Wykaz skrótów

AK - Armia Krajowa

al. - aleja

AM - Aeroklub Mielecki

ARP - Agencja Rozwoju Przemysłu

ARR - Agencja Rozwoju Regionalnego

AWF - Akademia Wychowania Fizycznego

AWS - Akcja Wyborcza Solidarność

BCh - Bataliony Chłopskie

bł. - błogosławiony

c.k. - cesarsko-królewski

dr - doktor

ds - do spraw

EC - expositorum canonicale (odznaczenie duchownego)

FJN - Front Jedności Narodu

gen. - generał

HDK - Honorowi Dawcy Krwi

HMP - Halowe Mistrzostwa Polski

hr. - hrabia -

im. - imię

inż. - inżynier

JW - Jednostka Wojskowa

k/ - koło

kg - kilogram

KGW - Koło Gospodyń Wiejskich

km - kilometr 

KOP - Korpus Ochrony Pogranicza

kpt - kapitan

ks. - ksiądz

KTiR - Klub Techniki i Racjonalizacji

LK - Liga Kobiet

LMP - Letnie Mistrzostwa Polski

LOK - Liga Obrony Kraju

LPR - Liga Polskich Rodzin

LPŻ - Liga Przyjaciół Żołnierza

m - metr

mgr - magister

MHD - Miejski Handel Detaliczny

min. - minister

m.in. - między innymi

mjr - major

MARR - Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego

MKS - Miejska Komunikacja Samochodowa

MO - Milicja Obywatelska

MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

MP - Mistrzostwa Polski

MPB - Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane

MPEC - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

MPM - Ministerstwo Przemysłu Maszynowego

MZBM - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 

NK - Naczelny Komitet

NKWD - Narodnyj komissariat wnutriennich dieł (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

NSZZ - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

O/ - Oddział

OBR SK - Ośrodek Badań Rozwojowych Sprzętu Komunikacyjnego

OOP - Order Odrodzenia Polski

ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej

OSM - Ogólnopolska Spartakiada Młodzieży

OSP - Ochotnicza Straż Pożarna

PC - Porozumienie Centrum

PCK - Polski Czerwony Krzyż

PCRz - Powiatowy Cech Rzemieślniczy

PGO - Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze

PiMBP - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 

płk - pułkownik

POD - Pracownicze Ogrody Działkowe

por. - porucznik

pow. - powiat

pp - pułk piechoty

ppłk - podpułkownik

PPR - Polska Partia Robotnicza

PPRN - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

PPS - Polska Partia Socjalistyczna

PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa

PRN - Powiatowa Rada Narodowa

prof. - profesor

ps. - pseudonim

PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe

PSS - Powszechna Spółdzielnia Spożywców

PTE - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

PTL - Polskie Towarzystwo Lekarskie

PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze

PW - przysposobienie wojskowe

PZChiO - Polski Związek Chórów i Orkiestr

PZGS - Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni

PZKR - Powiatowy Związek Kółek Rolniczych

PZL - Polskie Zakłady Lotnicze

PZPR - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

r. - rok

RCK - Robotnicze Centrum Kultury

RM - rokieta i mantolet (odznaczenie duchownego)

ROCh - Ruch Oporu Chłopskiego

RP - Rzeczpospolita Polska

S.A. - Spółka Akcyjna

SBP - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

SC - Spółka Cywilna

SCK - Samorządowe Centrum Kultury

SDK - Spółdzielczy Dom Kultury

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich

SGP - Stowarzyszenie Geodetów Polskich

SIMP - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

sp. z o.o. - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SSE - Specjalna Strefa Ekonomiczna

św. - święty

TKKF - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

TMZM - Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej

TNOiK - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

TON - Tajna Organizacja Nauczycielska

TPD - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

TPPR - Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej

UB - Urząd Bezpieczeństwa

ul. - ulica

w. - wiek

wg - według

WiMBP - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

woj. - województwo

WP - Wojsko Polskie

WSK - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego

ZBoWiD - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację

ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego

ZHR - Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

ZIW - Związek Inwalidów Wojennych

ZMP - Związek Młodzieży Polskiej

ZMS - Związek Młodzieży Socjalistycznej

ZMW - Związek Młodzieży Wiejskiej

ZNP - Związek Nauczycielstwa Polskiego

ZO - Zarząd Oddziału

ZOZ - Zespół Opieki Zdrowotnej

ZSL - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

ZSMW - Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej

ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

ZWM - Związek Walki Młodych

ZWZ - Związek Walki Zbrojnej

Script logo