Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.encyklopedia.mielec.pl

Definicje
§ 1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o

1. Administratorze należy przez to rozumieć – podmiot prowadzący Serwis i umożliwiający korzystanie z niego na zasadach wynikających z Regulaminu:
    Agencja Wydawniczo-Reklamowa Korso
    ul. Biernackiego 1/4
    39-300 Mielec.
    tel. 17 788 41 80
    e-mail: sekretariat@korso.pl
2. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z serwisu internetowego „Encyklopedia Mielca”, określający prawa i obowiązki jego Użytkowników, Twórców oraz Administratora, a także zasady ich odpowiedzialności,
3. Serwis - serwis internetowy „Encyklopedia Mielca” dostępny pod adresem www.encyklopedia.mielec.pl,
4. Strona serwisu – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.encyklopedia.mielec.pl oraz każda jej podstrona,
5. Twórca treści udostępnionych w serwisie – Józef Witek,
6. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu,
7. UoPA – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pózn. zm.),
8. UoODO - ustawia z dnia 17 czerwca 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z pózn. zm.).

Zasady ogólne
§ 2

1. Serwis stanowi portal informacyjny o charakterze encyklopedycznym na temat miasta Mielca, tworzony przez Administratora i Twórcę.
2. Głównym założeniem i celem Serwisu jest udostępnianie informacji na portalu o charakterze encyklopedycznym, zawierającym kompendium wiedzy o mieście Mielec poprzez udostępnianie haseł z różnych obszarów wiedzy (kategorii).
3. Wszelkie prawa do Serwisu przysługują Administratorowi, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć i pozostałych elementów chronionych prawem) Administratorowi, Twórcy lub autorom w rozumieniu UoPA, których pliki zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w Serwisie.
4. Wszelkie dane osobowe i dane biograficzne opublikowane na łamach serwisu pozyskane i opublikowane zostały za pisemną zgodą osób żyjących, w przypadku osób zmarłych przedstawicieli rodziny (jeśli to możliwe na podstawie ogólnodostępnych publikacji i źródeł.
5. Wszelkie nazwy handlowe, firm, znaki towarowe - w tym graficzne, dane i informacje zostały umieszczone tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, reklamowych i identyfikacyjnych.

§ 3

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne. Użytkownicy nie ponoszą żadnych opłat z tytułu korzystania z Serwisu oraz nie przysługuje im żadne wynagrodzenie z tego tytułu, w szczególności za przesłane i zamieszczone tam treści, a także ewentualne późniejsze wykorzystanie ich przez Administratora.
2. Administrator udostępniając Serwis na potrzeby Użytkowników zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane, ani za naruszenia obowiązującego prawa przez te treści, w szczególności skutkujące wyrządzeniem szkody.
3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź aktualizowania informacji zawartych w serwisie oraz usunięcia części lub całości tekstów bez podania przyczyn.


§ 4

1. Celem prawidłowego i bezawaryjnego korzystania z Serwisu, przez Użytkowników Twórców, jest posiadanie urządzenia stacjonarnego lub mobilnego z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową.
2. Strona serwisu wykorzystuje pliki „cookies”.
3. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników podlegają ochronie prawnej, a odpowiada za nie Administrator na zasadach określonych w UoODO.

Korzystanie z serwisu
§ 5

1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
2. Treści umieszczane w Serwisie nie mogą naruszać postanowień Regulaminu ani przepisów obowiązującego prawa.

§ 6

1. Użytkownik jest uprawniony do:
a. bezpłatnego przeglądania treści oraz drukowania artykułów i innych zasobów zamieszczonych w Serwisie,
b. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
c. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych osób trzecich,
d. nienaruszania praw związanych ze znakami handlowymi, patentami lub innych praw własności przewidzianych przez prawo,
e. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników i Twórcy,
f. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań ingerujących w charakter techniczny Serwisu.
2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania publikowanych treści zgodnie z obowiązującym prawem oraz nienaruszania prawnie chronionych interesów osób trzecich i pozostałych Użytkowników, a także niepodejmowania jakichkolwiek działań na ich szkodę.
3. Kopiowanie, przedruk czy reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości lub części encyklopedii bez pisemnej zgody Administratora są zabronione pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przez prawo cywilne i karne.
4. Wszelkie prawa do serwisu są zastrzeżone.
5. Informacje dotyczące możliwości wykorzystania konkretnych plików prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres poczty elektronicznej na adres e-mail: jozef.witek@op.pl

§ 7

1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych, niż wynika to z jego charakteru i przeznaczenia, a w szczególności podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich,
2. Każdy Użytkownik lub Twórca może zgłosić naruszenia niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa poprzez wiadomość w formie elektronicznej na adres e-mail: jozef.witek@op.pl oraz drogą pocztową na adres  Agencji Wydawniczo-Reklamowej Korso, ul. Biernackiego ¼, 39-300 Mielec

Prawa autorskie
§ 8

Administrator publikując treści w Serwisie oświadcza, że:
a. na podstawie odrębnej umowy z Twórcą przysługują mu prawa autorskie lub prawa pokrewne do ich publikacji, wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bądź rozpowszechniane przez niego treści nie stanowią naruszenia praw autorskich majątkowych lub osobistych osób trzecich,
b. podczas korzystania z serwisu nie będzie naruszał praw autorskich majątkowych i osobistych przysługujących osobom trzecim.

Administrator
§ 9

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu,
2. szkodę, utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie treści umieszczonych w Serwisie, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora,
3. bezprawne pobieranie treści z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie.

§ 10

1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników,
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nie leżące po stronie Administratora lub spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
3. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich.

§ 11

1. W sprawach wynikających z korzystania z Serwisu każdemu Użytkownikowi i Twórcy przysługuje prawo do złożenia uwag na adres Agencji Wydawniczo – Reklamowej Korso
2. Administrator ustosunkuje się do uwag, po uzyskaniu wyczerpujących informacji od osoby je składającej, w terminie 14 dni od ich otrzymania, zastrzegając sobie możliwość wezwania do dodatkowych wyjaśnień oraz wydłużenia tego okresu za uprzednim powiadomieniem.
3. Odpowiedź zostanie wysłana osobie składającej uwagi na adres e-mail, za pośrednictwem którego uwagę złożono.

§ 12

1. Każdy ma prawo żądania usunięcia hasła (biogramu) dotyczącego jego osoby lub jego zmiany bądź modyfikacji, o ile podawane przez niego treści będą zgodne ze stanem faktycznym.
2. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Administratorowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres jozef.witek@op.pl

Postanowienia końcowe
§ 13

Serwis w całości, jak i poszczególne elementy jego zawartości, podlega ochronie przewidzianej przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a wszelkie spory wynikłe na tle jego nieprzestrzegania rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

§ 14

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może być dokonana przez Administratora w każdej chwili bez podawania przyczyn, przy równoczesnym zawiadomieniu Użytkowników w formie komunikatu o odpowiedniej treści na stronie internetowej Serwisu.
2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu na stronie  www.encyklopedia.mielec.pl
3. Korzystanie z Serwisu od momentu zapoznania się i akceptacji zmienionych postanowień Regulaminu jest równoznaczne z ich akceptacją.
4. Wprowadzenia zmiany postanowień Regulaminu wiąże się z ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

§ 15

W kwestiach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy:
1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm),
2. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pózn. zm.),
3. ustawy z dnia 17 czerwca 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z pózn. zm.),
4. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z pózn. zm.).

§ 16

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w serwisie i jest wiążący w obecnej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

Script logo