W wyborach do sejmu I kadencji mandaty poselskie z powiatu mieleckiego uzyskali Franciszek Krempa (PSL) i Bronisław Greiss (Stronnictwo Katolicko-Ludowe).
 • 30 XI Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w uznaniu zasług nadało kierownikowi Szkoły Męskiej Janowi Ślósarkowi tytuł dyrektora.
 • 18 XII Na posiedzeniu Rady Gminnej Przybocznej uczczono pamięć zastrzelonego pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza.

 Ponadto w 1922 r.: 

 • Koło Polityczne Kobiet połączyło się z Narodową Organizacją Kobiet i przyjęło jej nazwę. 
 • Stanisław Weryński uruchomił wytwórnię mebli przy ul. T. Kościuszki.
 • Mateusz Holka uruchomił zakład krawiecki przy ul. Złotnickiej (J. Kilińskiego).

1923

 •  1 V Środowisko robotnicze zorganizowało po raz pierwszy manifestację pierwszomajową i do 1939 r. w tej formie obchodziło święto pracy. 
 • 5 V Urząd Gminy Miasta Mielca otrzymał nazwę Magistrat Miasta Mielca.
 • 1 IX W budynku przy ul. T. Kościuszki 7 rozpoczęła działalność Powszechna Publiczna Szkoła Żeńska im. św. Kingi. Pierwszym kierownikiem została mianowana Aniela Hajduk.
 • 20 X Zajęcia w szkołach zawieszono na 3 tygodnie z powodu epidemii szkarlatyny.

 Ponadto w 1923 r.:

 •  Nastąpił gwałtowny wzrost cen. Władze miasta usiłowały temu przeciwdziałać poprzez ustalanie cen, ale w praktyce ceny rynkowe były znacznie wyższe. 
 • Zakończyło działalność żydowskie Stowarzyszenie Eskontowe i Oszczędności.
 • Z inicjatywy Jana Chruściela (żołnierza legionów Józefa Piłsudskiego) powstało Koło Polskiej Partii Socjalistycznej. Na prezesa wybrano J. Chruściela.
 • Zlikwidowano szpital epidemiologiczny, a zorganizowano Ośrodek Zdrowia.
 • Zakończono wydawanie gazety „Mieszczanin”.

1924

 • 14 I Po uruchomieniu elektrowni Zygmunta Rymanowskiego po raz pierwszy w Mielcu zabłysło światło elektryczne. Stało się to w Szkole Męskiej przy ul. T. Kościuszki w czasie konferencji powizytacyjnej.
 • 4 VI W ramach wizytacji parafii św. Mateusza biskup tarnowski Leon Wałęga gościł w Szkole Męskiej i poświęcił jej nowy sztandar. 
 • 13 VII Drużyna OSP Mielec zdobyła 1. miejsce w ćwiczeniach pokazowych w czasie Zjazdu VI Okręgu OSP w Tarnowie.
 • 8 XI Na frontonie budynku Szkoły Męskiej przy ul. T. Kościuszki zamontowano zegar wykonany przez firmę Michała Mięsowicza z Krosna.
 • 18 XI Rada Gminna Przyboczna zmieniła nazwę ulicy Tarnobrzeskiej na H. Sienkiewicza.

Ponadto w 1924 r.:

 • Rozwiązano Radę Powiatową w Mielcu, a powołano Radę Przyboczną przy staroście. 
 • Podwyższono wieżę kościoła św. Mateusza i wykonano na niej hełm, wybudowano wieżyczkę na sygnaturkę oraz dobudowano przedsionek południowy.
 • Po uruchomieniu prywatnej elektrowni Zygmunta Rymanowskiego rozpoczęto budowę sieci elektrycznej na terenie Mielca.
 • Państwowe Gimnazjum typu humanistycznego w Mielcu przyjęło imię Stanisława Konarskiego.
 • Powstało Towarzystwo Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego. 
 • Rozpoczęły działalność piekarnie Ludwika Jeża przy ul. Tarnobrzeskiej (później H. Sienkiewicza) i Tadeusza Woźniaka przy ul. Pańskiej (później m.in. J. Piłsudskiego i A. Mickiewicza). 
 • Eugeniusz Dębicki uruchomił księgarnię oraz sprzedaż przyborów szkolnych, kancelaryjnych i fotograficznych przy ul. Pańskiej (dziś ul. A. Mickiewicza).
 • Rozpoczęła działalność szkoła w Smoczce. 

1925 

 • 1 I Szkoła 5-klasowa męska została przekształcona w 7-klasową na podstawie reskryptu z dnia 12 XII 1924 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego.
 • 7 V Rada Gminna Mielca wybrała Komitet do Rozbudowy Miasta.
 • 16 V W związku z wydarzeniami majowymi w Warszawie grupa działaczy lewicowych zorganizowała manifestacyjne przej-ście ulicami miasta, a na zakończenie odśpiewała pieśń „Czerwony Sztandar”. 
 • 14 VI Odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru ZHP w Mielcu. Aktu poświęcenia dokonał ks. Roman Sitko.
 • 28 VI Odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku strażnicy ze spinalnią w Rzochowie.
 • 18 X Mieleccy studenci utworzyli Akademickie Koło Mieleczan w Krakowie. Jego celem było m.in.: organizowanie samopomocy koleżeńskiej i różnych form kulturalno-oświatowych oraz utrzymywanie łączności z Mielcem. (Koło działało do VIII 1939 r.) Jesień Uruchomiono elektryczne oświetlenie głównych ulic Mielca.
 • 20 XII Odbyło się wspólne zgromadzenie trzech stowarzyszeń rzemieślniczych mające na celu zjednoczenie mieleckiego rzemiosła. 

 Ponadto w 1925 r.: 

 • Powstało Chrześcijańskie Zjednoczenie Mieszczan, którego celem było „utworzenie humanitarno-kulturalnego ogniska życia mieszczańskiego”. 
 • W bydgoskiej montowni płatowców mielczanie – bracia Stanisław i Mieczysław Działowscy skonstruowali szybowiec „Bydgoszczanka”, który uczestniczył w II Wszechpolskim Konkursie Szybowców i został wysoko oceniony.
 • Na ulicy Pocztowej (później G. Narutowicza) rozpoczęto budowę miejskiej kanalizacji ogólnospławnej.
 • Na terenie miasta upowszechniło się wyświetlanie filmów w lokalach, m.in. w restauracjach Leginowicza, Kwaśniewskiego i Józefa Weryńskiego. Największą popularność zdobyło ekskluzywne kino „Wenus” przy ul. Kościuszki. 
 • Utworzono Hufiec Harcerski Żeński.
 • Przy ul. H. Sienkiewicza wybudowano schronisko dla ubogich, zwane też szpitalem.
 • Rozpoczęło działalność mieleckie Koło Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
 • Do Mielca przybył pociągiem słynny w kraju cadyk z Bobowej. Na stacji witał go tłum Żydów z Mielca i okolic.

1926 

 • I Mielczanie Stanisław i Mieczysław Działowscy, wspierani finansowo przez Jana Krugera, zbudowali w Bydgoszczy samolot DKD-1, jeden z pierwszych w Polsce samolotów sportowych. Pierwszy lot na samolocie DKD-1 wykonał sierż. pilot Józef Muślewski 1 II 1926 r.
 • II Powstała Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR), socjalistyczna organizacja młodzieżowa związana z Polską Partią Socjalistyczną (PPS). 
 • 19 III We wszystkich mieleckich szkołach zorganizowano uroczyste poranki z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. Takie uroczystości  organizowano corocznie do 1939 r.   
 • Wiosna Z inicjatywy Jana Chruściela, Jana Gaca i Marcina Pacyny powstał Związek Zawodowy Pracowników Fizycznych.
 • 5-27 VII Komenda Hufca ZHP zorganizowała w Barcicach koło Nowego Sącza pierwszy letni stacjonarny obóz mieleckich harcerzy. Obozy takie organizowano w każde wakacje do  1939 r. włącznie.
 • 13 XI Uroczyście obchodzono 200. rocznicę kanonizacji św. Stanisława Kostki – patrona kaplicy gimnazjalnej. Na program złożyły się: nowenna, pochód mieleckich organizacji katolickich, akademia i przedstawienie teatralne „Dwaj bracia” oraz rekolekcje odprawione przez ks. Józefa Pachuckiego – jezuitę z Chytrowa.
 • 13 XI  Rada Gminna Przyboczna Mielca nadała nowej ulicy nazwę Jana Zamojskiego.

 Ponadto w 1926 r.: 

 • Przy parafii św. Mateusza powstał Oddział Akcji Katolickiej.
 • Rozpoczęło działalność Mieszczańskie Kółko Amatorskie, a w jego ramach utworzono chór i zespół dramatyczny.
 • Zbudowano pierwszy kolektor w ramach budowy pierwszej sieci kanalizacji ogólnospławnej.
 • Zbankrutowała rzemieślnicza Kasa Rękodzielnicza.

 1927 

 • I – Męski Hufiec Harcerski wystawił „Jasełka”.
 • 10 III Zmarł Tomasz Ryniewicz (l. 85) – kupiec, burmistrz Mielca w latach 1885-1900. 
 • 14 III Utworzono Oddział Związku Strzeleckiego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli.
 • 24 III Wojewoda krakowski przywrócił funkcjonowanie Rady Gminnej Mielca. Na burmistrza wybrano Franciszka Jaglarza.
 • 3 V W gimnazjum zorganizowano akademię z okazji 136. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. (Później corocznie czczono kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji do 1939 r.)
 • 28 VI Delegacja mieleckiego gimnazjum wzięła udział w uroczystościach złożenia zwłok Juliusza Słowackiego na Wawelu.
 • VI Na miejskich błoniach wylądował samolot Caudron G-3, pilotowany przez mielczanina Stanisława Działowskiego, któremu towarzyszył brat – Mieczysław.
 • VII Powstało Koło Przyjaciół Akademika w celu pomagania niezamożnej mieleckiej młodzieży studiującej w szkołach wyższych.
 • 2 VIII Rozpoczęto rozbudowę budynku Szkoły Męskiej od strony kościoła św. Mateusza. Prace wykonywała firma „Jan Krymski- Józef Leyko” pod nadzorem Marcina Sadowskiego i Jana Haładeja.
 • VIII Na przedwyborczym wiecu na mieleckim rynku przemawiał przywódca PSL „Piast” Wincenty Witos.
 • 8-9 X W Warszawie przeprowadzono I Krajowy Konkurs Awionetek, w którym wystartował mielczanin Stanisław Działowski na samolocie DKD-3 i wygrał dwie konkurencje: 1 – uzyskanie największej wysokości w ciągu 30 minut i 2 – czas rozłożenia i złożenia samolotu. 

  Ponadto w 1927 r.:  

 • Oddano do użytku murowany budynek dwukondygnacyjny dla Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego przy ul. J. Kilińskiego.
 • W Sądzie Okręgowym w Tarnowie zarejestrowano Powiatową Kasę Rękodzielniczą.
 • Zmarł Feliks Brożonowicz (l. 53) – kupiec, długoletni radny Rady Gminnej Mielca, burmistrz Mielca w latach 1908-1910, dyrektor Towarzystwa Zaliczkowego. 
 • Na zaproszenie hr. Konstancji Oborskiej przybyły do Mielca siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa we Lwowie.
 • Przy Gimnazjum im. S. Konarskiego powstało pierwsze w Mielcu koło Ligi Obrony Powietrznej Państwa (LOPP).
 • Zakończyła działalność Szwalnia Związkowa z o.o. w Mielcu.

 1928 

 • 1 I Były starosta mielecki Mieczysław Zarzecki został starostą oświęcimskim.
 • 4 III W wyborach do sejmu II kadencji mandat poselski otrzymał Franciszek Krempa, należący po przewrocie majowym do Stronnictwa Chłopskiego. 
 • 22 III Rada Gminna przyznała staroście Mieczysławowi Zarzeckiemu honorowe obywatelstwo miasta Mielca. 
 • 25 III Zlikwidowano Stowarzyszenia Rękodzielnicze i utworzono Powiatowy Związek (Cech) Rzemieślniczy.
 • 9-10 VI Na błoniach miejskich przy drodze do Kolbuszowej Oddziały LOPP w Krakowie i Mielcu zorganizowały Wielki Festyn Lotniczy, w którym uczestniczyły m.in. samoloty z Aeroklubu Krakowskiego oraz awionetka braci Działowskich. Atrakcją były płatne przeloty pasażerskie nad Mielcem. Impreza zgromadziła około 10 tysięcy osób. Dochód przeznaczono na budowę lotniska turystycznego.
 • 5 VII Zmarł dr Stanisław Nowaczyński (l. 64) – prawnik, inicjator i pierwszy prezes TG „Sokół”, długoletni naczelnik OSP, działacz niepodległościowy.
 • 10 X Rozpoczęto naukę w nowym skrzydle Szkoły Męskiej (od strony kościoła św. Mateusza) .
 • 29 X – 1 XI W II Krajowym Konkursie Awionetek mielczanin S. Działowski, pilotujący samolot własnej konstrukcji DKD-3, zajął III miejsce. Zwyciężył inny samolot Działowskich – DKD-4 pilotowany przez J. Bargiela, a DKD-5 (także zbudowany przez Działowskich) zajął 5. miejsce. S. Działowski wygrał ponadto konkurencję „czas rozłożenia i złożenia samolotu”. Z okazji odniesienia tych sukcesów Rada Gminna Mielca wydała na cześć braci Działowskich specjalny bankiet.
 • XII Młodzież gimnazjalna wystawiła sztukę Garcio Murena „Bóg nie umiera”.

 Ponadto w 1928 r.: 

 • Zakończono budowę pierwszej sieci kanalizacji ogólnospławnej, odbierającej nieczystości z centralnej części miasta.
 • Powstało koło Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR), politycznego ugrupowania sanacyjnego popierającego rządy silnej ręki J. Piłsudskiego. Funkcjonowało do śmierci J. Piłsudskiego (1935) i miało na ziemi mieleckiej około 20 % poparcia przy wyborach.
 • Za fundusze przekazane braciom Działowskim przez ich rodzinne miasto Mielec – powstał w Krakowie samolot DKD-3 (ulepszony DKD-1) z wymalowanym na stateczniku „Gryfem” – ówczesnym herbem miasta Mielca.
 • Zygmunt Rymanowski uruchomił łaźnię parową przy ul. T. Kościuszki.
 • Zmarł Piotr Stanisław Gardulski (l. 64) – farmaceuta, założyciel apteki „Pod Koroną”, współzałożyciel Oddziału Związku Strzeleckiego.
 • Zawiązał się Komitet Budowy Lotniska w Mielcu, a jego przewodniczącym został lekarz Lucjan Gawendo.
 • Z inicjatywy ks. Leona Muchy założono Towarzystwo Chrześcijańskich Robotników. 
 • Powołano Miejską Komisję Opieki Społecznej.
 • Mielecki przedsiębiorca Franciszek Kazana zawiązał spółkę akcyjną „Bekon Eksport”, która rozwinęła działalność na terenie Polski południowej (sklepy w Tarnowie, Bochni i Krakowie) i eksportowała wyroby do kilku krajów europejskich, USA i Meksyku.

1929 

 • 16 II Po imprezie czytelniczej „Żywy dziennik”, zorganizowanej w gimnazjalnej czytelni, powstał komitet redakcyjny pisma uczniowskiego „Dziewanna” w składzie: prof. Władysław Szczygieł – kurator pisma oraz Stanisław Kryczyński i Wojciech Skuza – redaktorzy.
 • II W Polsce wystąpiły silne mrozy (ok. – 300) i z tego powodu zamknięto szkoły na 4 dni.
 • 13 IV Ukazał się pierwszy numer pisma gimnazjalnego „Dziewanna”.
 • 20 IV Mieleckie gimnazjum uczciło pamięć zmarłego 20 III marszałka Francji Ferdynanda Focha – naczelnego dowódcy sił sprzymierzonych w I wojnie światowej. Uczestniczono w Mszy św. żałobnej i wysłuchano prelekcji prof. Władysława Kani.
 • 30 V W czasie uroczystości Bożego Ciała w Rzochowie pierwszy raz zagrała nowo powstała orkiestra dęta OSP.
 • 2 VI W mieleckim gimnazjum odbył się wiec protestacyjny przeciwko niemieckim roszczeniom terytorialnym.
 • 8-9 VI Uczniowie gimnazjum i uczennice seminarium nauczycielskiego wystawili komedię J. Blizińskiego „Pan Damazy” w reżyserii prof. Władysława Kawy. Dochód przeznaczono na dofinansowaniem wycieczki do Poznania.
 • 14-23 VII W czasie II Zlotu Narodowego ZHP w Poznaniu mieleccy harcerze pod komendą Karola Małeskiego zdobyli I miejsce w konkurencji rozbijania obozu i II miejsce w pionierce obozowej.
 • 16 VII Wojewoda krakowski rozwiązał Radę Gminną i Zwierzchność Gminną, a powołano Tymczasowy Zarząd Miejski z kierownikiem na czele. Kierownikiem został mianowany Jan Haładej. 
 • 23 VII Do Mielca przybył prezydent RP prof. Ignacy Mościcki. Celem wizyty było m.in. zapoznanie się z możliwościami ulokowania na terenie ziemi mieleckiej zakładów azotowych.
 • 7-8 IX Zespół teatralny Mieszczańskiego Kółka Amatorskiego wystawił sztukę „Porucznik I Brygady” w reżyserii Aleksandra Kawy.
 • 19 IX Zmarł nagle starosta mielecki Jan Pawlica (l. 42).
 • 6 X Mielczanin Stanisław Działowski, startujący na własnym samolocie DKD w barwach Aeroklubu Akademickiego w Krakowie, zdobył 3. miejsce w I Locie Południowo-Zachodniej Polski na trasie: Kraków–Częstochowa–Katowice-Kraków. Zwyciężył Franciszek Żwirko.
 • 11 X Gimnazjum zorganizowało uroczystości z okazji 150. rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego.
 • X W sali posiedzeń Rady Powiatowej („Sali Królewskiej”) urządzono wystawę rolniczą.
 • XI I Drużyna Harcerska wystawiła sztukę „Obrona Lwowa” w reżyserii prof. Tadeusza Zawadzkiego.

 Ponadto w 1929 r.: 

 • Starostą mieleckim został Marian Balicki.
 • Powołano Tymczasową Radę Powiatową liczącą 16 członków i Tymczasowy Wydział Powiatowy (6 członków) ze starostą jako przewodniczącym. 
 • Powołano Powiatowy Cech Rzemieślniczy.
 • Powołano Sąd Grodzki w Mielcu i przy nim Sąd Pracy.
 • Mateusz Weryński uruchomił restaurację z cukiernią przy ul. Pańskiej.
 • Lata 20. Utworzono Żydowski Klub Sportowy Makkabi. Działał on na stadionie zbudowanym przez żydowską młodzież na terenie przekazanym przez władze miejskie przy ul. Kolbuszowskiej (później ul. Wolności).

1930 

 • I Hufiec Harcerski wystawił „Jasełka” według E. Zegadłowicza. Dochód przeznaczono na spłatę zakupionych namiotów i na obóz wakacyjny.
 • 10 IV W gimnazjum uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą poległych za Ojczyznę w latach 1914-1920 – prof. J. Ziemskiego oraz 23 absolwentów i uczniów gimnazjum. 
 • 2 VII Gimnazjalna Sodalicja Mariańska uczestniczyła ze swym sztandarem w Ogólnopolskim Zjeździe Sodalicji w Częstochowie.
 • 1 IX Rok szkolny 1930/1931 zainaugurowało nowo utworzone Koncesjonowane Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. E. Plater. 
 • 13 XII Po przywróceniu samorządu miejskiego przez władze zwierzchnie – wybrano nową Radę Gminną. Burmistrzem został Jan Paweł Leyko, a wiceburmistrzem – Franciszek Kazana.

 Ponadto w 1930 r.: 

 • Utworzono Komisję Porozumiewawczą, której celem było zacieśnienie współpracy nauczycieli wszystkich mieleckich szkół. Działała do 1933 r.
 • W Rzochowie figurę Matki Bożej przeniesiono na środek rynku.
 • Henryk i Helena Stefankowie uruchomili młyn walcowy „Ziarno” w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 50. 
 • Spółka Kaflarzy S.J. (Julian Osmola, Michał Poczekajło, Jan Pazdro, Włodzimierz Pazdro) uruchomiła kaflarnię przy ul. S. Żeromskiego.
 • Rozpoczął funkcjonowanie hotel Mateusza Weryńskiego przy ul. Pańskiej.
 • W okolicach miasta Końskie katastrofie uległ samolot DKD-5 pilotowany przez Stanisława Działowskiego. Pilot odniósł poważne obrażenia, a samolot został rozbity.

1931

 • 22 I Rada Gminna udzieliła licencji kinematograficznej Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” w jego nowo wybudowanym budynku i nie udzieliła zgody na wyświetlanie filmów przez Związek Strzelecki w sali OSP ze względów bezpieczeństwa. Zmieniono nazwy ulic: Tarnowską na Legionów, Pocztową na G. Narutowicza, Kolbuszowską na Wolności, Japońską na S. Moniuszki, skwer przy cmentarzu izraelickim na skwer przy placu Wolności, skwer przy zakładzie kowalskim Marcina Pyrzyńskiego (obok strażnicy) na skwer i plac I. Paderewskiego, Cyranowską na Orlą i Radomyślańską na Rzeczną. Ponadto nowej ulicy biegnącej wzdłuż torów nadano nazwę Torowa. 
 • 25 I Pożar dachu opóźnił oddanie do użytku murowanego budynku dwukondygnacyjnego dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przy błoniu miejskim (dziś – ul. S. Sękowskiego).
 • 24 II Rada Gminna wydzierżawiła firmie „Karpaty” (Samuel Rothman i Spółka) plac w Rynku (przy kiosku) na stację benzynową.
 • 30 IV  Powstała powiatowa struktura Stronnictwa Ludowego.
 • 23-24 V Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego zorganizował Święto Sportowe. Przeprowadzono turnieje siatkówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego, zawody lekkoatletyczne i kilka konkurencji wojskowych. 
 • VI Delegacja mieleckich harcerzy uczestniczyła w Zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze Czeskiej.
 • 5 VII Uroczyście oddano do użytku lotnisko turystyczne na błoniach przy drodze do Kolbuszowej. Głównym punktem była polowa Msza św. i poświęcenie lotniska, a następnie odbyły się pokazy lotnicze i koncert z paradą orkiestry wojskowej.
 • 19 VII Lotnisko turystyczne w Mielcu było miejscem etapowym II Zlotu Podhalańskiego. 
 • 15-16 VIII Lotnisko turystyczne w Mielcu po raz pierwszy było miejscem zakończenia etapu w ramach prestiżowych zawodów lotniczych pn. III Lot Południowo-Zachodniej Polski. Rolę miasta etapowego w tych zawodach Mielec pełnił corocznie do 1937 r.
 • 15 IX Z powodu epidemii płonicy i duru brzusznego w powiecie mieleckim z półmiesięcznym opóźnieniem rozpoczęto rok szkolny 1931/1932.
 • 25 IX – 1 X Jedną z konkurencji IV Krajowego Konkursu Awionetek był lot okrężny dookoła Polski trasą: Warszawa-Grodno-Wilno-Mołodeczno-Baranowicze-Brześć n/Bugiem-Lublin-Łuck-Lwów-Mielec-Kraków-Katowice-Częstochowa-Łódź-Poznań-Inowrocław-Lidzbark-Warszawa. W konkursie uczestniczył Stanisław Działowski (DKD-5), ale nie odniósł większych sukcesów.
 • 31 X W nowo oddanej do użytku sali widowiskowej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” odbyła się impreza z okazji „Dnia Oszczędności”, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich mieleckich szkół.
 • 29 XI Utworzono Akademickie Koło Mieleczan we Lwowie. Jego celem było m.in.: pogłębianie poczucia państwowości polskiej, organizowanie pomocy koleżeńskiej, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i utrzymywanie kontaktów z Mielcem. (Koło działało do VIII 1939 r.)
 • 26 XII Gimnazjalny Hufiec Harcerski wystawił „Betlejem polskie” L. Rydla w reżyserii prof. Piotra Jasińskiego.

 Ponadto w 1931 r.: 

 • Utworzono Koło Przyjaciół Harcerstwa.
 • Stanisław Wnęk uruchomił mleczarnię oraz wyrób masła i sera przy ul. Kolejowej (dziś ul. S. Drzewieckiego).
 • Mojżesz Aschheim uruchomił zakład wyrobów ceramicznych.
 • Mielec liczył 8 352 mieszkańców.

1932 

 • 3 I Akademickie Koła Mieleczan (AKM) w Krakowie i Lwowie wystawiły w sali widowiskowej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” spektakl I. Nikorowicza „W gołębniku”. Dochód przeznaczono na działalność TG „Sokół”.
 • 5 I Z inicjatywy Akademickich Kół Mieleczan w Krakowie i Lwowie zorganizowano w sali widowiskowej TG „Sokół” wielką zabawę taneczną, z której dochód przeznaczono na cele społeczne.
 • 17-18 I Zespół teatralny Mieszczańskiego Kółka Amatorskiego prowadzony przez Aleksandra Kawę wystawił w sali widowiskowej TG „Sokół” dramat J. Słowackiego „Balladyna”.
 • 7 i 9 II W sali widowiskowej TG „Sokół” młodzież gimnazjum i seminarium żeńskiego wystawiła „sztukę z baletem” J. P. Moliera „Chory z urojenia”. Muzykę wykonała orkiestra symfoniczna złożona z uczniów i zaproszonych muzyków pod batutą Władysława Szula. Dochód przeznaczono na cele społeczne.
 • 5 III Zespół teatralny Mieszczańskiego Kółka Amatorskiego wystawił w sali TG „Sokół” dramat J. Słowackiego „Mazepa” w reżyserii Aleksandra Kawy.
 • 18-20 III Z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w gimnazjum zorganizowano poranek z programem artystycznym oraz uroczyście zawieszono medalion z podobizną marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego twórcą był uczeń Ludwik Pająk.
 • 31 III – 7 IV Zarząd Powiatowy Stronnictwa Ludowego zorganizował strajk targowy, protestując przeciwko wysokiej opłacie targowej wprowadzonej przez władze miasta.
 • 7 IV Po obniżeniu taryfy targowej chłopi zakończyli strajk.
 • 7 IV Studenci z AKM w Krakowie i Lwowie wystawili w sali widowiskowej TG „Sokół” sztukę Z. Przybylskiego „Wicek i Wacek”. Dochód przeznaczono na działalność TG „Sokół”.
 • 17 IV Na trawniku przy gmachu gimnazjalnym odbyła się uroczystość zasadzenia pamiątkowego dębu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przy tej okazji prof. Józef Wilhelm Nitsch wygłosił prelekcję „Tendencje rewizjonistyczne Niemiec”.
 • IV Założono Akademicki Klub Sportowy (AKS) jako organizację tymczasową. Klub działał w trzech sekcjach: piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, a jego zawodnikami byli studenci uczelni wyższych przybywający do Mielca w czasie wolnym od nauki.
 • 3 V 141 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja władze miasta uczciły pochodem ulicami Mielca, a młodzież gimnazjalna wystawiła sztukę Jana Adolfa Hertza „Młody las” w reżyserii prof. Mariana Sobonia.
 • 5 V Chrześcijańskie Zjednoczenie Mielczan i Towarzystwo „Ojczyzna” połączyły się, tworząc Mieszczańskie Towarzystwo „Ojczyzna”.
 • 26 VI Na stadionie sportowym zorganizowano doroczne Święto Przysposobienia Wojskowego.
 • 7 VIII Po raz trzeci w roku 1932 studenci z AKM w Krakowie i Lwowie przygotowali spektakl teatralny – tym razem M. Bałuckiego „Grube ryby” i wystawili go w sali widowiskowej TG „Sokół”. Dochód przeznaczono na TG „Sokół”.
 • 1 IX Na podstawie nowej ustawy szkolnej („jędrzejowiczowskiej”) mieleckie gimnazjum rozpoczęło działalność w nowym porządku organizacyjnym. Szkołę podzielono na 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum oraz nadano mu nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum im. S. Konarskiego.
 • 1 IX Szkoła Przemysłowa Uzupełniająca została przemianowana na Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodową. Jej siedzibą pozostawał budynek szkolny przy ul. T. Kościuszki 4 („pod zegarem”).
 • 17-18 IX Lotnisko turystyczne jako meta etapu gościło załogi 7 samolotów – uczestników IV Lotu Południowo-Zachodniej Polski.
 • 12 X Zmarł ks. Franciszek Pawlikowski (l. 70) – proboszcz parafii św. Mateusza od 1903 r., dziekan dekanatu mieleckiego, działacz społeczny.
 • 23 X Zarząd Główny Związku Zawodowego ogłosił strajk targowy w terminie 23-30 X, do którego przyłączyli się m.in. chłopi z powiatu mieleckiego.
 • 27 X Na mieleckim rynku odbył się wiec chłopski w proteście przeciwko aresztowaniu przez policję członków Zarządu Powiatowego Stronnictwa Ludowego. Zgromadzenie zakończyło się starciami z policją.
 • Jesień Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oddało do użytku nowo wybudowany stadion sportowy im. F. Żwirki i S. Wigury.

1933 

 • 5 I Rada Gminna Mielca specjalną uchwałą potwierdziła używanie Gryfa – herbu Mieleckich, założycieli i właścicieli Mielca – jako godła miasta. Zmieniła też nazwę ulicy K. Brodzińskiego na ul. F. Żwirki i S. Wigury.
 • 12 I Rada Gminna Mielca zezwoliła na postój dorożek na Rynku.
 • 12 III Rada Gminna Mielca wprowadziła do „Statutu etatów służbowych Magistratu miasta Mielca” straż miejską porządkową w miejsce milicji.
 • 17 III Proboszczem mieleckiej parafii św. Mateusza został ks. Michał Nawalny.
 • 18-19 III Z okazji „Imienin Budowniczego Polski Marszałka Piłsudskiego” w mieleckich szkołach zorganizowano uroczystości, a następnie odbyła się wspólna defilada ulicami miasta. 
 • 21 III Po reformie administracji państwowej Magistrat Miasta Mielca przemianowano na Zarząd Miejski w Mielcu.
 • III Akademickie Koło Mieleczan we Lwowie opracowało i wydało broszurę „Mieleczanin”, w którym przedstawiono historię i współczesność Mielca oraz działalność AKM we Lwowie i Krakowie.
 • 9 V Z okazji ponownego wyboru prof. Ignacego Mościckiego na prezydenta Rzeczypospolitej urządzono „iluminację” i pochód młodzieży.
 • 10-11 VI Trasa V Lotu Południowo-Zachodniej Polski im. F. Żwirki przebiegała nad Mielcem (nie lądowano). Startowało 9 samolotów.
 • 17 VI – 5 VII Komenda Hufca ZHP zorganizowała po raz pierwszy obóz wędrowny, a jego trasa (230 km) biegła przez Huculszczyznę.
 • 29 VI Uroczyście obchodzono Święto Morza.
 • IX Nauczyciel języka polskiego w mieleckim gimnazjum Stanisław Lachman zorganizował chór „Melodia”, skupiający około 40 uczniów najstarszych klas.
 • 6 X W mieleckich szkołach przez specjalnie zainstalowane radia wysłuchano transmisji uroczystości w Krakowie z okazji 250-lecia odsieczy wiedeńskiej.

 Ponadto w 1933 r.: 

 • Starostą mieleckim został Zygfryd Schlichting.
 • Utworzono Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych.
 • Na podstawie reformy „jędrzejewiczowskiej” w Mielcu umiejscowiono siedzibę inspektoratu szkolnego dla powiatów mieleckiego i ropczyckiego.
 • Powołano Stowarzyszenie Popierania Szkół Zawodowych w Mielcu.
 • Przy ul. Kolejowej zakończono budowę willi Tadeusza Kazany według projektu Marcina Sadowskiego. 
 • Utworzono Oddział Żeński Związku Strzeleckiego im. Michaliny Mościckiej. Pierwszą komendantką Oddziału została mianowana Stefania Cymbalska.
 • Na skutek nieterminowych wypłat powstał konflikt pomiędzy pracownikami a właścicielem Zakładów Przemysłowych przy ul. Orlej (dziś teren pod wiaduktem) Tadeuszem Królikiewiczem. Po negocjacjach konflikt został zażegnany.

 1934 

 • 28 I Zorganizowano manifestację z okazji uchwalenia przez Sejm RP Konstytucji 26 stycznia.
 • 2-3 VI VI Lot Południowo-Zachodniej Polski im. F. Żwirki przeprowadzono na trasie: Kraków-Częstochowa-Kielce-Mielec-Sandomierz-Zamość-Lwów-Krosno-Dębica-Nowy Sącz-Tarnów-Nowy Targ-Katowice-Kraków. Startujący w zespole Aeroklubu Krakowskiego mielczanin Stanisław Działowski na samolocie PZL-5 zajął 3. miejsce.
 • 17 VI Przed budynkiem TG „Sokół” i później przed budynkiem starostwa odbyły się wiece protestacyjne przeciwko „akcji wywrotowej” w kraju, której skutkiem było m.in. zamordowanie Bronisława Pierackiego – ministra spraw wewnętrznych.
 • 18 VI Rada Gminna Mielca, licząca odtąd 16 radnych, nie ukonstytuowała się.
 • 23 VI Ponowne posiedzenie Rady Gminnej zakończyło się wyborem Franciszka Kazany na burmistrza miasta.
 • VI W Mielcu i powiecie zarejestrowano około 600 osób poszukujących pracy, a dalsze 4 100 osób, choć także bezrobotnych, nie zostało zarejestrowanych z różnych powodów.
 • 13-15 VII Wielka powódź zniszczyła w powiecie mieleckim ponad 11 tysięcy gospodarstw, a około 55 770 osób poniosło straty w różnym stopniu. W Mielcu woda spowodowała sporo szkód w zachodniej części miasta oraz poważnie uszkodziła most. 
 • VII – VIII Przy likwidacji szkód po powodzi oraz przy innych robotach publicznych na terenie Mielca i powiatu zatrudniono około 1 200 osób, co znacznie obniżyło stopę bezrobocia i poprawiło sytuację ekonomiczną wielu rodzin.
 • 6-30 VIII Komenda Hufca ZHP zorganizowała obóz wędrowny na trasie Kołomyja-Kosów-Kuty. W ramach realizacji programu uczestnicy obozu przekroczyli granicę polsko-rumuńską i zdobyli najwyższy szczyt pasma Czarnohory – Howerlę (2058 m).
 • 2 IX Zorganizowano Zlot Sokoli, na który przybyły drużyny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z kilku miast. Odbyła się defilada ulicami Mielca, a następnie przeprowadzono zawody sportowe na stadionie „Sokoła” przy ul. F. Żwirki i S. Wigury.

 Ponadto w 1934 r.:

 • Rozpoczął działalność zakład ślusarski i reperacji samochodów Romana Ortyla przy ul. Legionów.
 • Rada Gminna Mielca zmieniła nazwę ulicy Długiej na Bronisława Pierackiego.

1935 

 • 13 V Na wieść o śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego (12 V) w mieleckich szkołach wykonano żałobne dekoracje, a uczniowie założyli czarne opaski. 
 • 18 V W kościele św. Mateusza odprawiono nabożeństwo żałobne za duszę zmarłego Marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie przy dźwiękach dzwonów odbył się żałobny poranek. Wysłuchano też transmisji radiowej z uroczystości pogrzebowych w Krakowie.
 • V Mieleckie szkoły zorganizowały zbiórki pieniężne na budowę kopca Piłsudskiego w Krakowie.
 • V Chór gimnazjalny „Melodia” z Mielca pod batutą prof. Stanisława Lachmana wystąpił przed mikrofonem Polskiego Radia w Krakowie. 
 • 23 VI Zmarł Zygmunt Rymanowski (l. 58) – budowniczy i właściciel pierwszej w Mielcu elektrowni i sieci elektrycznej, prezes TG „Sokół” w latach 20., właściciel kilku zakładów. 
 • 30 VI Zakończyło działalność Koncesjonowane Gimnazjum Prywatne Żeńskie im. E. Plater.
 • 30 VI Zakończyło działalność Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. E. Plater. 
 • VI Grupy dorosłych (w tym członkowie TG „Sokół”) i młodzieży z Mielca wyjeżdżały do Krakowa, aby oddać hołd prochom Józefa Piłsudskiego i wziąć udział w sypaniu kopca Marszałka.
 • 13 X Na lotnisku turystycznym LOPP zorganizowano uroczystości i m.in. protestowano „przeciwko prześladowaniom rodaków na Śląsku Zaolziańskim”.
 • X Rozwiązano BBWR i utworzono Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN), w tym koło w Mielcu.
 • XI Komenda Chorągwi ZHP w Krakowie rozwiązała Harcerski Hufiec Żeński z powodu spadku aktywności i braku hufcowej.
 • 5 XII Zmarł Franciszek Krempa (l. 82) – wybitny działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm Krajowy we Lwowie, członek austriackiej Rady Państwa w Wiedniu i poseł na Sejm II RP z terenu powiatu mieleckiego, działacz kilku organizacji społecznych w Mielcu.

 Ponadto w 1935 r.: 

 • Zakończono wprowadzanie reformy podziału administracyjnego państwa, w ramach której powstały m.in. gminy zbiorowe Mielec (miasto) i Mielec-wieś, a Rzochów utracił prawa miejskie.
 • W budynku Seminarium Nauczycielskiego przy ul. J. Kilińskiego rozpoczęto kursy gospodarstwa domowego.
 • Zakończyły działalność żydowskie instytucje finansowe: Towarzystwo Kredytowe dla Handlu i Przemysłu, Towarzystwo Handlowe i Bank Kredytowy. 
 • Wybudowano kamienicę przy ul. T. Kościuszki 12, w której zamieszkało kilka rodzin inteligenckich, a na parterze ulokowano posterunek policji. 

1936 

 • 19 III Mieleckie szkoły zorganizowały „Dzień Józefa Piłsudskiego”. Odprawiono nabożeństwo, a następnie odbył się poranek, w czasie którego ślubowano „niesienie na swych barkach odpowiedzialności za Rzeczpospolitą i wypełnienie swych obowiązków w myśl wskazówek Marszałka”.
 • 12 V Pierwszą rocznicę śmierci Marszalka Józefa Piłsudskiego uczczono uroczystym nabożeństwem oraz wysłuchaniem transmisji radiowej z uroczystości złożenia Serca Marszałka do Mauzoleum na Rossie w Wilnie.
 • 30 V Odbyło się uroczyste nadanie Szkole Powszechnej w Rzochowie imienia Henryka Sienkiewicza.
 • 31 V Lotnisko turystyczne było miejscem etapowym VII Lotu Południowo-Zachodniej Polski im. F. Żwirki. W zawodach uczestniczyło 16 samolotów.
 • 1 VI W dniu Zielonych Świąt zorganizowano wielką manifestację chłopską.
 • 5 VII Na placu przed budynkiem TG „Sokół” odbyła się uroczystość nadania Krzyża Virtuti Militari mieleckim obrońcom Lwowa. Wmurowano też metalowy krzyż w ścianę budynku „Sokoła”, a następnie przemaszerowano ulicami miasta i na stadionie przeprowadzono zawody sportowe z pokazami gimnastycznymi.
 • 21-28 VII W Rzochowie odbył się zlot zarządów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej.
 • 1 IX Otwarto Prywatną Żeńską Szkołę Zawodową Krawiecko-Bieliźniarską. Zajęcia odbywały się w budynku byłego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego przy ul. J. Kilińskiego.
 • 3 IX Otwarto Szkołę Dokształcającą Zawodową Żeńską. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Męskiej przy ul. T. Kościuszki.
 • 13 IX Na lotnisku turystycznym odbył się festyn w ramach Tygodnia LOPP.
 • 25 IX W Gimnazjum i Liceum im. S. Konarskiego prof. Stanisław Lachman zorganizował chór mieszany „Melodia” jako drugi (po męskim) chór gimnazjalny.
 • 13 X W uchwale Komitetu ds. Uzbrojenia i Sprzętu w Warszawie w sprawie rozbudowy przemysłu lotniczego w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego przyjęto zlokalizowanie  w Mielcu inwestycji „Państwowe Zakłady Lotnicze – Wytwórnia Płatowców Nr 2”.
 • X – XI W związku z planowaną budową zakładów lotniczych na terenach Cyranki, Chorzelowa, Szydłowca i Mielca rozpoczęto prace geodezyjne.
 • 11 XI Obchody 18. rocznicy Święta Zmartwychwstania Polski połączono z odsłonięciem pomnika Jana Kilińskiego przy zbiegu ulic Wolności, Kolejowej i J. Piłsudskiego. Pomnik zaprojektował budowniczy Marcin Sadowski, projekt otoczenia wykonał Edward Kozłowski, a rzeźba orła na pomniku i płaskorzeźba J. Kilińskiego były dziełem mistrza stolarskiego Bolesława Prinza. 
 • 28 XII Zmarł Jan Ślósarek (l. 65) – długoletni kierownik i dyrektor Szkoły Męskiej, prezes Oddziału Powiatowego ZNP w latach 1911-1924.

 Ponadto w 1936 r.: 

 • Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego (TUR) i Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Fizycznych w Mielcu wybudowały Dom Robotniczy przy ul. Wolności – placówkę kulturalno-oświatową. 
 • Władze państwowe zaleciły budowanie w niektórych budynkach mieszkalnych schronów przeciwgazowych. 
 • Franciszek Gwoździowski założył przedsiębiorstwo budowlane przy ul. Ogrodowej 2. 
 • Otwarto kręgielnię OSP przy ul. J. Kilińskiego.

 1937  

 • I Utworzono terenowe przedstawicielstwo Kierownictwa Budowy Państwowych Zakładów Lotniczych w Mielcu. Siedzibą przedstawicielstwa był Pałacyk Oborskich.
 • 5 II  Sejm przyjął koncepcję Centralnego Okręgu Przemysłowego przedstawioną przez wicepremiera E. Kwiatkowskiego. W planach COP-u znalazła się budowa fabryki samolotów w Mielcu. 
 • 15-16 V Nad Mielcem przelecieli uczestnicy VIII Lotu Południowo-Zachodniej Polski im. F. Żwirki w ramach drugiego etapu lotu okrężnego Lwów-Zamość-Mielec- Sandomierz-Kielce-Częstochowa-Kraków (bez lądowania na poszczególnych lotniskach). Uczestniczyło 20 załóg. 
 • 17 V W dzień Zielonych Świąt odbyła się manifestacja chłopska.
 • 29-30 V W I Konkursie Chórów Szkolnych Polski Południowej w Krakowie męski chór licealno-gimnazjalny „Melodia” pod kierunkiem Stanisława Lachmana zajął I miejsce, a chór mieszany „Melodia” uplasował się na III miejscu.
 • 3-12 VIII W Rzochowie odbył się zlot zarządów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej.
 • 7-8 VIII W Wojsławiu zorganizowano „Zjazd Wojsławian”, a dochód z imprezy przeznaczono na budowę Domu Gromadzkiego w Wojsławiu.
 • 15 VIII Na rynku odbył się wiec chłopski, podczas którego proklamowano 10-dniowy strajk.
 • 1 IX Rada Gminna Mielca postanowiła założyć prywatne miejskie gimnazjum handlowe, a gdyby założenie takiego gimnazjum napotykało trudności, zalecała założyć gimnazjum ogólnokształcące.
 • 8 IX Rada Gminna Mielca uchwaliła utworzenie Prywatnego Miejskiego Gimnazjum Krawieckiego oraz rocznej szkoły przysposobienia kupieckiego.
 • 1 IX Zainaugurowały rok szkolny 1937/1938 nowe mieleckie szkoły ponadpodstawowe – Miejskie Gimnazjum Krawieckie i Prywatne Gimnazjum Kupieckie. Zajęcia obu szkół ulokowano w budynku byłego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego przy ul. J. Kilińskiego.
 • Jesień Na terenach podmieleckiej Cyranki rozpoczęto budowę Wytwórni Płatowców nr 2 PZL, a na wschodnich terenach Mielca – budowę fabrycznego osiedla mieszkaniowego, głównie bloków wielorodzinnych. 
 • 11 XI Uroczystości 19. rocznicy Odzyskania Niepodległości połączono z „Aktem poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę przyszłych fabryk w Cyrance”.
 • XII Ministerstwo Przemysłu i Handlu mianowało Stanisława Krzyczkowskiego na stanowisko dyrektora naczelnego PZL Wytwórnia Płatowców nr 2 w Mielcu.

 Ponadto w 1937 r.:    

 • Zatwierdzono projekt budowy osiedla fabrycznego PZL WP-2 w Mielcu, opracowany przez Biuro Projektowe Wojskowego Funduszu Kwaterunkowego w Warszawie
 • Rozpoczęto budowę dróg dojazdowych i toru do zakładów lotniczych, linii elektrycznej wysokiego napięcia z Mościsk koło Tarnowa do Mielca oraz gazociągu z Borysławia do Mielca.
 • W Szydłowcu koło Mielca rozpoczęto budowę ujęcia wodnego, a w Mielcu – oczyszczalni ścieków, kotłowni i stacji transformatorowej. 
 • Rozpoczęto budowę drogi Mielec – Kolbuszowa.
 • W Woli Mieleckiej rozpoczęto budowę mostu na rzece Wisłoce.   
 • Rozpoczęło działalność przedsiębiorstwo przemysłu drzewnego Herminy i Tadeusza Królikiewiczów przy ul. Orlej (dziś al. Niepodległości).  

 1938 

 • 3 I Wytwórnię Płatowców nr 2 PZL w Mielcu wpisano do rejestru handlowego w Warszawie.
 • 17 I Zmarł Andrzej Kędzior (l. 87) – dyrektor Krajowego Biura Melioracyjnego we Lwowie, inicjator i organizator regulacji rzek (m.in. Wisłoki) i melioracji ziem galicyjskich, poseł na Sejm Krajowy we Lwowie, poseł i senator w okresie II RP, „Honorowy Obywatel Miasta Mielca”.
 • 13 II Rada Gminna Mielca podjęła uchwałę o przekazaniu bezpłatnym pod budowę szpitala powszechnego parceli o powierzchni 5 mórg w pobliżu Góry Cyranowskiej.
 • 22 II Rada Gminna Mielca upoważniła Zarząd Miasta do wydawania wywłaszczonym mieszkańcom miasta indywidualnych zezwoleń na budowę domów drewnianych na peryferiach Mielca.
 • II Utworzono Oddział Bezprocentowej Kasy Kredytu dla Ziemi Krakowskiej i Podhalańskiej.
 • 2 III Sąd Okręgowy w Tarnowie wpisał WP nr 2 PZL w Mielcu do rejestru handlowego. 
 • Wiosna Rozpoczęto budowę osiedla fabrycznego WP-2 PZL.
 • 5 VI Na rynku zbożowym przy ul. Sandomierskiej odbyła się manifestacja chłopska, w której wzięło udział około 15 tysięcy osób.
 • 5 VI Chór gimnazjalny „Melodia” pod batutą prof. Stanisława Lachmana wystąpił przed mikrofonem Polskiego Radia w Krakowie oraz wziął udział w zbiorowym koncercie „Festiwalu Pieśni i Muzyki” na Wawelu z okazji „Dni Krakowa”. 
 • pocz. VII Na zlecenie burmistrza Franciszka Kazany handel z rynku przeniesiono na błonia, a rynek uporządkowano i po jego przekątnej zbudowano chodniki. 
 • 12 VII Rada Gminna Mielca uchwaliła zaciągnięcie pożyczki w Polskim Banku Komunalnym S.A. w wysokości 35 000 zł na różne miejskie inwestycje oraz pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 30 000 zł na sporządzenie podstawowych pomiarów i planów zagospodarowania miasta.
 • 18 VII Radni Rady Gminnej Mielca – pod nieobecność burmistrza Franciszka Kazany – zgłosili szereg zastrzeżeń w sprawie wykonywania robót porządkowych na rynku bez uzgodnień z Radą.
 • 21 VII Na początku posiedzenia Rady Miejskiej prof. Władysław Kania wyraził votum nieufności dla burmistrza Franciszka Kazany i radni (z wyjątkiem Karola Olszewskiego i Piotra Żelaski) opuścili salę obrad.
 • 22-23 VIII Kilkakrotnie zwoływane sesje nie odbywały się z powodu braku quorum.
 • 24 VIII Ostrzeżona o możliwości rozwiązania Rada Miejska zebrała się i przyjęła przeprosiny burmistrza F. Kazany, który tłumaczył, że decyzję o pracach porządkowych podjął sam ze względu na „pilność sprawy” i czynił to bezinteresownie.
 • VIII Rozpoczęto budowę lotniska fabrycznego PZL WP nr 2, mogącego przyjąć wszystkie ówczesne typy samolotów.
 • 29 XI Rada Miejska podjęła uchwałę o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki w wysokości 6500 zł w Funduszu Pracy z siedzibą prawną w Warszawie na wykonanie prac związanych z opracowaniem studiów i opracowaniem projektu wodociągów miejskich.
 • 4 – 11 XII Zorganizowano Tydzień Propagandy Gospodarki Polskiej.
 • 17 XII Wręczono pierwsze klucze do mieszkań w bloku nr 2 przy ul. A. Kędziora na budującym się osiedlu fabrycznym.
 • XII Koło Frontu Gospodarczego zorganizowało w sali „Sokoła” zjazd kupców chrześcijańskich z terenu powiatu mieleckiego.

 Ponadto w 1938 r.: 

 • Dostosowując miasto do budowy fabryki samolotów i osiedla fabrycznego, Zarząd Miejski sporządził „Plan inwestycyjny”.
 • Dla potrzeb WP-2 PZL zbudowano: linię energetyczną wysokiego napięcia Mościce k/Tarnowa – Mielec, ujęcie wodne na terenie podmieleckiego Szydłowca, bocznicę kolejową do fabryki, fabryczną oczyszczalnię ścieków, stację transformatorową oraz zapoczątkowano budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci gazowej.
 • Rada Gminna Mielca zmieniła nazwę ul. Orlej na ul. A. Kędziora. 
 • Oddano do użytku drogę Mielec-Kolbuszowa.
 • Zakończono budowę kamienicy Franciszka Kazany przy zbiegu ulic J. Piłsudskiego i H. Sienkiewicza. 
 • Zakończył działalność Dom Robotniczy przy ul. Wolności.
 • Starosta mielecki Zygmunt Szlichting został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Mielca.
 • Odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru mieleckiemu Oddziałowi Związku Byłych Ochotników Armii Polskiej.
 • Utworzono Pogotowie Harcerek.
 • W związku z narastającym antysemityzmem w hitlerowskich Niemczech i groźbą wojny – wiele osób narodowości żydowskiej wyjechało do Palestyny i Ameryki Północnej.
 • Zygmunt Pogłodziński uruchomił piekarnię przy ul. Kościelnej.

1939

 • 25-27 I Wytwórnię Płatowców nr 2 PZL wizytowała grupa generałów, której przewodniczył wiceminister spraw wojskowych gen. bryg. Aleksander Litwinowicz.
 • 1 III Rozpoczęła funkcjonowanie mielecka ekspozytura Kierownictwa Zaopatrzenia Lotnictwa – wojskowego nadzoru produkcji PZL WP-2.
 • 5 III W związku z trudną sytuacją ekonomiczną zorganizowano Kongres Powiatowej Komisji Porozumiewawczej Związków Pracowniczych. 
 • 29 III Rada Gminna Mielca „…w zrozumieniu powagi obecnej sytuacji międzynarodowej – stwierdzając, że na tym tle pomnażanie środków i zasobów Obrony Państwa jest nakazem chwili – postanawia i uchwala jednomyślnie wypłacić niezwłocznie z funduszów Gminy mimo ciężkiego położenia finansowego – 2.000 zł na cele Obrony Państwa”.
 • 3 IV W II Konkursie Chórów Szkolnych Polski Południowej w Krakowie chóry „Melodia” z Gimnazjum i Liceum w Mielcu zajęły czołowe miejsca: chór męski – 1. miejsce, chór żeński – 2. miejsce i chór mieszany – 3. miejsce. 
 • 4 IV Uchwałą walnego zebrania rozwiązał się Związek Zawodowy Pracowników Fizycznych w Mielcu. Postanowiono przekazać dom robotniczy Gminie Miejskiej w Mielcu.
 • 9 IV Zmarła Jadwiga Kosińska (l. 68) – współzałożycielka i działaczka Towarzystwa Szkoły Ludowej, przewodnicząca Towarzystwa św. Wincentego a’ Paulo i przewodnicząca Ligi Kobiet NKN. 
 • 10 IV Z inicjatywy grupy pracowników Wytwórni Płatowców nr 2 PZL utworzono klub sportowy „PZL” Mielec z sekcjami piłki nożnej i siatkówki mężczyzn.
 • 20 IV Rada Gminna Mielca nie przyjęła domu robotniczego i sprawę odroczyła.
 • IV W bloku nr 16 Osiedla Fabrycznego urządzono Przychodnię Lekarską, początkowo gabinet ogólny, a następnie gabinet chorób skórnych i wenerycznych oraz gabinet okulistyczny. 
 • V Ubezpieczalnia Społeczna w Tarnobrzegu rozpoczęła budowę szpitala w północnej części osiedla fabrycznego.
 • V Proboszcz parafii św. Mateusza ks. Michał Nawalny poświęcił kapliczkę Matki Boskiej Częstochowskiej przy drodze Mielec-Kolbuszowa, ufundowaną przez pracowników wykonujących drogę. 
 • V W PZL WP nr 2 rozpoczęto montaż samolotów PZL P-37 Łoś. 
 • 13 VI Na oficjalne otwarcie PZL WP nr 2 do Mielca przybyli: prezydent RP – Ignacy Mościcki, wicepremier – Eugeniusz Kwiatkowski, dowódca lotnictwa wojskowego – generał brygady Władysław Kalkus, wiceminister – generał brygady Aleksander Litwinowicz i przewodniczący Komitetu ds. Uzbrojenia i Sprzętu – generał broni Kazimierz Sosnkowski oraz osoby towarzyszące. Z okazji otwarcia fabryki zorganizowano Tydzień Propagandy Gospodarki Polskiej.
 • VI Na stadionie TG „Sokół” przy ul. Warszawskiej rozegrano mecz piłkarski, w którym drużyna PZL Mielec pokonała TG „Sokół” Mielec 4 : 1.
 • 30 VI Liczba ludności Mielca systematycznie rosła i wynosiła 11 300 osób, w tym 5 880 Polaków i 5 420 Żydów (w tym uciekinierzy z Niemiec i innych krajów zachodnich). 
 • 4 VII Odbył się pierwszy oblot samolotu PZL P-37 Łoś zmontowanego w PZL WP nr 2. Jego załogę stanowili: inż. pilot Jerzy Widawski i chor. obserwator Cezary Wieczorek.
 • 12 VII Rada Gminna Mielca postawiła zaciągnąć pożyczkę w Polskim Banku Komunalnym z Funduszu Pożyczkowego i Zapomogowego w wysokości 100 tysięcy zł na budowę szkoły dla około 600-800 uczniów.
 • Lato – Oddano do użytku Dom Ludowy w Wojsławiu.
 • VII – VIII Prowadzono prace przygotowujące mielecką Wytwórnię Płatowców nr 2 PZL do obrony na wypadek wojny.
 • VIII Utworzono Pogotowie Wojenne Harcerzy.